História knižnice

Header

História a súčasnosť knižnice

Knižnica, ktorá je dnes zložkou Technickej univerzity, vznikla v súvislosti so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, vládnym nariadením č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, realizovaným Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave o zriadení Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, ako vedeckého ústavu pre Banskobystrický kraj a súčasne ako lesnícka a drevárska knižnica pre celé Slovensko s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1978 bola delimitovaná z priamej pôsobnosti Ministerstva kultúry do rezortu Ministerstva školstva a bola pričlenená k Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Bola premenovaná na Ústrednú lesnícku a drevársku knižnicu SSR a prebrala funkciu špecializovanej vedeckej knižnice zameranej na lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel s celoslovenskou pôsobnosťou. Zároveň sa stala ako ústredná knižnica vedecko-informačným pracoviskom vysokej školy. Po roku 1990 dostala názov Slovenská lesnícka a drevárska knižnica.
Prvým riaditeľom knižnice bol prof. Štefan Ohrival, potom od roku 1978 Mgr. Ján Daniel a v rokoch 1991-1998 viedla knižnicu Ing. Ľubica Ludvighová. Od roku 1998 do roku 2004 bola riaditeľkou knižnice Ing. Elena Žíhlavníková. V súčasnosti kolektív pracovníkov SLDK vedie Ing. Alena Poláčiková.

Poslaním knižnice je zhromažďovať, spracovávať, uchovávať a poskytovať vedeckú a odbornú knižnú, časopiseckú a špeciálnu literatúru, ako aj vedecko-technické a ekonomické informáciepedagogickým a vedeckovýskumným pracovníkom, ostatným pracovníkom a študentom Technickej univerzity, rozličným ustanovizniam a odbornej verejnosti v SR i v zahraničí. Založením nových fakúlt, Fakulty ekológie a environmentalistiky v roku 1991 a Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky v roku 1996, rozšírila SLDK zameranie svojich fondov aj o oblasť ekológie, životného prostredia a strojárstva. Pri plnení svojho poslania knižnica spolupracuje s domácimi a zahraničnými knižnicami, vysokými školami a odbornými inštitúciami. V rámci medzinárodnej spolupráce má SLDK v súčasnosti viac ako 100 aktívnych výmenných partnerov z 30 krajín.

Vo fondoch knižnice sa nachádza vyše 350 000 jednotiek kníh, viazaných periodík a špeciálnej literatúry (noriem, firemnej literatúry, separátov a vedeckých správ). Knižnica archivuje a sprístupňuje skriptá TU, diplomové práce študentov a vedeckokvalifikačné práce pracovníkov TU. V roku 2005 dochádzalo do knižnice 241 titulov odborných časopisov v tlačenej forme, z toho 162 zahraničných. Okrem tlačenej formy sprístupňuje knižnica aj periodiká v elektronickej podobe prostredníctvom plnotextových a abstraktových databáz, ktoré má k dispozícii.

Knižnica je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré buduje odborné databázy vedecko-technických informácií pre lesníctvo, drevárstvo a ekológiu z domácej a zahraničnej odbornej literatúry. Buduje databázu publikačnej činnosti pracovníkov TU vo Zvolene a monitoruje citovanosť ich prác v odbornej literatúre. Budovaním databázy publikačnej činnosti a publikovaním Bibliografie Technickej univerzity vo Zvolene v elektronickej forme, SLDK zviditeľňuje publikačnú činnosť pracovníkov Technickej univerzity v národnom i medzinárodnom rozsahu. Knižnica sa tiež podieľa na tvorbe databáz AGRIS/CARIS FAO.

SLDK vyhotovuje katalogizačné záznamy pre služobný a autorský katalóg, ktoré zasiela do Univerzitnej knižnice v Bratislave pre CEZL (Celoštátna evidencia zahraničnej literatúry). Je členom Koordinačnej rady Slovenskej národnej knižnice pre bibliografickú činnosť.

Knižnica poskytuje v súčasnosti široké spektrum služieb v požičovniach a špecializovaných študovniach, využívajúc prácu v automatizovanom knižnično-informačnom systéme Advanced Rapid Library, ktorý bol v SLDK implementovaný v priebehu roka 2005.

Medzníkom v novodobom vývoji knižnice sa stal rok 1999, keď sa knižnica zapojila do projektu dištančného vzdelávania pracovníkov knižníc na Slovensku ProLIB v rámci projektu Európskej únie Tempus/Phare a následne do projektu EduLIB, podporeného v decembri 1999 grantom nadácie Open Society Institute v Budapešti. Vďaka v projektoch získanej technike (za cca 1 300 000 Sk) sa významnou mierou zlepšila kvalita a rýchlosť služieb poskytovaných zákazníkom SLDK. V súčasnosti sa knižnica neustále snaží získavať prostriedky na vybavenie prostredníctvom rôznych projektov.

SLDK je sídlom Informačného miesta o Rade Európy (IMoRE), ktoré sprístupňuje a sprostredkováva informácie a dokumenty o Rade Európy.

V roku 2002 oslávila knižnica 50. výročie založenia. Pripomenula si ho okrem iného formou konferencie pod názvom Knižnica európskeho štandardu, ktorá sa stala diskusným fórom pre výmenu informácií pracovníkov slovenských i zahraničných knižníc a informačných inštitúcií. Z príspevkov, ktoré odzneli na konferencii, bol zostavený zborník. Pri príležitosti výročia vyšla tiež nová propagačná skladačka o SLDK v slovenskej a anglickej verzii a publikácia "SLOVENSKÁ LESNÍCKA A DREVÁRSKA KNIŽNICA 1952-2002", približujúca históriu a súčasnosť knižnice. S historickým fondom knižnice i jej modernými službami, sa verejnosť mohla zoznámiť aj na výstave Od inkunábuly k databáze v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..