Rektor

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene


Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
Telefón: +421-045-5206 102
E-mail: rektor@tuzvo.sk

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. je prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie a rektorom Technickej univerzity vo Zvolene. Je členom Rady solidarity a rozvoja SR a členom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Je zástupcom Slovenska v Rade Európskej asociácie univerzít. Radou Európskej únie bol v roku 2015 vymenovaný za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Prof. Rudolf Kropil je absolventom Vysokej školy lesníckej a drevárskej, dnešnej Technickej univerzity vo Zvolene; štúdium ukončil v roku 1987. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal vo vednom odbore Poľnohospodárska a lesnícka fytopatológia a ochrana rastlín v roku 1994. V roku 2002 na základe obhajoby habilitačnej práce v odbore Aplikovaná zoológia získal vedecko-pedagogickú hodnosť docenta. V roku 2005 ho prezident SR vymenoval za vysokoškolského profesora pre odbor Aplikovaná zoológia.

V rokoch 1987 až 1989 pôsobil v Správe Národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici. Od roku 1989 pracuje na Technickej univerzite vo Zvolene, kde ako vysokoškolský učiteľ a vedec pôsobí dodnes. V rámci pedagogickej činnosti je gestorom ekologických a zoologických predmetov. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa špecializuje na riešenie problematiky trvalo udržateľného rozvoja, aplikovanej zoológie a ekológie lesa v prepojení na ďalšie ekonomické, lesnícke, ekologické a environmentálne disciplíny. Bol vedúcim viacerých projektov a ako národný koordinátor riešil desať medzinárodných projektov. Je autorom a spoluautorom viac ako sto vedeckých a odborných prác, na ktoré zaznamenal viac ako 500 ohlasov.

Profesor Rudolf Kropil absolvoval viacero zahraničných stáží, študijných a prednáškových pobytov. V roku 1985 v Lesníckom výskumnom ústave v Hannoversch Münden (SRN), v rokoch 1992 - 1993 na Univerzite v Berne (Švajčiarsko), v roku 1996 na Univerzite v Kodani (Dánsko) a v roku 2001 na Oxfordskej univerzite (Veľká Británia). Dlhodobo prednášal aj na Pôdohospodárskej univerzite vo Viedni (Rakúsko). Krátkodobé pobyty absolvoval na univerzitách a vedeckovýskumných inštitúciách v USA, Kanade, Japonsku, Austrálii a vo väčšine krajín Európskej únie. V rokoch 2003 až 2006 bol delegátom v Programovom výbore 6. rámcového programu pri Európskej komisii v Bruseli. Pôsobil v poradnom zbore ministra životného prostredia SR. Bol členom doménového výboru programu COST pri Európskej únii a koordinátorom výskumnej skupiny Ochrana a manažment zveri v Medzinárodnej únii lesníckych výskumných organizácií - IUFRO. Na svetovom kongrese Medzinárodnej únie lesníckych výskumných organizácií (IUFRO) v Kuala Lumpur v Malajzii v roku 2000 prof. Rudolf Kropil prevzal doktorskú cenu a zlatú medailu za významný vedecký prínos vo výskume v oblastiach sledovaných IUFRO.

V rokoch 2001-2007 vykonával funkciu prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť a v období od 1. novembra 2007 do 17. februára 2012 bol dekanom Lesníckej fakulty. S účinnosťou od 18. februára 2012 bol prezidentom SR vymenovaný do funkcie rektora Technickej univerzity vo Zvolene na prvé štvorročné funkčné obdobie; s účinnosťou od 18. februára 2016 na druhé štvorročné funkčné obdobie.

Od roku 2012 je predsedom Vedeckej rady Technickej univerzity vo Zvolene a členom vedeckých rád 9 univerzitných a vedeckých pracovísk v SR a ČR. Od roku 1999 až doteraz bol predsedom, resp. členom viacerých redakčných rád medzinárodných a slovenských vedeckých a odborných časopisov. Na 67. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie 30. mája 2014 bol zvolený za jej prezidenta na dvojročné funkčné obdobie s účinnosťou od 5. júna 2014. Na 76. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie 30. mája 2016 bol zvolený za jej prezidenta na druhé dvojročné funkčné obdobie s účinnosťou od 5. júna 2016.

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420