K. Ujházy


 
 
ENGLISH VERSION


doc. Ing. Karol Ujházy, PhD.

–  docent, vedúci Katedry fytológie
–  zameranie: fytocenológia, lesnícka
    typológia, dynamika vegetácie
 

 Curriculum vitae

* 1968, Praha

Vzdelanie

      1991  Ing.   – LF VŠLD Zvolen
      2002  PhD. – LF TU vo Zvolene, odbor Lesnícka fytológia
      2011  doc.  – LF TU vo Zvolene, odbor Lesnícka fytológia
Doterajšie zamestnania
      1991              odborný pracovník, Ekotrust Banská Štiavnica
      1993–2006  výskumný pracovník, Katedra fytológie, LF TU vo Zvolene
      2006–2011  odborný asistent, Katedra fytológie, LF TU vo Zvolene
      2011–2012  docent, Katedra fytológie, LF TU vo Zvolene
      2012–            vedúci Katedry fytológie, LF TU vo Zvolene
Dlhodobé zahraničné pobyty
      2003  Department of Forest Ecology and Forest Management, 
                 WUR-Alterra Wageningen, Holandsko
                
Herb layer dynamics within primary succession series 
                 in inland sand dune area (the Veluwe, central Netherlands)

 Členstvo a funkcie

–  člen Slovenskej botanickej spoločnosti SAV, tajomník
    Stredoslovenskej pobočky SBS
–  člen pracovnej skupiny IAVS European Vegetation Survey  
–  člen redakčnej rady Daphne (1998–2002)

Pedagogická činnosť

–  gestor predmetov: Fytocenológia (Fakulta ekológie a
    environmentalistiky); Dynamika vegetácie (Lesnícka fakulta),
    Rastlinné spoločenstvá Slovenska (Lesnícka fakulta); Fytogeografia (doktorandské štúdium);
– 
vedenie cvičení z predmetu
Fytocenológia a lesnícka typológia 
     (Lesnícka fakulta)

 Vedecko-výskumná činnosť

Výskumné projekty grantovej agentúry VEGA:
–  1994–1996: VEGA  – 1/1034/94: Štúdium genofondu a fytodiverzity
     lesných ekosystémov Poľany (Slovenské stredohorie).
–  1997–1999: VEGA 10 – 1/4035/97: Genofond a biodiverzita priro-
    dzených a antropogénnych ekosystémov Poľany (Slovenské
    stredohorie)
–  2003–2005: VEGA 9 – 1/0126/03 Demekologické, synekologické
    a genetické aspekty kolonizácie nelesných plôch lesnými drevinami.
–  2003–2005: VEGA 10 – 1/0629/03: Dynamika a klasifikácia
    bukových lesov Západných Karpát vo vzťahu k meniacim sa
    ekologickým podmienkam a antropickým vplyvom.
–  2003–2005: VEGA 9 – 1/1368/04: Rastlinné spoločenstvá
    Národného parku Muránska planina. 1. Nelesná vegetácia.
–  2006–2008: VEGA 10 – 1/3524/06: Horské lesy Slovenska:
    dynamika, diverzita, stabilita, klasifikácia.
–  2007–2009: VEGA 9 – 1/4349/07: Rastlinné spoločenstvá
    Národného parku Muránska planina. 2. Lesná vegetácia
–  2009–2011: VEGA 8 – 1/0831/09: Zmeny diverzity a vitality rastlín
    v lesných ekosystémoch.
–  2011–2013: VEGA 4 – 2/0059/11: Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 
    Lesná a krovinová vegetácia.
–  2013–2016: VEGA 4 – 1/0362/13: Zmeny biodiverzity lesných eko-
   systémov v závislosti na ich hospodárskom využívaní.

Výskumné projekty grantovej agentúry APVV:
–  2005–2007: APVV – 27-009304: Reakcia diverzity lesných
    fytocenóz na zmenu edaficko-klimatických podmienok Slovenska.
–  2005–2007: APVV – 51-015804: Formalizovaný klasifikačný
    systém na identifikáciu travinnobylinnej vegetácie.

Centrum excelentnosti:
–  2009–2010: Adaptívne lesné ekosystémy.
–  2011–2014: Dobudovanie CE Adaptívne lesné ekosystémy.

