Možnosti štúdia

Domov > Organizačná štruktúra > Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky > Prijímacie konanie > Možnosti štúdia

Možnosti štúdia na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky

Uplatnenie absolventov študijných programov Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky

► Bakalárske štúdium:

     • absolventi študijného programu Výrobná technika a manažment výrobných procesov budú schopní pracovať s manažérmi, používateľmi výrobných strojov a zariadení i špecialistami iných profesií. Podľa profilovania sa uplatnia v problematike drevárskych strojov a zariadení, v riadiacich a informačných systémoch strojov vo výrobných procesoch, alebo v problematike techniky ochrany životného prostredia. Okrem uvedeného získajú poznatky z riadenia a zabezpečovania kvality produkcie a kvality procesov, riadenia výrobných procesov s ohľadom na tvorbu a ochranu životného a pracovného prostredia i hodnotenia a riadenia rizík najmä v oblasti systémov ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci uplatnia v základných riadiacich úrovniach výrobných organizácií, v službách, audítorských organizáciách, v oblastiach riadenia kvality, environmentálnych systémov riadenia organizácií a systémov riadenia rizík so silným akcentom na problematiku bezpečnosti práce.
     • absolventi študijného programu Ekotechnika získané poznatky z ochrany ovzdušia, čistenia a ochrany vôd, minimalizácie, skladovania, likvidácie, recyklácie odpadov, získavania druhotných surovín, monitorovania a legislatívnej ochrany ŽP môžu využívať pri posudzovaní a výbere výrobných techník pre ekotechniku  v požadovaných ekologických kvalitách a systémoch BAT, EVABAT a pod.  Získajú vedomosti o metódach konštruovania jednotlivých častí strojov a zariadení, výrobných technológií a prevádzke strojných zariadení využijú v rôznych odvetviach priemyslu, strojárskych i iných podnikoch výroby a služieb. Dokážu riešiť praktické odborné a organizačné úlohy prevádzky a údržby v doprave a manipulácii s materiálom. Budú schopný pracovať v útvaroch životného prostredia vo výrobných prevádzkach  a v útvaroch štátnej správy na rôznych stupňoch pri posudzovaní, hodnotení, projekčnej  a poradenskej činnosti energetických ako i ekologických ukazovateľov pri využívaní  zdrojov energií, priemyselných technológií a výrob. Ich uplatneniu okrem spomenutého bude aj v automobilovom priemysle a v prevádzkach techniky určenej pre lesníctvo a poľnohospodárstvo.
     • základom profilu absolventa študijného programu Integrované manažérstvo priemyselných procesov je komplex poznatkov z oblasti technických materiálov, výrobných technológií a výrobnej techniky. Tento komplex je ďalej rozširovaný o všeobecné poznatky z oblasti projektovania a riadenia výrobných procesov a špecifické poznatky z dvoch nasledovných oblastí: riadenia a zabezpečovania kvality produkcie a  riadenia výrobných procesov s ohľadom na minimalizáciu environmentálnych, zdravotných a bezpečnostných rizík. Získané vedomosti a zručnosti absolventovi umožnia aktívne a efektívne používať softvérové aplikácie vo vyššie uvedených oblastiach.  Neoddeliteľnou súčasťou komplexu poznatkov je súbor informácií, umožňujúci orientáciu v základnej legislatíve, týkajúcej sa oblastí riadenia kvality, tvorby a ochrany prostredia, ochrany človeka a jeho zdravia pri práci. Absolvent študijného programu ovláda technickú terminológiu a dokáže:
      ·  
      prezentovať technické problémy a ich riešenia rôznym skupinám,
      ·  
      aktívne komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku na odbornej úrovni,
      ·  
      pracovať efektívne ako člen tímu,
      ·  ud
      ržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.
      Absolvent nájde uplatnenie vo funkcii manažéra resp. koordinátora v základných riadiacich úrovniach výrobných organizácií, prevádzkového technika alebo konzultanta.


► Inžinierske štúdium:

   • absolventi študijného programu Výrobná technika dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce výrobnú techniku a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Uplatnia sa pri prácach na projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, jeho analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení s výrobnou technikou spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, uvedomujúc si jednotlivé aspekty kvality.
   • inžinierske štúdium v študijnom programe Ekotechnika je zamerané na získanie poznatkov pre konštruovanie, využívanie a prevádzky environmentálnej techniky určenej pre lesníctvo, poľnohospodárstvo, prvotné spracovanie dreva a príbuzné nadväzujúce výrobné odvetvia. Absolvent získa poznatky pre zhodnocovanie druhotných surovín z poľnohospodárstva, lesnej a drevárskej výroby, z oblasti legislatívnej ochrany ŽP a jeho monitorovania. Štúdiom nadobudne kvalifikáciu pre vývoj, konštruovanie, projektovanie, výrobu a prevádzku širokého spektra environmentálnej techniky a zariadení. Absolventi nájdu uplatnenie v organizáciách zaoberajúcich sa komplexným riešením a technickým zabezpečením otázok tvorby a ochrany pracovného a životného prostredia. Môžu pôsobiť v útvaroch technického rozvoja, výskumu, konštrukcie, investičného rozvoja ale aj vnútornom a zahraničnom obchode s odvetvovou technikou.

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 28. Júla 2017.
Meniny má Krištof, zajtra Marta.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57333