Ústav telesnej výchovy a športu

 

VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE ÚSTAVU TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU TU VO ZVOLENE

 

Ústav telesnej výchovy a športu  na  Technickej univerzite vo Zvolene,  ponúka  z oblasti telesnej výchovy  a  športu pre  všetkých  študentov TU  dva samostatné  výberové  predmety s dotáciou  1 kredit/ semester.      

Bakalársky stupeň štúdia :

Telesná a športová výchova – 1/kredit (TŠV)

Výberový šport a zdravie – 1/kredit (VŠZ)

Inžiniersky stupeň štúdia :

Telesná a športová výchova – 1/kredit (TŠV)

Výberový šport a zdravie – 1/kredit (VŠZ)

Odporúčame absolvovať uvedené predmety v prvých ročníkoch Bc. a Ing. štúdia. 

ŠTUDENTI, ktorí už absolvovali kreditovanú TV a chcú aj naďalej navštevovať formy TV na TU si z dôvodu evidencie  NAHLÁSIA A ZAPÍŠU DO UIS A TIEŽ DO INDEXU ďalší predmet s názvom  TELESNÁ VÝCHOVA 3,  ktorý je bezkreditový.

 

 


                                                                                                

 

Zápis na hodiny telesnej výchovy

 

 

Systém štúdia a hodnotenia TV 

 

Zápis na jednotlivé športové odvetvia prebieha na Ústave telesnej výchovy a športu 

                                                vždy v prvom týždni semestrálnej výučby

1. Informácia pre budúcich prvákov

Pri zápise a plánovaní predmetov do 1. ročníka štúdia na TU vo Zvolene si zapíšte predmet TV pod skratkou TŠV (odporúčame zapísať na zimný semester) a VŠZ (odporúčame zapísať na letný semester). V prvom týždni semestrálnej výučby navštívite priestory ÚTVŠ, kde si podľa rozvrhovej ponuky vyberiete šport, deň, hodinu a vyučujúceho telesnej výchovy.

2. Informácia pre študentov vyšších ročníkov

V čase plánovania predmetov pre budúci školský rok (máj) si zapíšte telesnú výchovu ako výberový predmet uvádzaný pod skratkami TŠV (Telesná a športová výchova) a VŠZ (Výberový šport a zdravie). V prvom týždni semestrálnej výučby navštívite priestory ÚTVŠ, kde si podľa rozvrhovej ponuky vyberiete šport, deň, hodinu a vyučujúceho telesnej výchovy.

Študenti, ktorí už vyčerpali možnosť získať kredity za výberový predmet TV a majú aj naďalej záujem navštevovať hodiny TV si Telesnú výchovu zapíšu kvôli evidencii do UIS bez nároku na kredit ako predmet Telesná výchova 3.

 
1. V priestoroch ÚTVŠ, alebo na webovej stránke ÚTVŠ je pripravená rozvrhová ponuka telesnej výchovy, z ktorej si študent vyberie druh športu o ktorý má záujem a chce ho navštevovať, vyberie si deň, hodinu a učiteľa, ktorý zvolený šport vyučuje.
2. V priestoroch ÚTVŠ, / pri rozvrhovej ponuke športov/ sa nachádzajú zapisovacie hárky k jednotlivým vyučovacím hodinám z rozvrhovej ponuky, do ktorých si študent zapíše / meno, priezvisko, ročník, fakulta, študijná skupina - odbor/.
3. V prípade dodatočného zapísania sa na hodiny TV počas semestra, si študent zapíše telesnú výchovu  pod skratkami TŠV alebo VŠZ aj do výkazu o štúdiu / index/ a do centrálneho informačného systému.
4. Výučba telesnej výchovy na ÚTVŠ začína v druhý týždeň v danom semestri, až do zápočtového týždňa, v ktorom budú študentom potvrdené kredity za aktívnu účasť na hodinách telesnej výchovy alebo na základe iných podmienok, ktoré stanoví vyučujúci.
5. Počas semestra si môže študent zmeniť druh športu a prehlásiť sa na iný šport, ale musí tomu predchádzať konzultácia s vyučujúcimi.
6. Pre každý semester si študent môže zvoliť rôzny druh športu, ktorý chce absolvovať.
7. Počas semestra môže študent po konzultácii s vyučujúcimi absolvovať viacej druhov športov / hodín telesnej výchovy/, ale zapíše sa pri zápise len do jedného zápisového hárku, aby neblokoval miesto pre iných študentov.
8. Študenti so zdravotným obmedzením sa môžu prihlásiť na hodiny telesnej výchovy - zdravotná telesná výchova (v telocvični nápravné a kompenzačné cvičenia pre ortopedické oslabenia a iné diagnózy, vždy s odporučením lekára) a kompenzačné a rehabilitačné plávanie (ortopedické oslabenia).
9. Otázky týkajúce sa telesnej výchovy môže študent konzultovať s učiteľmi, ktorí sú zároveň gestori jednotlivých športov.