Národné projekty

Header Domov > Organizačná štruktúra > Lesnícka fakulta > Veda a výskum > Národné projekty

Plán vedy a výskumu na rok 2006
Plán vedy a výskumu na rok 2007
Plán vedy a výskumu na rok 2008
Plán vedy a výskumu na rok 2009
Plán vedy a výskumu na rok 2010
Plán vedy a výskumu na rok 2011
Plán vedy a výskumu na rok 2012

Plán vedy a výskumu na rok 2013

Plán vedy a výskumu na rok 2014

 

Národné projekty riešené na LF v roku 2014

PROJEKTY APVV

Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva

APVV-0057-11 Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo (VYNALES),
doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, 2012- 2015

Katedra fytológie

APVV-0368-11 Multiplex molekulárno-genetické analýzy pri identifikácii neznámych vzoriek voľne žijúcej zveri pre účely dokazovacieho procesu trestného činu pytliactva (vedúci projektu: doc. Ing. J. Slamečka, CSc., CPV Nitra),
prof. Ing. Ladislav Paule, PhD., 2011-2014

APVV-SK-BG-0029-10 Komplex Abies alba - Abies cephalonica ako model pre studium medzidruhovej hybridizacie,
doc. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., 2012-2014

APVV-0744-12 Odolnostný potenciál lesných porastov ovplyvňovaných prírodnými a antropogénnymi stresovými faktormi v horských lesoch,
doc. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD., 2013-2017

APVV-0135-12 Adaptívny genetický potenciál populácií lesných drevín v kontexte klimatických zmien,
prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., 2013-2017

Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie

APVV-0069-12 Nová technológia manažmentu prírody – NEWTON,
doc. Ing. Marek Fabrika, PhD., 2013-2017

Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií

APVV-0145-10 Vývoj adaptérov pre mechanizáciu prác pri zakladaní a výchove lesa,
Prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc., 2011-2014

 

Katedra pestovania lesa

APVV 0286-10 Štruktúra a disturbančný režim vybraných pralesov Slovenska
prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., 2011-2014

 

Katedra prírodného prostredia

APVV 0463-10 Vplyv vodného deficitu na fyziologické a rastové procesy vybraných proveniencií buka a smreka (ÚEL SAV, Zvolen),
doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., 2011-2014

APVV 0111-10 Ekofyziologické a priestorové aspekty vplyvu sucha na lesné porasty v podmienkach zmeny klímy (NLC, Zvolen),
doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., 2011-2014

APVV 0580-10 Transformácia, transport a distribúcia látok v nadložnom horizonte lesných pôd,
doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc., 2011-2014

APVV 0423-10 Analýza prírodných rizík vývoja krajinných ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny Slovenska,
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc., 2011-2014

APVV 0303-10 Vývoj regionálneho systému klimatických a zrážkovo-odtokových modelov pre predikciu odtoku pri zmenených klimatických podmienkach horských oblastí SR (spolu s STU Bratislava),
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc., 2012-2014

doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., 2013-2017

APVV 0480-12 Látkovo-energetické cykly ako indikátory disturbancií terrestrických ekosystémovPROJEKTY VEGA

Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva

1/1099/12
Ekonomická efektívnosť obchodu s drevom z hľadiska perspektívy transakčných nákladov,
Dr. Ing. Yvone Brodrechtova, 2012–2014

1/0713/12
Matematické modelovanie poistenia lesa proti riziku klimatickej zmeny,
prof. Ing. Ján Holécy, CSc., 2012-2015

1/0584/13
Ekonomické a právne podmienky fungovania trhov v lesnom hospodárstve,
doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., 2013-2015


Katedra fytológie

1/0132/12
Vaskulárne charakteristiky, vlastnosti drevných polymérov a fotosyntetické charakteristiky ako mechanizmy riadiace výkonnosť mikropropagovaných listnáčov
Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič, 2012–2014

1/0218/12
Genetické a fyziologické základy adaptívnej variability lesných drevín ako základ pre reguláciu lesného reprodukčného materiálu,
doc. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., 2012–2015

1/0303/12
Genetická diferenciácia fragmentovaných populácií tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) a tetrova holniaka (Tetrao tetrix) v západných Karpatoch,
prof. Ing. Ladislav Paule, PhD., 2012-2014

1/10362/13
Zmeny biodiverzity lesných ekosystémov v závislosti na ich hospodárskom využívaní,
doc. Ing. Karol Ujházy, PhD., 2013-2015
2/0099/13
Manažment, obnova a diverzita travinno-bylinnej vegetácie, (spolu s UMB B.Bystrica)
doc. Ing. Jaroslav Vlčko, CSc., 2013-2015


Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie

1/0618/12
Modelovanie rastových procesov lesa s vysokou rozlišovacou úrovňou,
doc. Ing. Marek Fabrika, PhD., 2012–2014

1/0953/13
Geografická informácia o lese a lesnej krajine – špecifiká tvorby a využitia,
prof. Ing. Ján Tuček, CSc., 2013-2015

 

Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
1/0918/12
Kvantifikácia a predikcia erózie na brehoch malých vodných tokov,
prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD., 2012–2014

1/0931/13
Základný výskum nových princípov lanových vozíkov pre systém zariadení RELAZ,
Ing. Štefan Ilčík, PhD., 2013-2015

 

Katedra ochrany lesa a poľovníctva

1/1210/12
Časovo-priestorová aktivita, habitatové preferencie, ochrana a manažment vybraných lesných stavovcov,
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., 2012-2014

1/0163/12
Zmeny v štruktúre a vlastnostiach bukového dreva (Fagus sylvatica L.) vyvolané mechanickým poranením kmeňa živých stromov, (spolu s DF TU Zvolen)
Ing. Pavol Hlaváč, PhD., 2012 – 2014

Katedra pestovania lesa

1/0381/12
Disturbančný režim, štruktúra vybraných pralesov západných Karpát a výskum pestovných technológií zameraných na trvaloudržateľný rozvoj lesov Slovenska,
prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., 2012–2014

1/10521/13
Optimalizácia technológií produkcie a výsadby reprodukčného materiálu lesných drevín pre nepriaznivé podmienky prostredia,
doc. Ing. Ivan Repáč, PhD. 2013-2015

 

Katedra prírodného prostredia
1/0281/11
Výskum dopadov rizika zmeny klímy na lesné ekosystémy a formulácia adaptačnej stratégie v podmienkach Slovenska,
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc., 2011-2014


1/1130/12
Priestorová a časová charakteristika snehových pomerov malých horských povodí pre potreby modelovania vodných zásob,
Ing. Matúš Hríbik, PhD., 2012-2014

1/1314/12
Kvantitatívne hodnotenie a predikcia účinku lesných ekosystémov na akumuláciu organického uhlíka v pôdach s variabilným režimom využívania,
doc. Dr. Ing. Viliam Pichler, 2012-2014


PROJEKTY KEGA

Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
016TU Z-4/2013
Zavedenie progresívnych metód výučby na báze IKT v oblasti daní a zdaňovania,
prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., 2013-2015

 

Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie

008TU Z-4/2013
Nové formy výučby geoinformatiky na TU Zvolen,
Mgr. Milan Koreň, PhD. 2013-2015

 

Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií

016TUZ-4/2012
Multimediálne vzdelávacie centrum pre zlepšenie možností produkcie kvalitnejších sortimentov surového dreva,
Ing. Miloš Gejdoš, CSc., 2012-2014


 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 18. Augusta 2017.
Meniny má Helena, Elena, zajtra Lýdia.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57410