Informácie o Rade Európy

Header

Informačné miesto o Rade Európy


Informačné stredisko o Rade Európy v Bratislave

Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave ukončila svoju činnosť  ako externá jednotka organizácie k 31. decembru 2010. Fond knižnice prevzalo Informačné centrum Úradu vlády SR a pripravuje jeho sprístupnenie verejnosti v budove na Štefánikovej ulici č. 2 v Bratislave. Aktualizáciu informácií na webovských stránkach www.radaeuropy.sk pripravuje občianske združenie Euroiuris.


Zoznam dokumentov Rady Európy
prístupných v Informačnom mieste Rady Európy v SLDK pri TU vo Zvolene


Zriadenie Informačného miesta

Informačné miesto o Rade Európy vo Zvolene (ImoRE) bolo zriadené v roku 1995 na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Informačným a dokumentačným strediskom o Rade Európy v Bratislave (IDSoRE), v súčasnosti Informačným strediskom Rady Európy, a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene. Na základe tejto zmluvy vytvorila SLDK vo svojich priestoroch študovňu.
Zmluvné strany sú presvedčené o dôležitosti šírenia informácií o Rade Európy na Slovensku. Na základe spoločného záujmu sa rozhodli zriadiť Informačné miesto o Rade Európy a umožniť tak verejnosti vo Zvolene prístup k informáciám o výsledkoch činnosti a súčasných aktivitách Rady Európy. Hlavnou úlohou Informačného miesta je poskytovať a rozširovať informácie, týkajúce sa činnosti Rady Európy.

Činnosť Informačného miesta zahŕňa:

  • poskytovanie informácií o programoch, činnosti a dokumentoch RE a ich sprístupňovanie
  • spoluprácu so slovenskými úradmi, masovokomunikačnými prostriedkami a inými organizáciami formou výmeny informácií, či podieľaním sa na akciách európskeho charakteru
  • distribúciu materiálov RE na základné a stredné školy v regióne

V zmysle štatútu Informačného strediska o Rade Európy, jedným z jeho základných cieľov je informovať čo najširšiu verejnosť o aktivitách RE. Úlohou IMoRE vo Zvolene je poskytovať svoje služby záujemcom najmä zo stredoslovenského regiónu, predstaviteľom štátnej správy, miestnych a regionálnych samospráv, predstaviteľom politických strán, pracovníkom ako aj študentom vysokých škôl a výskumných inštitúcií, pracovníkom nadácií a mimovládnych organizácií i všetkým ostatným záujemcom.
V študovni Informačného miesta o Rade Európy, zriadenej v priestoroch SLDK, je možné prezenčne študovať dokumenty publikované Radou Európy, zahŕňajúce najmä dohovory RE a vysvetľujúce správy a doplnky k nim, rozhodnutia Výboru ministrov, protokoly zo zasadaní, prijaté texty Parlamentného zhromaždenia, niektoré vybrané periodiká, aktuálne tlačové správy o súčasných aktivitách, informácie o súdnych prípadoch, ktoré rieši Európsky súd ľudských práv a pod. Vzhľadom na charakter a zameranie Technickej univerzity vo Zvolene rozšírila SLDK fondy Informačného miesta o materiály a dokumenty, týkajúce sa problematiky životného prostredia a jeho ochrany. Niektoré základné dokumenty RE má Informačné miesto k dispozícii priamo vo svojej študovni, svoje služby však poskytuje tiež sprostredkovane, vyžiadaním dokumentov z Informačného strediska v Bratislave a najmä prostredníctvom internetu. Niektoré dokumenty sú prístupné v obidvoch oficiálnych jazykových mutáciách RE, francúzskej a anglickej.

Podmienky štúdia dokumentov Rady Európy v študovni IMoRE:

  • väčšina dokumentov je určených len k prezenčnému štúdiu
  • záujemcom je možné urobiť fotokópie dokumentov
  • všeobecné informačné materiály o RE sú návštevníkom študovne voľne k dispozícii aj v slovenskej mutácii
  • pracovníci Informačného miesta poskytnú informácie a konzultácie, ktoré pomáhajú orientovať sa v dokumentoch
  • otázky a problémy vyžadujúce ďalšie skúmanie postúpia pracovníci IMoRE na zodpovedanie do Informačného strediska v Bratislave
  • návštevníci majú možnosť prehliadať si videozáznamy z produkcie RE v Informačno-vedeckom centre SLDK

Kontakt:
Mgr. Eva Macková
Tel: 045 / 5206 657
E-mail: eva.mackova@tuzvo.sk

 Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017

SAŽP, FEE TU a SLDK Vás pozývajú na Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017, ktorý sa uskutoční dňa 23. marca 2017 o 9,30 hod...

Výstava fotografií Človek a huby

LF, FEE a SLDK pri TU vo Zvolene Vás srdečne pozývajú na výstavu Človek a huby, ktorá sa bude konať v priestoroch SLDK od 17.2. - 31.3.2017. Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Webináre spoločnosti Clarivate Analytics

Spoločnosť Clarivate Analytics Vám ponúka webináre k databázam Web of Science, Journal Citation Reports a Essential Science Indicators...

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge začína 10. októbra 2016...