Evidencia umeleckej činnosti

Header

Evidencia umeleckej činnosti

Pravidlá registrácie a kategorizácie umeleckej činnosti upravujú METODICKÉ POKYNY CREUČ.

Na základe Vyhlášky č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa výsledky umeleckej činnosti zaraďujú do nasledovných kategórií:

KATEGÓRIE UMELECKEJ ČINNOSTI


 EVIDENCIA UMELECKEJ ČINNOSTI NA TU vo ZVOLENE

 • Registráciu umeleckých diel a umeleckých výkonov zabezpečujú poverené osoby vkladaním údajov priamo do formulára pre nahlasovanie umeleckej činnosti v CREUČ na portáli CREPČ/CREUČ.
 • Za obsahovú správnosť a zaradenie do kategórie umeleckej činnosti zodpovedá garant na úrovni TU vo Zvolene, ktorého menuje rektor TU.
 • Formálnu kontrolu záznamov vložených do CREUČ vykonáva akademická knižnica (SLDK) v spolupráci s autorom na základe odovzdaných podkladov.
 • Z dôvodu overenia správnosti údajov v CREUČ a následnej archivácie, je autor povinný doručiť podklady k nahlasovanej umeleckej činnosti povereným osobám, a to:
  a) umelecké diela alebo umelecké výkony zverejnené v renomovanej inštitúcii alebo na renomovanom podujatí, je potrebné doložiť pozvánkou, plagátom, programom, katalógom, príp. inou jednoznačne identifikujúcou formou
  b) pri dokumentoch zverejnených spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, je potrebné doložiť relevantné časti dokumentu vytlačené z webového sídla, alebo kópiu dokumentu v elektronickej forme
  c) pri zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamoch, multimediálnych a elektronických dokumentoch, je potrebné doložiť na hmotných nosičoch kópiu obalu a vytlačených relevantných častí dokumentu.
 • Po ukončení vykazovacieho obdobia sa CREUČ uzavrie a vložené záznamy posudzuje Rada garantov umeleckých vysokých škôl, ktorá je zložená z reprezentantov jednotlivých umeleckých študijných odborov.


 SPRACOVATELIA UMELECKEJ ČINNOSTI

  Mgr. Miroslava Hornická
  Katedra dizajnu nábytku a interiéru (DF), P 310, kl. 6400, e-mail: hornicka@tuzvo.sk


FORMÁLNA KONTROLA ZÁZNAMOV vložených do CREUČ za SLDK

Mgr. Lucia Uhrinová
SLDK, prízemie, č. dv. 2, kl. 6645, e-mail: lucia.uhrinova@tuzvo.sk

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017

SAŽP, FEE TU a SLDK Vás pozývajú na Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017, ktorý sa uskutoční dňa 23. marca 2017 o 9,30 hod...

Výstava fotografií Človek a huby

LF, FEE a SLDK pri TU vo Zvolene Vás srdečne pozývajú na výstavu Človek a huby, ktorá sa bude konať v priestoroch SLDK od 17.2. - 31.3.2017. Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Webináre spoločnosti Clarivate Analytics

Spoločnosť Clarivate Analytics Vám ponúka webináre k databázam Web of Science, Journal Citation Reports a Essential Science Indicators...

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge začína 10. októbra 2016...