• Zo zasadania Akademického senátu TUZVO

    12 nov 2018

    Po voľbe a schválení návrhovej komisie a  verifikátorov nasledovala podľa programu rokovania Správa volebnej komisie o doplňujúcich voľbách do...

  • Zasadala Vedecká rada TUZVO

    25 okt 2018

    Prvým bodom programu rokovania vedeckej rady bol Návrh univerzitného študijného programu III. stupňa. Vedecká rada TUZVO jednomyseľne schválila...

Pozývame Vás na workshop, ktorý sa uskutoční 20. - 22. novembra 2018 vo vestibule Technickej univerzity vo...
Medzinárodný putovný festival poézie PARS POETRY 2018 zavíta dňa 15. novembra 2018 o 10:00 hod. do Slovenskej...

Univerzita v číslach

0
Fakulty
0
Centrá excelentnosti
0
špičkové vedecké tímy
0
študijných programov
0
študentov