Trojstupňové štúdium

Štúdium na FEVT TU vo Zvolene je organizované ako trojstupňové:

  • bakalárske – s dĺžkou štúdia 3 roky v dennom štúdia a 3,5 v externom štúdiu, absolvent získa titul bakalár Bc., je určené pre absolventov stredných škôl,
  • inžinierske - s dĺžkou štúdia 2 roky v dennom a 2,5 v externom štúdiu, absolvent získa titul inžinier Ing., je určené pre absolventov bakalárskeho štúdia a môžu sa naň prihlásiť aj absolventi iných vysokých škôl (bakalári, inžinieri, magistri)
  • doktorandské – s dĺžkou trvania 3 roky v dennom a 5 rokov v externom štúdiu, absolvent získa titul doktor filozofie PhD., je určené pre absolventov inžinierskeho alebo magisterského štúdia

 

Kreditový systém štúdia

  • je spôsob hodnotenia výkonu študenta, ktorý zároveň študentovi umožňuje:
  • voliť si individuálne tempo štúdia,
  • absolvovať časť štúdia na inej fakulte alebo škole, doma i v zahraničí,
  • spolupodieľať sa na svojej odbornej profilácii.

Každý predmet, ktorého absolvovanie sa hodnotí, má pridelený počet kreditov, ktoré študent získa po jeho úspešnom absolvovaní. Počet kreditov priradený k predmetu vyjadruje pomernú časť práce študenta potrebnú na jeho úspešné zvládnutie. V prípade neúspechu v predmete študent neopakuje ročník, ale pokračuje v štúdiu a znovu si zapisuje neabsolvovaný predmet.

Na absolvovanie bakalárskeho štúdia je potrebné získať 180 kreditov. Študijný program je stavaný na nominálny počet 60 kreditov za akademický rok. Maximálna dĺžka štúdia je 5 rokov vrátane prípadného prerušenia štúdia.

Na absolvovanie inžinierskeho štúdia je potrebné získať 120 kreditov. Maximálna dĺžka inžinierskeho štúdia je tri roky.

 

Mobility študentov

Jedným z významných súčasných trendov vysokoškolského vzdelávania je absolvovanie časti štúdia na inej univerzite, najlepšie v zahraničí. Poskytuje to študentom skúsenosti s inými vzdelávacími postupmi a akademickými zvyklosťami, kontakt s inou národnou, jazykovou a kultúrnou komunitou, všeobecne rozširuje rozhľad.

Jedným z významných súčasných trendov vysokoškolského vzdelávania je absolvovanie časti štúdia na inej univerzite, najlepšie v zahraničí. Poskytuje to študentom skúsenosti s inými vzdelávacími postupmi a akademickými zvyklosťami, kontakt s inou národnou, jazykovou a kultúrnou komunitou, všeobecne rozširuje rozhľad.

Kreditový systém na FEVT TU, ktorý je kompatibilný s ECTS (Auropean Credit Transfer System – Európsky systém prenosu kreditov), umožňuje bezproblémové absolvovanie niektorých predmetov, projektov, praxe a podobne na inej fakulte, univerzite alebo vedeckom pracovisku doma alebo v zahraničí bez prerušenia štúdia a s plným uznaním takto získaných kreditov.

Študenti si organizujú svoj pohyb na inej univerzite buď individuálne alebo prostredníctvom rôznych národných a medzinárodných agentúr poskytujúcich štipendiá pre zahraničných študentov, prípadne v rámci projektov Európskej únie určených na podporu medzinárodných pedagogických aktivít ako sú napr. Tempus, Leonardo, Socrates.

Študent FEVT TU ktorý má záujem o absolvovanie časti štúdia na inej univerzite, vyplní tlačivo, na ktorom uvedie, ktoré predmety na hosťujúcej univerzite hodlá absolvovať. Po potvrdení týchto predmetov našou fakultou a hosťujúcou univerzitou sa tieto stávajú rovnocennými našim predmetom. To znamená, že po ich úspešnom absolvovaní sa mu získané kredity započítajú do plnenia podmienok na absolvovanie štúdia.


Priebeh štúdia

Obsah a podmienky absolvovania štúdia sú uvedené v študijnej príručke fakulty na príslušný akademický rok. Študijný program je členený na ročníky, ktoré zodpovedajú odporúčanému tempu štúdia.

Predmety sa delia na povinné, povinne voliteľné a výberové. Povinné predmety tvoria všeobecný základ štúdia alebo základ príslušného odboru a študent ich musí absolvovať. Povinne voliteľné predmety sú skupinou predmetov odboru, z ktorej si študent musí vybrať istý počet predmetov. Zo skupiny výberových predmetov si študent vyberá predmety tak, aby si doplnil vzdelanie podľa svojho zamerania a získal potrebný počet kreditov.

Súčasťou štúdia sú ročníkové projekty, v rámci ktorých študenti samostatne riešia typické úlohy študovaného odboru.

Študenti si pred zápisom tvoria svoj osobný učebný plán – vyberajú si z ponuky predmetov v študijnom programe tak, aby splnili predpísané podmienky, najmä počet kreditov za rok alebo semester. Vo vyšších ročníkoch, kde je pomerne veľká voľnosť vo výbere predmetov, osobné učebné plány schvaľuje vedecko-pedagogická rada odboru. Tá tiež schvaľuje individuálne študijné plány študentov, ktorí majú záujem o štúdium podstatne sa líšiace od štandardného.

Štúdium v prvých dvoch stupňoch končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej (Bc), resp. diplomovej (Ing.) práce. Doktorandské štúdium končí obhajobou dizertačnej práce.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420