Operačný program vzdelávanie:
–  2010–2013: Vytvorenie študijných programov vo svetovom jazyku a podpora výučby cudzích jazykov na TU vo Zvolene.
–  2013–2015: Zvýšenie kapacity ľudských zdrojov pre transfer poznatkov výskumu a vývoja o produkcii a spracovaní biomasy do praxe.

Publikácie

Monografie, kapitoly v monografiách

–  Ujházyová, M., Ujházy, K. 2011: Geobotanická klasifikácia. In: Barna, M.
    Kulfan, J., Bublinec, E. (eds), Buk a bukové ekosystémy Slovenska.
    VEDA, Bratislava, p. 185–199.
–  Prach., K., Ujházy, K., Fanta, J., 2010: Vegetation succession in the Hulshorst
    drift-sand area, central Netherlands. In: Fanta, J. Siepel. H. eds., Inland
    sand dunes. KNNV Publishing, Zeist, p. 191–216.
–  Jarolímek, I., Šibík, J., Hegedüšová, K., Janišová, M., Kliment, J., Kučera,
    P., Májeková, J., Michálková, D., Sadloňová, J., Šibíková, J., Škodová, I,
    Uhlířová, J., Ujházy, K., Ujházyová, M., Valachovič, M. & Zaliberová, M. 2008:
    A list of vegetation units of Slovakia. In: Jarolímek, I., Šibík, J. (eds.),
    Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of
    Slovakia. Veda, Bratislava, p. 295–329.
–  Janišová M., Hájková P., Hegedüšová K., Hrivnák R., Kliment J., Michálková D.,
    Ružičková H., Řezníčková M., Tichý L., Škodová I., Uhliarová E., Ujházy K. &
    Zaliberová M. 2007: Travinnobylinná vegetácia Slovenska – elektronický expert-
    ný systém na identifikáciu syntaxónov. Botanický ústav SAV, Bratislava, 263 pp.
–  Gömöry, D., Dovčiak, M., Gömöryová, E., Hrivnák, R., Janišová, M. & Ujházy, K.
    2006: Demekologické, synekologické a genetické aspekty kolonizácie nelesných
    plôch lesnými drevinami. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 93 pp.
–  Janišová, M., Uhliarová, E., Ujházy, K. & Rajtárová, N. 2005: Cievnaté rastli-
    ny nelesných spoločenstiev Chránenej krajinnej oblasti a biosférickej rezervá-
    cie Poľana. Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti, Bratislava 26
    (Supl. 13): 1–200.
–  Ujházy, K. 2003: Sekundárna sukcesia na opustených lúkach a pasienkoch Poľany.
    Vydavateľstvo TU vo Zvolene, Zvolen, 104 pp.
–  Sláviková, D., Krajčovič, V.  et al. 1998: Ochrana biodiverzity a obhospodaro-
    vanie trvalých trávnych porastov CHKO – BR Poľana 2. IUCN Slovensko, Bratisla-
    va, 205 pp.
–  Sláviková, D., Krajčovič, V. et al.1996: Ochrana biodiverzity a racionálne vy-
    užívanie trvalých trávnych porastov v CHKO-BR Poľana. Nadácia IUCN, Bratisla-
    va, 180 pp.
–  Bublinec, E., Pichler, V. et al. 2001: Slovenské pralesy – diverzita a ochrana.
    CVTS pri ÚEL SAV vo Zvolene, Zvolen, 200 pp.

  Časopisy

–  Gömöryová, E., Ujházy, K., Martinák, M.,Gömöry, D. 2013: Soil microbial community response to variation in vegetation and abiotic environment in a temperate old-growth forest. Applied Soil Ecology  68: 10–19.
–  Ujházyová, M., Ujházy, K. 2012: Comparing diagnostic species combinations of Carpathian calcicolous beech forests using different approaches. Phytocoenologia 42(3–4): 231–248.
–  Máliš F., Ujházy K., Vodálová A., Barka I., Čaboun V., Sitková Z. 2012: The impact of Norway spruce planting on herb vegetation in the mountain beech forests on two bedrock types. European Journal of Forest Research, 131(5): 1551–1569.
–  Ujházy, K., Prach, K. Fanta, J. 2011: Two centuries of vegetation succession
   in an inland sand dune area, central Netherlands. Applied Vegetation Science,
   14 (3): 316–325
.
–  Gömöryová, E., Hrivnák, R., Janišová, M., Ujházy, K. & Gömöry, D. 2009:
   Changes of the functional diversity of soil microbial community during the
   colonization of abandoned grassland by a forest. Applied Soil Ecology,
   43: 191–199
.
–  Gömöryová, E., Ujházy, K., Hrivnák, R., Střelcová, K., Gömöry, D.  2007: Soil properties
    and microbial activity changes along spruce forest succession in an abandoned grassland. 
    
