Dekan

prof. Dr. Ing. Viliam Pichler
dekan
Lesníckej fakulty
Technickej univerzity vo Zvolene
Telefón.: +421 45 5206 200
e-mail:pichler@tuzvo.sk

 

Prof. Dr. Ing. Viliam Pichler sa narodil 14. 7. 1968 vo Zvolene. Gymnázium vo Zvolene ukončil v roku 1986, kedy nastúpil na Lesnícku fakultu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Po obhajobe diplomovej práce, štátnych skúškach a promócii na lesného inžiniera v septembri 1991 nastúpil do internej formy doktorandského štúdia v odbore Ekológa lesa u školiteľa prof. Ing. R. Šályho, DrSc. V roku 1996 obhájil dizertačnú prácu „Zmeny pôdnej vlhkosti a vlhkostného potenciálu po redukcii zakmenenia bukového porastu“. V rámci doktorandského štúdia absolvoval dlhodobé stáže na Inštitúte terestrickej ekológie ETH v Zürichu. V roku 1995 ukončil aj trojročné štúdium environmentalistiky na Európskom inštitúte postgraduálneho vzdelávania pri TU v Drážďanoch. Následne prof. Pichler absolvoval 2-ročný pobyt na Kalifornskej univerzite v Riverside ako postdoktorálny výskumník v tíme prof. W. A. Juryho.

Po svojom návrate nastúpil na LF TUZVO ako odborný asistent v predmetoch pedológia a základy ekológie. Ako tajomník pre pedagogiku KPP sa podieľal na spracovaní nového študijného program Ekológia lesa. V roku 2000 sa stal členom Národného komitétu UNESCO pre program MAB a v roku 2002 získal spolu s prof. Ing. E. Bublincom prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za publikáciu „Pralesy Slovenska – diverzita a ochrana“. Následne sa z poverenia Ministerstva životného prostredia stal hlavným spracovateľom projektu nominácie pralesov Slovenska na zápis do Zoznamu svetového prírodného dedičstva. Ako národný expert a expert WHC UNESCO pôsobil na hodnotiacich misiách IUCN v SR, na Ukrajine a v Ruskej federácii (Putoranská plošina) a na zasadnutiach Výboru pre svetové prírodné dedičstvo (Christchurch, N. Zéland). Za výsledky s tým spojené mu bola udelená Cena ministra životného prostredia SR za rok 2008.
V roku 2003 sa habilitoval na docenta vo vednom odbore Ekológia lesa a stal sa garantom predmetov ekológia lesa, ekopedológia, lesnícka environmentalistika, monitoring lesných ekosystémov a turizmus v lesnom prostredí. V júni 2013 bol po úspešnom inauguračnom konaní na pôde a na návrh Českej zemědělskej univerzity v Prahe vymenovaný prezidentom Českej republiky za profesora v odbore ekológia.
Bol hlavným riešiteľom alebo zástupcom hlavného riešiteľa projektov APVV a Vedeckej a grantovej agentúry MŠ SR a SAV, a fakultným koordinátorom projektov budovania unikátnych pracovísk, financovaných MŠ SR, najmä Spojeného národného centra pre výskum pralesov temperátnej zóny pri Lesníckej fakulte TU vo Zvolene. V súčasnosti je vedúcim viacerých aktivít projektov Centier excelentnosti (OP Výskum a vývoj) a projektov OP Vzdelávanie na TU vo Zvolene. Prof. Pichler bol zástupcom SR, inštitucionálnym zástupcom, resp. medzinárodným expertom v akciách COST, v projektoch 6. RP EÚ a v projektoch zameraných na transfer vedeckých poznatkov a E-learning. V období 2005–2009 bol členom Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Na tomto fóre sa podieľal na rozvoji vedeckej politiky v SR, najmä v oblasti peer-review projektov. Od roku 2003 pracoval ako prodekan Lesníckej fakulty TU vo Zvolene pre vonkajšie vzťahy. V marci roku 2012 bol vymenovaný za dekana Lesníckej fakulty TU vo Zvolene.
Prof. Dr. Ing. V. Pichler je autorom cca 110 vedeckých publikácií, o. i. kapitol v monografiách vydaných zahr. vydavateľstvami (Springer, Taylor & Francis), 19 CC publikácií (11 v zahr., priem. IF 1,21), 18 PVP v ostatných vedeckých časopisoch, z toho 9-tich v zahraničí. Prednášal na viacerých univerzitách v USA, vo Veľkej Británii, v Španielsku, v Nemecku, Írsku, v Poľsku a v ďalších krajinách. Je členom troch odborových komisií pre výchovu doktorandov bol školiteľom troch domácich a jedného zahraničného doktoranda. Prof. Pichler hovorí plynule anglicky, nemecky, a ovláda ruský a základy arabského jazyka.

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57433