Informačno-vedecké centrum

Header

Informačno-vedecké centrum - poslanie a služby

Informačno-vedecké centrum
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene
T. G. Masaryka 20
961 02 Zvolen
Tel: 045 5206 660, 5206 662, 5206 493, kontakty

V Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici bolo v rámci národného projektu "Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc, vrátane ich modernizácie" tzv. Informácie pre inovácie realizovaného z finančných prostriedkov Európskej únie zriadené Informačno - vedecké centrum. V zmysle projektu „Informácie pre inovácie“ získala Slovenská národná knižnica v Martine a jej partnerské knižnice vzdialený prístup k externým elektronickým informačným zdrojom (EEIZ) prostredníctvom systému NAVIGA, ktoré slúžia registrovaným používateľom o. i. aj z radov slovenských podnikateľov alebo budúcim podnikateľom a napĺňajú ich informačné potreby.

Cieľové skupiny:
- vedeckí pracovníci, vysokoškolskí pedagógovia
- študenti vyšších foriem štúdia
- začínajúci podnikatelia a mikropodnikatelia.
- existujúci malí a strední podnikatelia.
- neziskové organizácie, podporujúce rozvoj podnikania.
- odborná verejnosť

Služby IVC:
- sprístupnenie odborných knižničných fondov SLDK
- sprístupnenie elektronických databáz v rámci systému Naviga
- rešeršné služby z externých elektronických informačných zdrojov (EEIZ)
- adresné šírenie informácií
- kopírovacie služby, skenovanie
- poskytovanie priestorov pre školenia, semináre, prednášky, výstavy a pod.

Používateľ je oprávnený:
- zaregistrovať svoj účet pre prístup k licencovaným externým zdrojom
- vyhľadávať, triediť a prezerať zoznam externých informačných zdrojov v rámci jeho oprávnení prezerať, sťahovať, použiť a tlačiť jednotlivé exempláre v rámci jeho oprávnení a licenčných podmienok

Informačno-vedecké centrum poskytuje kvalitatívne vyšší štandard knižnično-informačných nadstavbových služieb prostredníctvom elektronických informačných zdrojov, slúži pre e-vzdelávanie podnikateľov, na rozvoj e-bussinesu, poskytuje priestor pre stretnutia podnikateľského sektora.

Registrácia používateľa v systéme NAVIGA
Prehľad databáz v systéme NAVIGA
Licenčné podmienky - NAVIGA
Kontakty - NAVIGA


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..