Polish Journal of Ecology 55(3): 457–467.

–  Janišová, M., Hrivnák, R., Gömöry, D., Ujházy, K., Valachovič, M., Gömöryová, E., 
    Hegedüšová, K., Škodová I. 2007: Changes in understorey vegetation after Norway 
    spruce colonization of an abandoned grassland. Ann. Bot. Fennici 44: 256–266.     pdf

–  Hrivnák, R., Ujházy, K. 2005: Changes of the mountain grassland vegetation after abandon-
    ment and colonization by Norway spruce. 
Ekológia (Bratislava) 24(3): 231–253.     pdf

–  Chytrý, M., Exner, A., Hrivnák, R., Ujházy, K., Valachovič, M., Willner, W. 2002: Context-
    dependence of diagnostic species: a case study of the central European spruce forests.
    Folia Geobotanica 37(4): 403–417.

–  Ujházy, K., Križová, E., Murín, M. & Ondruš, M. 2009: Krátkodobé zmeny vegetácie jedľových
    bučín Dobročského pralesa (Short-term changes in the vegetation of fir-beech forests in the
    Dobročský prales virgin forest). Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha 44(Mater. 24): 59–77. pdf

–  Hrivnák, R., Kliment, J., Bernátová, D., Blanár, D., Hájek, M., Hájková, P., Jarolímek, I.,
    Uhliarová, E., Ujházy, K., Valachovič, M., Zaliberová, M. 2004: Prehľad rastlinných
    spoločenstiev uvádzaných z Muránskej planiny a bezprostredne susediacich území
    (Survey of the plant communities mentioned from the Muránska planina Mts.
    and adjacent regions). Reussia 1(Suppl. 1): 191–214.

–  Janišová, M., Ujházy, K., Uhliarová, E., Rajtárová, N., 2004: Aktuálna flóra neles-
    ných spoločenstiev Chránenej krajinnej oblasti Poľana – zhodnotenie početnosti
    výskytu taxónov vyšších rastlín (Contemporary flora of grassland communities in
    the Protected Landscape Area Poľana – evaluation of vascular plants frequency).
   
Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 26(Supl. 10): 140–144.                          pdf

–  Ujházyová, M., Ujházy, K. 2004: Prehľad rastlinných spoločenstiev bukových le-
    sov na vápencoch bradlového pásma.

–  Ujházyová, M., Ujházy, K. 2004: Lesné spoločenstvá prírodnej rezervácie Ľadon-
    hora-Steny (Forest plant communities of the Ľadonhora-Steny nature reserve).
    Ochrana prírody 23: 150–162.

–  Ujházy, K., Hrivnák, R., Belanová, E., Benčaťová, B. 2004: The beech forest vege-
    tation of the Cerová vrchovina Mts. (Southern Slovakia).
Hacquetia 3(1): 61–73.

–  Ujházy, K., Križová, E. 2004: Dynamika lesných geobiocenóz Dobročského prale-
    sa. Geobiocenologické spisy MZLU Brno 9: 32–39.                          

–  Ujházy, K., Križová, E. 2003: Regionálna ochrana lesných spoločenstiev na typo-
    logickom základe. Geobiocenologické spisy MZLU Brno 7: 39–45.          doc

–  Ujházy, K., Vlčko, J., Uhliarová, E. 2003: Nová lokalita vstavačovitých (Orchis co-
    riophora
, O. ustutata, O. morio) na severozápadnom úpätí Poľany.
   
Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 25: 61–68.

–  Hrivnák, R., Ujházy, K. 2003: The stands with the Phalaroides arundinacea domi-
    nance in the Ipeľ river catchment area (Slovakia and Hungary).
Acta Botanica
    Hungarica 45(3–4): 297–314.

–  Hrivnák, R., Ujházy, K., Chytrý, M., Valachovič, M. 2003: The database of the
    Western Carpathian forest vegetation.
Thaiszia – Journal of Botany 13(1): 89–96.

