Profil

Header

Profil Lesníckej fakulty

Lesnícka fakulta TU je členom nasledovných medzinárodných nevládnych organizácií: IUFRO - Medzinárodný zväz lesníckych výskumných organizácií a PRO SILVA - Združenie pre prírode blízke lesné hospodárstvo. V oboch organizáciách zastávali a zastávajú pracovníci lesníckej fakulty významné funkcie (predsedovia a podpredsedovia odborných a pracovných skupín IUFRO, členovia Medzinárodného výboru IUFRO, Výboru PRO SILVA). Lesy pokrývajú 40 % územia SR. Stalo sa už akousi samozrejmosťou hovoriť o lesoch ako o jednom z najväčších bohatstiev nášho štátu, o tom, že okrem produkcie dreva plnia celý rad užitočných funkcií, nevyhnutných pre zachovanie priaznivých podmienok pre život človeka. Aby tieto tvrdenia zodpovedali skutočnosti, najmä teraz, keď sme svedkami neustále sa zhoršujúceho prírodného prostredia, je potrebné venovať hospodáreniu v lesoch maximálnu pozornosť. Je potrebné, aby sa o les starali skutočne odborníci, ktorí sa naň pozerajú globálne so všetkými jeho zložkami a procesmi v ňom prebiehajúcimi. Nezastupiteľnú úlohu v príprave takýchto odborníkov má lesnícke vysokoškolské štúdium. Hlavným poslaním Lesníckej fakulty TU vo Zvolene je poskytovať vysokoškolské vzdelanie občanom SR a iných štátov v študijných programoch uvedených pod bodom 1 - 3. a tvorivo vedecky bádať v jednotlivých oblastiach lesníctva. Vedecko-vzdelávacie zameranie fakulty sa odvíja od trendov vývoja svetovej lesníckej vedy a požiadaviek na profil absolventa lesníckej fakulty. Lesný inžinier je odborník, ktorého poslaním je príprava, organizovanie a riadenie lesnej výroby tak, aby sa zabezpečila ekologická stabilita lesných ekosystémov a plnenie základných funkcií lesa, najmä vodohospodárskych, pôdno ochranných, klimatických, zdravotných a rekreačných, ako aj produkcia akostného dreva. V oblasti vedeckého výskumu fakulta rieši aktuálne úlohy lesníctva v oblasti základného i aplikovaného výskumu s dôrazom na meniace sa ekologické podmienky i vlastnícke vzťahy.

V súvislosti s hlavným poslaním fakulta:

  • organizuje vysokoškolské štúdium a udeľuje akademické tituly absolventom fakulty (bakalár - Bc. a inžinier - Ing.),
  • uskutočňuje doktorandské štúdium v schválených študijných odboroch, a priznáva v nich vedecko-akademický titul PhD.,
  • uskutočňuje habilitácie docentov a vymenúvacie konanie za profesorov, 
  • uskutočňuje celoživotné vzdelávanie vo vymedzených oblastiach .

V akademickom roku 2014/2015 je štúdium na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene organizované takto:

 

1. Bakalárske štúdium v dennej a externej forme štúdia podľa 3 ročného (6 semestrálneho) študijného plánu:
- v študijnom programe lesníctvo,
- v študijnom programe aplikovaná zoológia a poľovníctvo.

 

2. Inžinierske štúdium v dennej a externej forme štúdia podľa 2 ročného (4 semestrálneho študijného plánu:
- v študijnom programe lesníctvo,
- v študijnom programe ekológia lesa,
- v študijnom programe geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve,
- v študijnom programe aplikovaná zoológia a poľovníctvo.

 

3. Doktorandské štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v dennej (3 roky) a v externej (5 rokov) forme štúdia v týchto študijných programoch:
    hospodárska úprava lesov, pestovanie a ochrana lesa, lesnícka fytológia, technika a technológie lesníckej výroby, lesnícke meliorácie a aplikovaná zoológia a poľovníctvo.

 

4. Na požiadanie lesníckej praxe alebo rôznych inštitúcií bude fakulta organizovať pre absolventov ďalšie vzdelávanie potrebné na vykonávanie špecializovaných povolaní, resp. činností a   dopĺňanie vzdelania podľa rozvoja vedy, formou rôznych kurzov a školení.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 16. Augusta 2017.
Meniny má Leonard, zajtra Milica.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57400