Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen


   

Vďaka rôznorodým podmienkam a členitosti územia sa priamo na území Zvolena nachádzajú pestré spoločenstvá fauny a flóry a zaujímavé útvary, z ktorých mnohé podliehajú ochrane. Zvolen je hodnotený občanmi a turistami ako výrazne zelené mesto. Mestská zeleň plní nielen estetickú, ale aj ekologickú a sociálnu funkciu. Mesto Zvolen je sídlom Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá vychováva drevárov, lesníkov, ekológov a environmentalistov.

V meste a okolí sa nachádza množstvo minerálnych prameňov. Žijeme v atraktívnom prostredí, ktoré je niekedy negatívne ovplyvnené nielen prírodnými faktormi (povodne, zosuvy a erózie), ale aj činnosťou človeka (znečistenie ovzdušia, vôd a pôd, kontaminácia hlukom a prachom, poškodenie vegetácie, zastavané plochy, priemysel, poľnohospodárstvo, rekreácia, svetelné znečistenie, skládky, a pod.). Hrozba zmeny klímy a jej negatívne dôsledky na množstvo ľudí, predstavujú v súčasnosti veľmi vážny problém. Práve to bol dôvod, prečo sa Mesto Zvolen zapojilo do realizácie projektu "Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen".

Snahou Mesta Zvolen je zabezpečiť optimálne využívanie prírodných zdrojov a starostlivosť o životné prostredie. Do kompetencie MsÚ v oblasti životného prostredia patrí: odpadové hospodárstvo, malé zdroje znečistenia ovzdušia, výrub drevín, starostlivosť o zeleň a povrchové vody. Mesto Zvolen je vlastníkom Lesného podniku mesta Zvolen. Mesto Zvolen zabezpečuje zber komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a separovaný zber prostredníctvom zmluvného partnera. Na území mesta pôsobí viacero spoločností, ktoré vykonávajú výkup vyseparovateľných zložiek komunálneho odpadu. V súčasnosti sa separuje 14 zložiek tuhého komunálneho odpadu vrátane nebezpečných zložiek – funguje zberný dvor nebezpečných látok, ich mobilný zber sa realizuje na jar a jeseň. Dvakrát ročne sú po celom meste rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery pre domový odpad (jarné a jesenné čistenie).

   

   TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

Technická univerzita vo Zvolene je univerzitnou vysokou školou, ktorá vykonáva vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, ktorá nadväzuje na dlhodobú tradíciu lesníckeho a drevárskeho vzdelávania a výskumu na Slovensku. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečné postavenie so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných oblastí, ktorými sú najmä prírodné a technické vedy, ekonómia, manažment a umenie. Poslaním Technickej univerzity vo Zvolene je rozvíjať tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytovať vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch v slovenskom a európskom výskumnom a vzdelávacom priestore.

V oblasti výskumu napĺňa svoje poslanie riešením výskumných projektov a programov národného a medzinárodného charakteru najmä v oblastiach poľnohospodárskych a lesníckych vied, inžinierstva a technológie, environmentalistiky a ekológie, strojárstva, umenia, ekonómie a manažmentu, ochrany osôb a integrovanej bezpečnosti, ako aj ďalších príbuzných a aplikačných oblastí.

  

   BLUE ALTERNATIVE NADÁCIA

Nadácia Blue Alternative Nadácia vznikla 23.8.2012 a združuje aktívnych ľudí, ktorí majú bohaté medzinárodné skúsenosti v oblasti ekologického využitia dažďovej vody v urbárnych zónach a poľnohospodárskej a lesnej krajine. Verejno-prospešným účelom nadácie je poskytovanie finančnej a nefinančnej podpory v nasledovných oblastiach:

  • zmiernenie negatívnych dopadov globálnych klimatických zmien ako sú povodne, suchá, neúrody, mrazy, veterné kalamity a požiare,
  • zadržiavanie a ekologické využitie dažďovej vody v krajine pre obnovu malého vodného cyklu,
  • trvalo udržateľné obhospodarovanie obnoviteľných energetických zdrojov - lesy, polia, lúky, drobné vodné toky, jazerá a mokrade,
  • zvýšenie biodiverzity a ochrany prírody a životného prostredia.

Zástupcovia nadácie v projekte:

  • Ing. Ladislav Hudák
  • Ing. Miroslav Hrib

Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 20. Septembra 2017.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57588