Podmienky členstva

Header

Podmienky členstva v SLDK

Podmienky pre zápis do SLDK pre študentov

Ostatným používateľom bude čitateľský preukaz vyhotovený po uhradení čiastky 5,00 €.

Aktualizácia čitateľských preukazov

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica upozorňuje všetkých svojich používateľov, aby si vo vlastnom záujme zaktualizovali čitateľské preukazy za účelom bezproblémového využívania služieb knižnice cez INTERNET (objednávanie literatúry). Platnosť čitateľských preukazov sa predlžuje v Knižničnom centre SLDK (prízemie). Za predĺženie platnosti preukazu sa platí poplatok  v zmysle Aktuálneho cenníka platených služieb SLDK.

Upomienky SLDK

Od 30.10.2002 bola v SLDK spustená automatizovaná evidencia upomínaných dokumentov zmysle Knižničného a výpožičného poriadku SLDK.
Knižničný a výpožičný poriadok SLDK, článok 9, odsek 6:
Ak používateľ vráti vypožičaný dokument po stanovenej výpožičnej lehote, je povinný zaplatiť poplatok z oneskorenia. Povinnosť zaplatiť poplatok z oneskorenia začína dňom, ktorý nasleduje po stanovenej výpožičnej lehote v zmysle Aktuálneho cenníka služieb SLDK.
Knižničný a výpožičný poriadok SLDK, článok 9, odsek 7:
SLDK nie je povinná používateľa upomínať. Používateľ, ktorý uvedie knižnici e-mailovú adresu, SLDK ho upozorní 5 dní pred ukončením výpožičnej lehoty. 

Knižničný a výpožičný poriadok SLDK, článok 9, odsek 8:
Ak používateľ nevráti dokument včas, SLDK mu účtuje za každý dokument poplatok za oneskorenie. Prvú upomienku knižnica posiela len elektronicky (poplatok za oneskorenie však účtuje), druhý a tretíkrát upomína písomne. Ak používateľ nevráti dokument ani po riaditeľskej upomienke, SLDK vymáha dokument súdnou cestou, v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
I. 15 dní od ukončenia výpožičnej lehoty                             1,00 € 
II. 35 dní od ukončenia výpožičnej lehoty                            1,30 €
III. 60 dní od ukončenia výpožičnej lehoty                           1,70 € 
Po uplynutí 90 dní obdržíte riaditeľskú upomienku          5,00 € 
Po uplynutí 150 dní obdržíte pokus o zmier                        7,00 €
Poplatok za upomienky sa platí za každý dokument osobitne.

SLDK si dovoľuje upozorniť svojich používateľov, že v prípade, keď knižnično-informačný systém u používateľa zaeviduje na ktoromkoľvek vypožičanom dokumente III. upomienku, automaticky mu zablokuje výpožičné služby.
Každý čitateľ SLDK má možnosť sledovať si výpožičky, rezervácie a žiadanky na svojom konte prostredníctvom online katalógu SLDK, vystaveného na webovej stránke SLDK.

Upomienky
:
Anna Maťašová
Tel: 045/ 5206 651
E-mail: anna.matasova@tuzvo.sk
 

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..