Dôležité informácie a termíny

Prvý stupeň - bakalárske štúdium

Absolventi strednej školy absolvovaním internej alebo externej formy bakalárskeho štúdia získavajú titul „bakalár“ (Bc).

Dátum podania prihlášky:

1. termín: 30. 4. 2017
2. termín:
do 15. 8. 2017

  

Termín prijímacieho konania pre bakalárske štúdium, bez účasti uchádzačov:

 • 1. termín 12. – 16. júna 2017
 • 2. termín 15. augusta 2017

 

Druhý stupeň - inžinierske štúdium

Študent si môže podať prihlášku na inžinierske štúdium len po absolvovaní bakalárskeho štúdia. Absolvovaním dennej alebo externej formy inžinierskeho štúdia získava titul „inžinier“ (Ing).

Dátum podania prihlášky: do 31. 7. 2017

Základnou podmienkou prijatia je absolvovanie študijného programu 1. stupňa v danom odbore, alebo v príbuzných odboroch; čiže musí získať znalosti z jadra daného odboru a v prípade absolvovania príbuzného odboru si musí doplniť chýbajúce znalosti.

 

Termín prijímacieho konania pre inžinierske štúdium, bez účasti uchádzačov: 

 • 21. 8. 2017

 

Všeobecné údaje o prijímacom konaní:

 • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku zvlášť,
 • poplatok za prijímacie konanie 30 EUR uhraďte výhradne prevodom z účtu na účet Technickej univerzity vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen, 

  Banka: 8180
  Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene
  Účet: 7000271101

  IBAN: SK1981800000007000271101
  Variabilný symbol:
  papierové prihlášky: 81400006
  elektronické prihlášky: číslo vygenerované informačných systémom univerzity
  Poplatok za prijímacie konanie nevraciame.

  Deň otvorených dverí: 1. 2. 2017

 • súčasťou prihlášky je životopis, na prihláške na bakalárske štúdium potvrdzuje stredná škola správnosť údajov za prvé tri roky štúdia (pre päťročné stredné školy za prvé štyri roky štúdia) a po ukončení štúdia, absolvent pošle overené kópie vysvedčenia z posledného ročníka a maturitného vysvedčenia (dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške nie je potrebné posielať); uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2017 posielajú overené kópie všetkých vysvedčení zo strednej školy,
 • k prihláške na inžinierske štúdium je potrebné priložiť overené kópie diplomu, vysvedčenia o štátnych skúškach a výpisu o vykonaných skúškach

Tretí stupeň - doktorandské štúdium

študijný program: Výrobná technika
študijný odbor: 5.2.50 Výrobná technika
v dennej a externej forme štúdia.


Termín podávania prihlášok je do 19. 6. 2017.


Na doktorandské štúdium sa môžu hlásiť len uchádzači, ktorí absolvovali II. stupeň vysokoškolského vzdelania.

Tlačivo prihlášky je k dispozícii v špecializovaných predajniach tlačív (ŠEVT) alebo na stránke Technickej univerzity vo Zvolene: http://www.tuzvo.sk/sk/prijimacie_konanie/tlaciva/tlaciva.html

 • V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:
  a) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko,
  b) vybraný študijný program a tému dizertačnej práce,
  c) zvolenú formu doktorandského štúdia.
 • K prihláške uchádzač ďalej priloží:

  a) životopis,
  b) kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  c) overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, príp. výpis o skúškach),
  d) zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác,
  e) potvrdenie o odbornej praxi uchádzača na dennú formu štúdia,
  f) rámcový projekt dizertačnej práce
  g) v prípade, že uchádzač absolvoval medzinárodné skúšky z cudzieho jazyka, priloží overený certifikát z týchto skúšok z cudzieho jazyka.

  Poplatok za prijímacie konanie je 35 EUR
 • Poplatok žiadame uhradiť prevodom na účet:
  Technická univerzita vo Zvolene
  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
  Študentská 26
  960 53  Zvolen
  číslo účtu: 7000271101
  kód banky: 8180
  IBAN: SK1981800000007000271101
  variabilný symbol: 81400006.
 • Prijímací pohovor pozostáva z:
  - písomnej skúšky z cudzieho jazyka,
  - odborného pohovoru pred skúšobnou komisiou pre prijímacie pohovory.
  Predpokladaný termín prijímacích pohovorov je 3. – 7. 7. 2017.

témy dizertačných prác

Informácie o školnom v externej forme štúdia sú prístupné na stránke TU vo Zvolene.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 28. Júla 2017.
Meniny má Krištof, zajtra Marta.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57333