–  Ujházy, K., Križová, E. 2002: Lesné spoločenstvá PR Pri Bútľavke v CHKO-BR
    Poľana. Acta Facultatis Forestalis Zvolen 44: 9–27.

–  Latináková, N., Ujházy, K., Nič, J. 2000: Vegetácia PR Havranie skaly (Poľana).
    Ochrana prírody 18: 67–83.

–  Križová, E., Ujházy, K., 1998: Dynamika horských smrečín Poľany (Slovenské
    stredohorie). Zeszyty Naukowe Akademii Rolnicznej im H. Kolataja w Krakowie
    56: 227–241.

–  Jančurová, K., Jančura, P., Ujházy, K., 1995: Územný systém ekologickej stability
    – podklad riešenia krajinno-ekologických a krajinárskych problémov územia.
    Projekt – Revue slovenských architektov 3: 47–49.

Zborníky

–  Križová, E., Ujházy, K., (eds.) 2007: Dynamika, stabilita a diverzita lesných 
    ekosystémov (Dynamics, Stability and Diversity of Forest Ecosystems). 
    Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 289 pp.    pdf

–  Ujházy, K., Križová, E., Ujházyová, M. 2007: Zmeny bylinnej synúzie spoločenstiev 
    bukových lesov Poľany. In: Križová, E., Ujházy, K., (eds.), Dynamika, stabilita a diverzita
    lesných ekosystémov, TU vo Zvolene, Zvolen, p. 105–113.                  
 pdf
–  Ujházyová, M., Ujházy, K. 2007: Dynamika fytocenóz bukových lesov v Kysuckej vrchovine.
    In: Križová, E., Ujházy, K., (eds.), Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov,
    TU vo Zvolene, Zvolen, p. 29–36.                                                         
pdf
–  Gömöryová, E., Ujházy, K., Hrivnák, R., Janišová, M., Gömöry, D. 2007: Zmeny diverzity
    a aktivity pôdnych mikroorganizmov pozdĺž sukcesného gradientu na opustených pasienkoch
    v oblasti Poľany. In: E. Križová, K. Ujházy (eds.), Dynamika, stabilita a diverzita lesných
    ekosystémov, TU vo Zvolene, Zvolen, p. 135–144
–  Ujházy, K., Križová, E., Ondruš, M., Vigoda, M. 2007: Short-term vegetation change
    in the fir-beech primeval forest (Badínsky prales, Central Slovakia). In: V.I. Abrudan ed.,
    Forest and sustainable development. Proceedings of the biennial international
    symposium, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, p. 213–218.      pdf
–  Križová, E., Ujházy, K., Čaja, R. 2007: Zmeny fytocenóz dealpínskych bučín v dôsledku
    zmien drevinového zloženia. In: P. Neuhöferová ed., Problematika lesnické typologie IX.
    Typologické hodnocení antropogenně ovlivněných lokalit, Česká zemědělská univerzita
    v Praze, Praha, p. 89–97.
–  Gömöry, D., Ujházy, K., Hrivnák, R., Janišová, M., Dovčiak, M., Gömöryová, E., Střelcová, 
    K., Paule, L. 2005: Ekologické a genetické aspekty kolonizácie nelesných plôch smrekom
    na lokalite Príslopy. In: Sláviková, D., Biosférická rezervácia Poľana po 15-tich rokoch, 
    Vydavateľstvo TU vo Zvolene, Zvolen, p. 154–161.

–  Ujházy, K., Križová, E. 2006: Skúsenosti s budovaním databázy fytocenologických
    zápisov na Slovensku. In: Grygarová, K. ed., Problematika lesnické typologie VIII,
    Česká zemědělská univerzita v Praze, Kostelec nad Černými lesy, p. 33–38.

–  Ujházy, K., Gömöry, D., Janišová, M., Hrivnák, R. 2006: Kolonizácia 
    opustených lúk a pasienkov drevinami v CHKO-BR Poľana. 
   Chránené územia Slovenska 68: 29–31.

–  Uhliarová, E., Ujházy, K., Janišová, M. 2004: Zmeny a ohrozenie trávnych poras-
    tov v severozápadnej časti CHKO–BR Poľana. In: Sláviková, D., Pavlík, M. (eds.):
    Trvalo udržateľné využívanie lesa v podmienkach prírodnej rezervácie. TU Zvolen,
    pp. 64–80.

