Organizácia a formy štúdia

Header

Organizácia a formy štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene

TU v súlade so zásadami demokracie a humanizmu, v súlade s platnými zákonmi vykonáva vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, ktorá nadväzuje na dlhodobú tradíciu lesníckeho a drevárskeho vzdelávania. Zahrňuje všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania predovšetkým v oblasti lesníctva, drevárstva, ekológie, environmentalistiky, ekonomiky, manažmentu, strojárstva, informatiky, dizajnu, požiarnej ochrany, priemyslového inžinierstva a súvisiacich oblastí hraničných a interdisciplinárnych. Vzdelávací systém zahrňuje tiež spoločenskovedné disciplíny.
TU uskutočňuje bakalárske, inžinierske a doktorandské študijné programy a programy celoživotného vzdelávania.
Na TU môžu študovať občania SR a iných štátov, ktorí splnili podmienky pre prijatie na štúdium a sú zapísaní na niektorú fakultu.

Bakalárske štúdium je obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia I. stupňa a trvá tri roky. Absolvent po vykonaní štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce získava titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

Inžinierske štúdium - II. stupeň trvá v dennej forme štúdia 2 roky, v externej forme štúdia 3 roky. Podmienkou je absolvovanie I. stupňa štúdia. Absolvent po vykonaní štátnej skúšky a obhajobe diplomovej práce získava akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing.").

Doktorandské štúdium je III. stupňom vysokoškolského štúdia a trvá v dennej forme štúdia 3 roky, v externej forme štúdia 5 rokov. Absolventom doktorandského štúdia po obhajobe dizertačnej práce sa udeľuje vedecko-akademická hodnosť "philosophiae doctor" (v skratke "PhD.").

Trojstupňový systém štúdia bude na všetkých fakultách TU v jednotlivých študijných programoch prebiehať od akademického roku 2005/2006. Zároveň bude dobiehať jednostupňové inžinierske štúdium, v dennej forme 5 rokov, v niektorých študijných odboroch aj v externej forme v trvaní 6 rokov. Na toto štúdium nadväzuje doktorandské štúdium.
Štúdium na Univerzite tretieho veku (UTV) je určené ľuďom poproduktívneho veku, v rámci ktorého sa sprístupňujú poznatky a zručnosti, ktoré môžu študujúci využiť pre svoj osobný rozvoj, ako aj v prospech celej spoločnosti.

Súčasná etapa rozvoja TU v zmysle rozpracovanej koncepcie nadväzuje na pozitívne prvky štúdia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej v minulosti a snaží sa o optimálnu harmonizáciu technického a univerzitného charakteru štúdia. Základné tendencie rozvoja sú spoločné pre všetky fakulty.

Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. spolu s vyhláškou MŠ SR o kreditovom systéme štúdia na vysokých školách zavádza na vysokých školách v SR jednotný kreditový systém štúdia, ktorý je založený na princípoch Európskeho systému prenosu kreditov (ECTS). Kreditový systém umožňuje študentovi v rámci zapísaného študijného programu v súlade so študijným poriadkom:

  • samo profiláciu, t. j. možnosť zostaviť si svoj študijný plán vhodným výberom voliteľných predmetov, 
  • voľbu tempa štúdia, z dôvodov sociálnej a finančnej situácie študenta, alebo vzhľadom na jeho individuálne dispozície, 
  • mobilitu, t .j. možnosť absolvovať časť štúdia na inej fakulte VŠ doma alebo v zahraničí.

Kreditový systém v súčasnom období už aplikujú všetky fakulty TU vo Zvolene. V nasledovnom období je nevyhnutné zabezpečiť, vo väzbe na zákon o VŠ a súvisiacu vyhlášku o kreditovom systéme štúdia, pokiaľ možno jednotný, kompatibilný študijný systém na fakultách TU v nadväznosti na ostatné vysoké školy v SR ako jednu zo základných podmienok mobility študentov v SR aj v zahraničí.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 28. Júla 2017.
Meniny má Krištof, zajtra Marta.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57333