Veda a výskum FEVT

Vedecko-výskumný profil fakulty vychádza z odborného zamerania a poslania fakulty, ktoré bolo premietnuté do nosných smerov vedy a výskumu na FEVT.
Vedecko-výskumná činnosť FEVT je postavená na princípe maximálnej prepojenosti pedagogických a vedeckých aktivít, rešpektujúc celosvetové trendy a aktuálne potreby spoločnosti. Ide najmä o znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti výroby, využívanie nových energetických zdrojov, efektívne využívanie domácich surovín a uplatňovanie princípov ekologizácie a humanizácie výroby, vrátane riešenia minimalizácie negatívnych dopadov techniky a technológií na životné a pracovné prostredie.
Koncepcia rozvojových zámerov FEVT  vychádza zo zámerov rozvoja  vedy a techniky z hľadiska svetových trendov a potrieb spoločnosti. Cieľom je tiež zabezpečiť rovnomerný rozvoj všetkých vedných odborov fakulty a odborných disciplín, ktoré zabezpečujú jednotlivé katedry.
V oblasti stratégie rozvoja vedy a techniky sa zameriava na dynamizovanie rozvojových trendov, zhutňovanie poznatkov vo výstupoch prostredníctvom inovačného centra fakulty a podporovanie jeho inovačných aktivít uplatňujúcich princíp rastúcej návratnosti.
V základnom a aplikovanom výskume sa zamerať na úlohy smerujúce k znižovaniu materiálovej a energetickej náročnosti, využitiu nových energetických zdrojov (biomasa) a úlohy, ktoré podstatne prispejú k efektívnemu využitiu domácich surovín (trvalo obnoviteľné zdroje biomasy). V súvislosti s ekologizáciou spoločenského rozvoja zamerať sa na riešenie minimalizácie negatívnych dopadov techniky a technológie na životné a pracovné prostredie.
Fakulta bude rozvíjať dlhodobý program vedy a výskumu pre modernizáciu výrobnej základne v drevopriemysle a lesnom hospodárstve, výskum a vývoj environmentálnych zariadení. Pritom sa bude prihliadať na spoločenskú objednávku a vychádzať tiež z potrieb inovácie učebných predmetov študijných odborov fakulty. Do úvahy sa bude tiež brať zahraničná spolupráca a tendencie v zahraničí.

 

 Nosné smery vedy a výskumu sú  predovšetkým:

 • teoretické základy techniky a technológie minimalizácie, skladovania, spracovania, likvidácie a recyklácie odpadov a druhotných surovín,
 • druhotné a obnoviteľné zdroje energií,
 • výskum techniky separačných procesov tuhých častíc s cieľom zamedzenia úletov do ovzdušia,
 • výskum techniky ochrany vôd,
 • modelovanie a simulácia havarijných situácií a riešenie technických prostriedkov pre identifikáciu, prevenciu a odstraňovanie ich následkov,
 • stroje a mechanizmy pre mechanizáciu lesných prác zodpovedajúce požiadavkám minimalizácie negatívnych dopadov na lesné prostredie,
 • drevárska a lesná techniky - konštrukcia, využitie, bezpečnostné aspekty používania,
 • manipulačná a dopravná technika v drevopriemysel a lesnom hospodárstve,
 • rozvoj skúšobníctva v oblasti lesných a drevárskych strojov a environmentálnych zariadení,
 • aplikácia elektronických prvkov v riadiacich systémoch mobilných strojov,
 • výskum-vývoj-realizácia moderných meracích a riadiacich systémov s mikropočítačmi a modulárnymi počítačovými systémami,
 • výskum-vývoj-realizácia konštrukčných prác oceľových a drevených konštrukcií najvyššieho stupňa zložitosti,
 • problematika vlastností a možností použitia tradičných, ale i špeciálnych konštrukčných a nástrojových materiálov,
 • problematika technologických princípov strojárskych výrob, v nadväznosti na výrobnú techniku a projektovanie výrobných procesov, s akcentom na možnosti implementácie CA – technológií,
 • problematika výrobného manažmentu, manažmentu kvality, diagnostiky a prevádzkovej spoľahlivosti strojov vo väzbe na životné prostredie,
 • kultúra, bezpečnosť a humanizácia práce,
 • bezpečnosť technických systémov,
 • tvorba a riadenie výrobných systémov,
 • integrácia systémov riadenia a certifikačné konanie.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 25. Júla 2017.
Meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57318