Zhromaždenie Akademickej obce

Header

Rokovanie Akademickej obce Lesníckej fakulty TUZVO

V stredu 5. decembra 2012 sa v prednáškovej miestnosti B8 konalo zhromaždenie akademickej obce lesníckej fakulty. Zasadnutie AO viedol podpredseda akademického senátu fakulty prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. Pred početným auditóriom pracovníkov a študentov fakulty predniesla predsedníčka akademického senátu doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. stručný prehľad o činnosti akademického senátu Lesníckej fakulty za obdobie od 1. 09. 2011 do 11.10.2012. Konštatovala, že informácie          o práci senátu sú k dispozícii všetkým členom AO v priebehu celého obdobia a senát plní svoje úlohy vyplývajúce zo zákonných predpisov v súlade s potrebami lesníckej fakulty. Súčasný stav v pedagogickej i vedeckovýskumnej činnosti na fakulte analyzoval dekan fakulty doc. Dr. Ing. Viliam Pichler. Venoval sa najmä problematike znižovania počtu uchádzačov o štúdium na fakulte, ale aj všeobecne na celom Slovensku, hovoril o rezervách v publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov a o personálnej a ekonomickej situácii. Nadväzne na to vysvetlil svoje predstavy i celého vedenia fakulty o východiskách na rok 2013, aby si fakulta nielen zachovala súčasnú vysokú úroveň, ale aby sa jej výkonnosť zvýšila. Poďakoval všetkým pracovníkom, ktorí sa zaslúžili o roky trvajúce dobré postavenie Lesníckej fakulty v hodnotení agentúry ARRA. V diskusii prítomní prezentovali svoje názory na zvýšenie atraktivity výučby na fakulte, na možnosti štúdia zahraničných študentov na LF, na taktiku pri príprave projektov, na zameranie spolupráce so zahraničnými vysokými školami, na možnosti napĺňania fondu reprodukcie, na dobu uzatvárania pracovných zmlúv a i. Na diskusné príspevky reagoval dekan fakulty, ktorý vysvetlil niektoré nejasnosti a poďakoval všetkým diskutujúcim za pripomienky a uistil ich, že budú využité v ďalšej práci vedenia fakulty.
                                                                                                                                              K. Strelcova

 

 

 

 

  


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57433