Technická univerzita vo Zvolene

Skoč na obsah
vyhľadávanie
Organizácia a formy štúdia

Header

Organizácia a formy štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene

TU v súlade so zásadami demokracie a humanizmu, v súlade s platnými zákonmi vykonáva vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, ktorá nadväzuje na dlhodobú tradíciu lesníckeho a drevárskeho vzdelávania. Zahrňuje všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania predovšetkým v oblasti lesníctva, drevárstva, ekológie, environmentalistiky, ekonomiky, manažmentu, strojárstva, informatiky, dizajnu, požiarnej ochrany, priemyslového inžinierstva a súvisiacich oblastí hraničných a interdisciplinárnych. Vzdelávací systém zahrňuje tiež spoločenskovedné disciplíny.
TU uskutočňuje bakalárske, inžinierske a doktorandské študijné programy a programy celoživotného vzdelávania.
Na TU môžu študovať občania SR a iných štátov, ktorí splnili podmienky pre prijatie na štúdium a sú zapísaní na niektorú fakultu.

Bakalárske štúdium je obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia I. stupňa a trvá tri roky. Absolvent po vykonaní štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce získava titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

Inžinierske štúdium - II. stupeň trvá v dennej forme štúdia 2 roky, v externej forme štúdia 3 roky. Podmienkou je absolvovanie I. stupňa štúdia. Absolvent po vykonaní štátnej skúšky a obhajobe diplomovej práce získava akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing.").

Doktorandské štúdium je III. stupňom vysokoškolského štúdia a trvá v dennej forme štúdia 3 roky, v externej forme štúdia 5 rokov. Absolventom doktorandského štúdia po obhajobe dizertačnej práce sa udeľuje vedecko-akademická hodnosť "philosophiae doctor" (v skratke "PhD.").

Trojstupňový systém štúdia bude na všetkých fakultách TU v jednotlivých študijných programoch prebiehať od akademického roku 2005/2006. Zároveň bude dobiehať jednostupňové inžinierske štúdium, v dennej forme 5 rokov, v niektorých študijných odboroch aj v externej forme v trvaní 6 rokov. Na toto štúdium nadväzuje doktorandské štúdium.
Štúdium na Univerzite tretieho veku (UTV) je určené ľuďom poproduktívneho veku, v rámci ktorého sa sprístupňujú poznatky a zručnosti, ktoré môžu študujúci využiť pre svoj osobný rozvoj, ako aj v prospech celej spoločnosti.

Súčasná etapa rozvoja TU v zmysle rozpracovanej koncepcie nadväzuje na pozitívne prvky štúdia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej v minulosti a snaží sa o optimálnu harmonizáciu technického a univerzitného charakteru štúdia. Základné tendencie rozvoja sú spoločné pre všetky fakulty.

Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. spolu s vyhláškou MŠ SR o kreditovom systéme štúdia na vysokých školách zavádza na vysokých školách v SR jednotný kreditový systém štúdia, ktorý je založený na princípoch Európskeho systému prenosu kreditov (ECTS). Kreditový systém umožňuje študentovi v rámci zapísaného študijného programu v súlade so študijným poriadkom:

  • samo profiláciu, t. j. možnosť zostaviť si svoj študijný plán vhodným výberom voliteľných predmetov, 
  • voľbu tempa štúdia, z dôvodov sociálnej a finančnej situácie študenta, alebo vzhľadom na jeho individuálne dispozície, 
  • mobilitu, t .j. možnosť absolvovať časť štúdia na inej fakulte VŠ doma alebo v zahraničí.

Kreditový systém v súčasnom období už aplikujú všetky fakulty TU vo Zvolene. V nasledovnom období je nevyhnutné zabezpečiť, vo väzbe na zákon o VŠ a súvisiacu vyhlášku o kreditovom systéme štúdia, pokiaľ možno jednotný, kompatibilný študijný systém na fakultách TU v nadväznosti na ostatné vysoké školy v SR ako jednu zo základných podmienok mobility študentov v SR aj v zahraničí.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Štvrtok, 23. Februára 2017.
Meniny má Romana, Roman, zajtra Matej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 56270