–  Ujházy, K., Križová, E., Vančo, M., Freňáková, E., Ondruš, M. 2005: Herb layer
    dynamics of primeval fir-beech forests in the central Slovakia. In: Commarmot, B.,
    Hamor, F. D. (eds): Natural forests in the temperate zone of Europe – values and
    utilisation. Swiss Federal Research Institute WSL, Birmensdorf & Carpathian Bio-
    sphere Reserve, Rakhiv, pp. 193–202.                                              pdf

–  Vlčko, J., Kochjarová, J, Hrivnák, R., Ujházy, K. 2004: Výskyt taxónov Scilla bifo-
    lia
agg. v širšom okolí Zvolena a Banskej Bystrice [Occurrence of the Scilla bifolia
    group in the surroundings of the Zvolen and Banská Bystrica towns (central Slova-
    kia)]. In: Turisová, I., Prokešová, R. (eds): Ekologická diverzita Zvolenskej kotliny.
    Lesnícky výskumný ústav Zvolen, pp. 86–95.

–  Ujházy, K. 2002: Prevodný systém medzi jednotkami lesníckej typológie a Züriš-
    sko-montpelliérskej školy. In: Čaňová, I., Slobodník, B. (eds.): Výučba a výskum
    vo fytológii. TU Zvolen, pp. 151–165.

–  Janišová, M., Ujházy, K., 2000: Monitoring nelesnej vegetácie NPR Zadná Poľana.
    In: Midriak, R., Sláviková, D. (eds.): Biosférické rezervácie III. TU Zvolen,
    pp. 74–83.

–  Uhliarová, E., Ujházy, K., Krajčovič, V. 1999: Secondary succesion in grassland of
    the Poľana mountain range in central Slovakia. In: Ferienčíková, D., Gáborčík, N,
    Ondrášek, Ľ., Uhliarová, E., Zimková, M. (eds.): Grassland Ecology V. Grassland
    and Mountain Agriculture Research Institute (VÚTPHP) Banská Bystrica,
    pp. 219–227.

–  Uhliarová, E., Ujházy, K., Latináková, N. 1998: The effect of folding on grassland of
    the Poľana mountain region in central Slovakia. In: Nagy, G., Petõ, K. (eds.): Eco-
    logical aspects of grassland Management. EGF Debrecen, pp. 269–272.

–  Hrivnák, R., Ujházy, K., 1998: Predbežný prehľad vodnej a močiarnej vegetácie
    (triedy Lemnetea, Potametea, Phragmiti-Magnocaricetea) južnej časti Zvolenskej
    kotliny. In: Benčať, T., Gregor, M. (eds.): Krajinná a vegetačná štruktúra Zvolen-
    skej kotliny. TU Zvolen, pp. 36–41.

–  Ujházy, K. 1998: Súčasná vegetácia alúvia Hrona vo Zvolene. In: Benčať, T., Gre-
    gor, M. (eds.): Porasty a dendrologické objekty Slovenského stredohoria a aktuál-
    ne problémy dendrológie. TU Zvolen, pp. 45–53.
–  Ujházy, K., Hrivnák, R. 1998: Súčasná vegetácia alúvia Hrona vo Zvolene II. In:
    Benčať, T., Gregor, M. (eds.): Krajinná a vegetačná štruktúra Zvolenskej kotliny.
    TU Zvolen, pp. 29–35.

–  Kochjarová, J., Blanár, D., Hrivnák, R., Májeková, J., Ujházy, K., Ujházyová, M., &  Zaliberová,
    M. 2009: Doplnky ku flóre a vegetácii Muránskej planiny 1. Reussia 5 (1–2): 1–11.      pdf

–  Ujházyová, M., Ujházy, K. 2008: Predbežná klasifikácia bučín karbonátových pohorí Slovenska.
    Phytopedon (Bratislava) 7(1): 26–35. pdf

–  Ujházy, K., Uhliarová, E., Kochjarová, J., Ružičková, H., Blanár, D. & Kliment, J. 2007: 
    Spoločenstvá podhorských trávnych porastov Národného parku Muránska planina. 
    Reussia 4(1–2): 107–146.                                                                                          pdf

–  Ujházyová, M., Ujházy, K., Vlčko, J. 2007: Špecifiká a ohrozenosť  flóry bukových lesov na
    vápencoch severozápadnej časti bradlového pásma. Bulletin SBS, Bratislava 29: 111–123.

