Fakulta ekológie a environmentalistiky sadí

Sad starých a krajových odrôd ovocných drevín

Koláž fotiek z prípravy plochy pre výsadbu a sadenia stromov na lokalite Hrabiny (foto: archív KPTK, Bc. Lukáš Podolský, 2012).

Kolekciu odrôd ovocných drevín pochádzajúcu najmä zo Slovenského stredohoria (no i iných oblastí Slovenska) zakladáme na lokalite Hrabiny vzdialenej od Zvolena približne 13 km a patriacej do k. ú. obce Tŕnie. Lokalita s výmerou 1,2 ha má najmä vedecko - výskumný, pedagogický, zbierkový, no v budúcnosti okrajovo aj ekonomický význam.
Pri súčasnej úrovni poznania problematiky a potrebe ochrany genofondu starých a krajových odrôd má z pohľadu zachovania genetickej a odrodovej diverzity primárny význam udržanie a racionálny rozvoj súčasnej existujúcej genotypovej a fenotypovej variability ovocných drevín. A hoci v súčasnosti existuje niekoľko repozitórií (genofondových sadov), zriedkavo poskytujú verejnosti či odborným inštitúciám komplexný prístup k informáciám o zozbieranom biologickom materiáli.

Zakladaná zbierka preto predstavuje otvorenú kolekciu, v priestoroch ktorej plánujeme organizovať okrem spomínaných pedagogických a vedecko-výskumných aktivít pre študentov a odborných pracovníkov aj podujatia pre verejnosť, ako sú ovocinárske kurzy, exkurzie a ochutnávky a z ktorej bude možné odoberať genetický materiál v podobe vrúbľov či mladých stromčekov príslušnej odrody pre potreby individuálnych výsadieb.

V roku 2011 sme s vedením Školského lesného podniku vytypovali plochu pre založenie sadu. Na jar v roku 2012 sme v spolupráci s Katedrou environmentálneho inžinierstva a Národným lesníckym centrom vo Zvolene stanovili chemické zloženie pôdy pre potreby inžiniersko-technických opatrení a na jeseň sa nám vďaka spolupráci so študentmi fakulty podarilo rozvrhnúť priestor pre výsadbu, vytýčiť komunikácie a doplnkové objekty a vysadiť na tretine plochy podpníky tvorené semenáčmi a plánkami jabloní a hrušiek. Pripravili sme tiež plochu pre založenie škôlky.
Materiál pre vegetatívne rozmnožovanie, teda vrúble a očká cielených odrôd získavame najmä vďaka prieskumu, ktorý realizujú študenti v rámci svojich bakalárskych a diplomových prác. Takýmto spôsobom sme doteraz zachytili odrodovú skladbu obcí Žibritov, Zaježová, Belá a pokračujeme aj ďalšími územiami.

Cieľom zámeru nie je založiť produkčný sad. Snažíme sa vytvoriť krajinársky zaujímavú plochu vhodnú na realizáciu širokého spektra pedagogických a vedeckých aktivít viacerých pracovísk univerzity. Samotnému plánu výsadby preto predchádza dôsledná príprava návrhu celého priestoru, na ktorom sa v rámci cvičení podieľali aj študenti (foto: Bc. Lukáš Podolský, 2012).

Autormi zámeru sú Mgr. Bruno Jakubec, PhD. a Ing. Juraj Modranský, PhD. Odborným garantmi doc. Ing. Karol Kočík, PhD. a Ing. Juraj Modranský, PhD. Riešiteľským pracoviskom je Katedra plánovania a tvorby krajiny, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene.

Podrobnejšia správa obsahujúca charakteristiku pedagogických a vedecko-výskumných aktivít, ako aj technické parametre objektu sa nachádza v dokumente „Ovocný_sad_TU“.

Mgr. Bruno Jakubec, PhD.

Po vytýčení dôležitých prvkov (plocha pre umiestnenie demonštračného objektu, komunikácie, priehľadov a obslužných plôch) nasledoval výkop jám. Energickejší z nás pôdu rozšafne vyhadzovali, iní ju starostlivo ukladali na kôpku vedľa jamy (foto: Bc. Lukáš Podolský, 2012).

Niekde treba začať. Prvému stromu už chýba len ochrana pred hladnou zverou. V úvodnej časť výsadby, ktorú sme realizovali 13.11.2012 sme vysadili zhruba 40 podpníkov jabloní a vytvorili základ pre založenie škôlky (foto: archív KPTK, 2012).


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430