Akreditované študijné programy

Header

Bakalárske študijné programy 

Lesníctvo. Absolventi nájdu uplatnenie v praxi lesného hospodárstva, orgánoch štátnej správy lesného hospodárstva a viacerých príbuzných odboroch, ktoré sú orientované na riešenie problémov lesného hospodárstva, ekologické a ekonomické využívanie lesov ako základnej zložky krajiny a životného prostredia. Väčšina absolventov 1. stupňa štúdia pokračuje v ďalšom štúdiu v odbore lesníctvo (adaptívne lesníctvo), prípadne aplikovaná zoológia a poľovníctvo.

Arboristika a komunálne lesníctvo je zameraný na výchovu odborníkov pripravených pre výkon analytických, hodnotiacich, projekčných, realizačných, správnych a posudzovateľských činností, najmä v štátnej, verejnej a komunálnej správe urbánnej vegetácie, v štátnych a súkromných subjektoch zaoberajúcich sa komplexným spracovaním biomasy, arboristikou, na pozíciách, kde je vyžadované vysokoškolské vzdelanie, v štátnej správe a organizáciách ochrany prírody, v nižších pedagogických funkciách v učňovskom školstve, vo výskume drevín a v problematike biomasy.

Aplikovaná zoológia a poľovníctvo. Absolventi tohto študijného programu nájdu uplatnenie na nižších stupňoch riadenia ako pracovníci v orgánoch štátnej správy v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva životného prostredia SR, na  lesných úradoch, v odštepných závodoch Lesov SR, š.p. Banská Bystrica (OZ, lesná správa), vo funkciách poľovníckych hospodárov, v orgánoch Slovenského poľovníckeho zväzu, v súkromnom sektore (zvernice, bažantnice, zverofarmy, kynológia, zbrane a strelivo, poľovnícka turistika), ako odborníci vykonávajúci monitoring populácií živočíšnych druhov podľa Smernice EHS o biotopoch a Smernice EHS o vtákoch a pri hodnotení priaznivého stavu týchto druhov vo vzťahu k programu EÚ NATURA 2000. 

 

Inžinierske študijné programy

Adaptívne lesníctvo. Kľúčovým momentom uvedeného  študijného programu je  ekosystémový  prístup pri manažovaní a usmerňovaní  lesných ekosystémov v realite na báze terénnych dát získaných pri analýze a riešení prípadových štúdií demonštračných objektov, ktoré predstavujú   prechod od systému lesa, vekových tried k riadenému voľnému pestovaniu lesa, k adaptívnym lesným ekosystémom. Ďalšou významnou skutočnosťou  je prechod od tradičných prístupov ku obhospodarovaniu lesa na ekosystémový prístup ako základnej podmienky udržateľného lesného hospodárstva. Pri takejto orientácii  zameranej na adaptívne lesníctvo budú absolventi študijného programu   schopní plánovať a realizovať manažment lesov nielen na úrovni porastov ale komplexne na úrovni  lesných celkov.

Skladba predmetov a formy štúdia umožnia,  aby absolventi študijného programu  mali potrebné vedomosti a skúsenosti na to, aby mohli zabezpečovať nielen optimálne využívanie lesných zdrojov, ale aj plne využívať kapacity lesného hospodárstva na ochranu lesných ekosystémov  pred prírodnými katastrofami na regionálnej a medzinárodnej úrovni v oblasti lesov temperátnej zóny Európy.

 Ekológia lesa. Po úspešnom skončení štúdia budú absolventi pripravení riešiť aktuálne problémy a výzvy súvisiace s lesným hospodárstvom, využívaním krajiny a ochrany prírody. Profil absolventa študijného programu ekológia lesa umožní jeho plnohodnotné uplatnenie v lesníckej praxi, v celom rade rezortných organizácií, ale aj v  ďalších súvisiacich odvetviach pôdohospodárstva, životného prostredia a ochrany prírody. Absolventi sa najlepšie uplatnia v oblasti manažmentu lesov vo veľkoplošných chránených územiach, v európsky významných územiach Natura 2000 a pri manažmente európsky významných typov biotopov. Vďaka širokej škále absolvovaných predmetov obstoja v pozícii výkonného odborného pracovníka v teréne, ako aj v pozícii manažéra podniku. Pokračujúca jazyková príprava v svetových jazykoch a odborná úroveň poznatkov garantovaná špičkovými medzinárodne uznávanými vedcami absolventom umožní uplatniť sa v rovnakom spektre odborov aj v zahraničí a/alebo pokračovať v doktorandskom štúdiu a úspešne sa uplatniť v internacionalizovanej vede a výskume.

 Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve. Úroveň  absolventov spĺňa štandardné požiadavky kvality vzdelávacieho procesu v študijnom odbore lesníctvo. Študijný program 2. stupňa geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve   predstavuje špeciálnu  prípravu   pre  podporu  lesníckych činností  rozvíjaním  tvorivosti   študentov   v  oblasti   geoinformatiky a  lesníckeho  tematického  mapovania.

Absolventi sa uplatňujú jednak na úrovni vyšších stupňov riadenia v štátnych a súkromných lesníckych subjektoch a v štátnej správe pri tvorbe a využívaní geograficky orientovaných informačných systémov, v lesníckom školstve, vede a výskume, pri vykonávaní špeciálnych lesníckych prieskumov a pri tvorbe diel hospodárskej úpravy lesov. Významnou  oblasťou uplatnenia je v rámci tvorby štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva, ako aj možnosť uplatnenia v štátnych a súkromných subjektoch rezortu geodézie, kartografie a katastra.

 Aplikovaná zoológia a poľovníctvo. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie na nižších stupňoch riadenia ako pracovníci v orgánoch štátnej správy v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva životného prostredia SR, na lesných úradoch, v odštepných závodoch Lesov SR, š.p. Banská Bystrica (OZ, lesná správa), vo funkciách poľovníckych hospodárov, v orgánoch Slovenského poľovníckeho zväzu, v súkromnom sektore (zvernice, bažantnice, zverofarmy, kynológia, zbrane a strelivo, poľovnícka turistika), ako odborníci vykonávajúci monitoring populácií živočíšnych druhov podľa Smernice EHS o biotopoch a Smernice EHS o vtákoch a pri hodnotení priaznivého stavu týchto druhov vo vzťahu k programu EÚ NATURA 2000.

 Lesnícke technológie. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe lesnícke technológie dokáže analyzovať a riešiť zložité  komplexné a štruktúrované informačne, technicky a technologicky orientované úlohy a problémy lesného hospodárstva, ale aj prvotného spracovania dreva, manažmentu krajiny a komunálneho hospodárstva. Je dostatočne tvorivý a samostatný a zároveň mu získané vedomosti umožnia riadiť kolektívy pracovníkov. Dokáže aplikovať problémovo orientované prístupy, variantné riešenia a experimentálne overovania predpokladov. Získa tiež potrebné základy pre budovanie vedeckej perspektívy.

 Lesníctvo a manažment zveri (Forestry and Wildlife Management). Ide o nový študijný program, ktorý sa vyučuje v anglickom jazyku. Získané vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré získa absolvent študijného programu Forestry and Wildlife Management (lesníctvo a manažment zveri) budú plne v súlade s profilom absolventa študijného odboru lesníctvo a potrebami lesníckej praxe v podmienkach prechodu lesníctva z podmienok steady-state na podmienky globálnych zmien. Kľúčovým momentom je, že študijný program zahŕňa prístupmi modelovania lesných ekosystémov vo virtuálnej realite na báze terénnych dát a dát z diaľkového prieskumu Zeme  prechod od systému lesa vekových tried k riadenému voľnému pestovaniu lesa, k adaptívnym lesným ekosystémom. Ďalšou významnou tranzíciou je prechod od tradičných prístupov poľovníctva a  k racionálnemu manažmentu zveri a biodiverzity na báze molekulárnej biológie, ako významnej podmienky udržateľného lesného hospodárstva. Absolventi študijného programu  budú navyše schopní  plánovať a realizovať manažment lesov nielen na úrovni porastov a lesných celkov, ale na úrovni krajiny a tu ide o unikátnu črtu predkladaného študijného programu. To, o. i. umožní, aby absolventi študijného programu lesníctvo a manažment zveri mali potrebné vedomosti a skúsenosti na to, aby mohli zabezpečovať nielen optimálne využívanie lesných zdrojov, ale aj plne využívať kapacity lesného hospodárstva na ochranu pred prírodnými katastrofami a na rozvoj ekosystémových služieb na regionálnej, interregionálnej a medzinárodnej úrovni v oblasti temperátnej zóny Európy.     

 

Doktorandské študijné programy

a.         Pestovanie a ochrana lesa

b.        Lesnícka fytológia (v slovenskom aj anglickom jazyku)

c.         Hospodárska úprava lesov

d.        Adaptívne lesníctvo a manažment zveri (v anglickom jazyku)

e.         Ekosystémové služby lesov (v slovenskom aj anglickom jazyku)

f.         Lesnícke technológie

g.        Aplikovaná zoológia a poľovníctvo


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 16. Augusta 2017.
Meniny má Leonard, zajtra Milica.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57400