Pôsobnosť a poslanie

Header

Pôsobnosť a poslanie Oddelenia riadenia projektov

Poslaním Oddelenia riadenia projektov TU vo Zvolene (ORP) je vykonávať činnosti, ktoré súvisia s riadením činností súvisiacich s prípravou a realizáciou projektov financovaných zo štruktúrálnych fondov EÚ.
Medzi najdôležitejšie činnosti, ktoré pracovníci ORP zastrešujú patria:
 1. Poskytovanie metodickej pomoci pri vypracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok
 2. Verejné obstarávanie k projektu
  Manažér verejného obstarávania v spolupráci s Referátom pre verejné obstarávanie TU vykonáva:
    - plánovanie a obstarávanie tovarov a služieb financovaných zo ŠF EÚ,
    - koordináciu činností ostatných pracovníkov zabezpečujúcich verejné obstarávanie projektov zo ŠF EÚ,
    - ďalšie aktivity a činnosti pre zabezpečenie správnej logistiky a účtovníctva obstarávaných produktov.
 3.  Vedenie účtovnej evidencie projektu
    - evidencia, likvidácia dodávateľských faktúr projektu,
    - príprava podkladov pre zaraďovanie majetku projektu,
    - finančný manažment (úhrady platieb) v spolupráci s finančným manažérom projektu,
    - finančný reporting projektu
 4.  Správa registratúrneho spisu projektu.
 5.  Koordinácia a metodické vedenie riadiacich kapacít projektov (finanční manažéri, manažéri pre monitoring, publicitu a pod...) 
 6.  Pravidelná aktualizácia databázy o projektoch financovaných zo Štrukturálnych fondov EÚ v rámci Technickej univerzity vo Zvolene 
 7.  Sledovanie  platobného kalendára pre potrebu finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov. 
 8.  Prezentovanie TU vo Zvolene voči dodávateľom, riadiacim a sprostredkovateľským orgánom finančného riadenia pre príslušný operačný program štrukturálnych fondov EÚ.  
 9.   Úzka spolupráca s  
    - Referátom celofakultných európskych projektov na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene
    - projektovými centrami organizačných súčastí TU vo Zvolene (Centrum ďalšieho vzdelávania, Vysokoškolský lesnícky podnik ... )
    - projektovými manažérmi jednotlivých fakúlt
    - Referátom právnym na úseku prípravy rôznych typov zmlúv
    - ostatnými útvarmi v rámci platnej organizačnej štruktúry TU vo Zvolene
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57433