Profil

Vedecko-výskumný a pedagogický profil

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky poskytuje univerzitno-technické vzdelanie a vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia pre oblasť tvorby a ochrany pracovného a životného prostredia – manažérov a technikov pre ochranu životného prostredia od negatívnych vplyvov výrobných procesov pre výrobnú techniku so zameraním na lesnícku a mobilnú techniku, drevárske stroje a zariadenia, riadenie strojov a zariadení, špecialistov pre priemyslové inžinierstvo a manažment s orientáciou na bezpečnostné inžinierstvo a na oblasť technického zabezpečenia výrobnej činnosti.

Súčasným cieľom FEVT je vytvoriť špičkové pedagogicko-vedecké pracovisko uznávané doma a v zahraničí. Fakulta neustále sleduje vývojové trendy v Európe spojené s harmonizáciou európskeho vzdelávacieho systému. Vytvára podmienky umožňujúce našim študentom absolvovať časť štúdia na zahraničných vysokých školách a súčasne je otvorená aj zahraničným študentom. Musíme však zostať sami sebou a preto nechceme násilne realizovať zmeny podľa cudzích vzorov. V našich podmienkach a s využitím našich skúseností, realizujeme opatrenia vedúce k modernizácii a aktualizácii štúdia tak, aby bolo pre poslucháčov atraktívne a zodpovedalo potrebám spoločnosti, a to tak v oblasti bakalárskeho, ako aj inžinierskeho a doktorandského štúdia.

Príprava špičkových odborníkov je zameraná na ekologizáciu výrobných procesov, humanizáciu práce, navrhovanie strojov a zariadení pre spracovania dreva tak, aby sa minimalizovali negatívne vplyvy lesných mobilných strojov na prírodné lesné prostredie a zohľadnili všetky environmentálne aspekty ochrany životného prostredia.

Fakulta je orientovaná na prípravu odborníkov s technickou odbornou profiláciou a so spôsobilosťou pre výrobnú a environmentálnu techniku, bezpečnostné inžinierstvo a výrobno-technický manažment. To umožňuje absolventom uplatniť sa v drevárskej výrobe a lesnom hospodárstve, v oblasti prevádzky a riadenia, vo vede a výskume, v obchode a marketingu, ale aj v podmienkach strojárskej a nestrojárskej výroby.

Fakulta dopĺňa a kompletizuje zameranie Technickej univerzity. Prepojenie FEVT s technologicky orientovanými fakultami TU umožňuje komplexnú profiláciu absolventov na riešenie technických problémov v oblasti spracovania dreva, lesného hospodárstva a životného prostredia.

Vedecko-výskumný profil fakulty vychádza z odborného zamerania a poslania fakulty, ktoré bolo premietnuté do nosných smerov vedy a výskumu na FEVT.

Vedecko-výskumná činnosť FEVT je postavená na princípe maximálneho prepojenia pedagogických a vedeckých aktivít, rešpektujúc celosvetové trendy a aktuálne potreby spoločnosti. Ide najmä o znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti výroby, využívanie nových a obnoviteľných energetických zdrojov, efektívne využívanie domácich surovín a uplatňovanie princípov ekologizácie a humanizácie výroby, vrátane riešenia minimalizácie negatívnych dopadov techniky a technológií na životné i pracovné prostredie.

Nosné smery vedy a výskumu sú predovšetkým:

 • teoretické základy techniky a technológie minimalizácie, skladovania, spracovania, likvidácie a recyklácie odpadov a druhotných surovín,
 • druhotné a obnoviteľné zdroje energií,
 • výskum techniky separačných procesov tuhých častíc s cieľom zamedzenia úletov do ovzdušia,
 • výskum techniky ochrany vôd,
 • modelovanie a simulácia havarijných situácií a riešenie technických prostriedkov pre identifikáciu, prevenciu a odstraňovanie ich následkov,
 • stroje a mechanizmy pre mechanizáciu lesných prác zodpovedajúce požiadavkám minimalizácie negatívnych dopadov na lesné prostredie,
 • drevárska a lesná technika – konštrukcia, využitie, bezpečnostné aspekty používania,
 • manipulačná a dopravná technika v drevárskom priemysle a lesnom hospodárstve,
 • rozvoj skúšobníctva v oblasti lesných a drevárskych strojov a environmentálnych zariadení,
 • aplikácia elektronických prvkov v riadiacich systémoch výrobných a mobilných strojov,
 • výskum-vývoj-realizácia moderných meracích a riadiacich systémov s mikropočítačmi a modulárnymi počítačovými systémami,
 • výskum-vývoj-realizácia konštrukčných prác oceľových a drevených konštrukcií najvyššieho stupňa zložitosti,
 • problematika vlastností a možností použitia tradičných a ale i špeciálnych konštrukčných a nástrojových materiálov,
 • problematika technologických princípov strojárskych výrob a v nadväznosti na výrobnú techniku a projektovanie výrobných procesov, s dôrazom na možnosti implementácie CA – technológií,
 • problematika výrobného manažmentu, manažmentu kvality, diagnostiky a prevádzkovej spoľahlivosti strojov vo väzbe na životné prostredie,
 • kultúra, bezpečnosť a humanizácia práce,
 • bezpečnosť technických systémov,
 • tvorba a riadenie výrobných systémov,
 • integrácia systémov riadenia a certifikačné konanie.

Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430