SAIA a EURAXESS

Header

SAIA a EURAXESS

Slovenská akademická informačná agentúra

 

 

 

SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra) vznikla v 90. rokoch minulého storočia na pôde ministerstva školstva. Nové spoločenské podmienky si prirodzene vyžiadali existenciu nezávislej informačnej agentúry, ktorá by zaručovala prístup k informáciám a poskytovala poradenstvo o možnostiach štúdia v zahraničí a ktorá by vytvorila otvorený a transparentný systém uchádzania sa o štipendiá, ktoré v období po zmenách na Slovensku ponúkli zahraničné vlády a rôzne mimovládne neziskové organizácie.

SAIA je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

Hlavné programy SAIA, n. o. v súčasnosti sú:

Webové stránky poskytujú podrobné informácie o programoch a službách, ktoré SAIA poskytuje tak slovenským ako aj zahraničným záujemcom. V prípade štipendijných programov o výbere štipendistov a podpore projektov rozhodujú nezávislé grémiá a komisie zložené zo zástupcov vysokých škôl, SAV, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR resp. z iných organizácií zo Slovenska a zo zahraničia (napr. zahraničné organizácie poskytujúce štipendiá, zastupiteľské úrady iných štátov).

V súčasnosti má SAIA pracoviská v 6 univerzitných mestách (okrem Bratislavy v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline) a zamestnáva 24 pracovníkov. Rozpočet na štipendiá a projekty v rámci všetkých programov, ako aj na operačné a ďalšie programové výdavky predstavoval v roku 2012 čiastku cca 2 mil. €.

SAIA, n. o., júl 2013

EURAXESS mobility

EURAXESS Slovensko: váš sprievodca výskumnou mobilitou

Hoci sa mobilita, či už geografická alebo sektorová, stáva prirodzenou súčasťou života výskumníkov, s jej realizáciou sú i naďalej spojené mnohé prekážky. Výskumníci a výskumníčky pôsobiaci v Európe majú však v podobe siete EURAXESS k dispozícii nástroj, ktorý im pomáha tieto prekážky prekonať a venovať sa tak naplno činnosti, ku ktorej rozvoju má mobilita prispievať – excelentnému výskumu.

Sieť EURAXESS je iniciatívou Európskej komisie, zameranou na podporu rozvoja kariéry výskumných pracovníkov a uľahčenie ich mobility v priestore Európskej únie. Zaoberá sa rozvojom kariéry výskumníkov a výskumníčok vo všetkých jej štádiách a podporuje nielen medzinárodnú mobilitu, ale aj mobilitu medzisektorovú (akadémia/priemysel). Táto podpora sa uskutočňuje prostredníctvom štyroch hlavných nástrojov, a to:

  • EURAXESS Services – služby a komplexné poradenstvo pre mobilných výskumníkov a výskumníčky v oblastiach ako napr. problematika vstupu do krajiny a legálneho pobytu, zdaňovanie, či sociálne a zdravotné zabezpečenie a pod. Tieto služby sa realizujú jednak formou individuálneho poradenstva prostredníctvom siete vyše 200 servisných centier v 40 krajinách Európy, ako aj prostredníctvom európskeho a národných internetových portálov;
  • EURAXESS Jobs – európska internetová databáza pracovných ponúk vo výskume a vývoji, umožňujúca bezplatné vyhľadávanie v tisíckach pracovných ponúk vo všetkých oblastiach výskumu v celej Európe ako aj bezplatné zverejňovanie pracovných ponúk aj životopisov;
  • EURAXESS Rights – informácie o Európskej charte výskumných pracovníkov, Kódexe správania pre nábor výskumných pracovníkov a ďalších iniciatívach zameraných na práva a povinnosti výskumníkov a výskumných organizácií;
  • EURAXESS Links – nástroj rozvoja sietí európskych výskumníkov a výskumníčok pôsobiacich mimo Európy so záujmom o výskum v Európe.

Slovensko sa do iniciatívy EURAXESS zapojilo prostredníctvom SAIA, n. o., už v roku 2004. Aktuálne na Slovensku pôsobí sieť servisných centier na pracoviskách SAIA po celom Slovensku (okrem Bratislavy aj v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline). EURAXESS Slovensko sa prostredníctvom svojich služieb usiluje zjednodušiť tak príchod zahraničných výskumníčok a výskumníkov na Slovensko, ako aj vycestovanie slovenských výskumníčok a výskumníkov do zahraničia.

Viac informácii o službách siete EURAXESS na Slovensku nájdete na portáli www.euraxess.sk. Informácie o európskej sieti vrátane odkazov na 37 národných portálov členských štátov siete nájdete na stránke http://ec.europa.eu/euraxess.

 

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..