–  Ujházyová, M., Ujházy, K. 2007: Príspevok k poznaniu drieňových bučín (Corneto-
    Fagetum) na Slovensku. Geobiocenologické spisy 11: 125–132.                     doc

–  Ambros, Z., Ujházy, K., Ujházyová, M., Nič, J. 2007: Změny vegetace horských smíšených 
    lesů v CHKO-BR Poľana za posledních 45 let. Acta Facultatis Forestalis Zvolen 49(2): 7–29.

–  Hrivnák, R., Belanová, E., Cvachová, A., Gális, R., Janišová, M., Uhliarová, E., Ujházy, K., 
    Vlčko, J. 2005: Zaujímavé nálezy cievnatých rastlín zo stredného Slovenska (Interesting findings  
    of vascular plants from Central Slovakia). Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 27: 131-141.

–  Ondruš, M., Ujházy, K. 2005: Príspevok k poznaniu dynamiky prírodných jedl'ovo-bukových
    lesov na Slovensku na príklade Dobročského pralesa. Acta Facultatis Forestalis Zvolen,
    XLVII: 39–51.                                                                                                       pdf

–  Ujházy, K., Janišová, M., Uhliarová, E. 1998: Výskyt vstavačovitých na lúkach a
    pasienkoch CHKO–BR Poľana. In: Vlčko, J., Hrivnák, R. (eds.): Európske vstava-
    čovité (Orchidaceae) – výskum a ochrana II. TU Zvolen, pp. 87–93.
–  Ujházy, K., Uhliarová, E., Latináková, N. 1998: Zmeny trávnych porastov na Poľane
    v závislosti od poľnohospodárskeho využívania. In: Križová, E., Ujházy, K. (eds.):
    Sekundárna sukcesia II. TU Zvolen, pp. 185–202.
–  Križová, E., Ujházy, K. 1997: Sukcesné série na opustených lúkach a pasienkoch
    Poľany. In: Križová, E., Kodrík, J. (eds.): Les – Drevo – Životné prostredie 1997
    (sekcia Ekológia lesa a jeho integrovaná ochrana). TU Zvolen, pp. 121–129.
–  Križová, E., Nič, J., Ujházy, K. 1997: Floristický a fytocenologický výskum vybra-
    ných ekosystémov BR Poľana. In: R. Midriak (ed.): Racionálne využívanie a ob-
    hospodarovanie CHKO–BR Poľana. TU Zvolen, pp. 163–168.
–  Ujházy, K. 1996: Mapovanie nelesnej drevinnej vegetácie na úrovni lokálneho
    ÚSES. In: Supuka, J., Jančura, P. (eds.): Krajina, človek, kultúra. SAŽP Banská
    Bystrica, pp. 44–54.
–  Jančura, P., Ujházy, K., 1996: Štruktuálne a procesné charakteristiky súčasnej
    krajinnej štruktúry. In: Supuka, J. (ed.): Ekológia a tvorba sídelnej a poľnohospo-
    dárskej krajiny. FEE TU Zvolen, pp. 44–47.
–  Ujházy, K., Jančura, P. 1996: Možnosti mapovania a vyhodnotenia súčasnej krajin-
    nej štruktúry. In: Supuka, J. (ed.): Ekológia a tvorba sídelnej a poľnohospodárskej
    krajiny. FEE TU Zvolen, pp. 48–52.
–  Ujházy, K. 1995: Rozšírenie drevín na nelesných plochách vrcholovej časti Poľany.
    In: Dřeviny – bohatství a krása naší krajiny. MZLU Brno, pp. 60–77.

Prezentácie
– 
Ujházy, K., Uhliarová, E., Kochjarová, J.: Lúky Muránskej planiny (prezentované
v rámci Botanickej spoločnosti 20.4.2006 na TU vo Zvolene) 

Kontakt

Ing. Karol UJHÁZY, PhD.
blok C, 3. poschodie, č. dv. 317
tel.:  +45-5206232
e-mail: karol.ujhazy@tuzvo.sk


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 16. Augusta 2017.
Meniny má Leonard, zajtra Milica.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57400