História

1) Založenie fakulty (1991-1993)

Samostatná Fakulta ekológie bola zriadená na základe rozhodnutia Akademického senátu vtedajšej Vysokej školy lesníckej a drevárskej zo 14. júna 1991, s účinnosťou od 1. októbra toho istého roku. Jej založenie bolo logickým vyústením snahy ekologicky, krajinársky a environmentálne zameraných odborníkov o vytvorenie novej, v poradí tretej fakulty. Vyplynulo však aj z globálneho trendu ekologizácie vedomia obyvateľstva a s tým súvisiacej potreby budovania a rozvoja špecializovaného ekologického vzdelávania. Fakulta ekológie sa stala prvou a zatiaľ jedinou integrovanou vysokoškolskou inštitúciou na Slovensku, ktorá začala poskytovať úplné vysokoškolské vzdelanie pre poslucháčov, zaoberajúcich sa zložením, štruktúrou, usporiadaním a vzájomnými väzbami v rôznych typoch ekosystémov a s tým súvisiacou ochranou prírodného prostredia, starostlivosťou o ekosystémy, tvorbou krajiny, ako aj technickými, politickými, legislatívnymi, spoločenskými a filozofickými aspektmi ochrany zložiek životného prostredia.

Prví študenti boli pôvodne prijatí na trojročné bakalárske štúdium, ktoré sa po úspešnej akreditácii odboru všeobecná ekológia, vrátane priznania práv na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov, transformovalo na päťročné jednoodborové inžinierske štúdium so špecializáciami ekológia krajiny, ochrana prírody a ochrana životného prostredia. Riadením novozaloženej fakulty bol poverený vtedajší prorektor doc. Ing. Vladimír Konrád, CSc., ktorý bol následne zvolený za jej prvého dekana.

2) Etablovanie fakulty (1994-1996)

Polovica 90-tych rokov predstavuje veľmi významný medzník vo vývine fakulty smerom k jej súčasnej podobe. Vtedy sa najskôr uznesením Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene z 25. mája 1994, s účinnosťou od 1. januára 1995, premenovala na Fakultu ekológie a environmentalistiky a následne sa po príslušnom rozhodnutí akreditačnej komisie pôvodne jednoodborové štúdium stalo dvojodborovým. Začal sa študovať študijný odbor aplikovaná ekológia so špecializáciami ekológia krajiny a ochrana prírody, resp. krajinné inžinierstvo a tvorba krajiny a študijný odbor environmentalistika so špecializáciami environmentalistika, resp. manažment životného prostredia.

3) Banskoštiavnické obdobie (1997-2006)

Pomerne priamočiare obdobie v doterajšej histórii fakulty sa končí v roku 1997 prijatím uznesenia Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý rozhodol o zmene sídla Fakulty ekológie a environmentalistiky a schválil projekt jej presťahovania zo Zvolena do Banskej Štiavnice. Návrh na zmenu sídla fakulty sa stretol s priaznivou reakciou vtedajších vládnych orgánov podporujúcich revitalizáciu Banskej Štiavnice a návrat vysokoškolských študentských tradícií do tohto historického mesta. Prví poslucháči začali v Banskej Štiavnici študovať od začiatku akademického roka 1998/99. Úplným presídlením Fakulty ekológie a environmentalistiky v roku  2000 sa na jednej strane podarilo vyriešiť jej dovtedajšie priestorové problémy, na druhej strane však geografická odlúčenosť od sídla univerzity a vysoké úhrady za prenájom priestorov mali za následok neúnosné zvyšovanie fixných prevádzkových nákladov, ale aj oslabenie vzťahu medzi Fakultou ekológie a environmentalistiky a ostatnými súčasťami Technickej univerzity vo Zvolene. Predovšetkým kvôli zníženiu objemu finančných prostriedkov vynakladaných na prevádzku, ale aj s cieľom upevniť integritu zvolenskej technickej univerzity, vydal preto jej rektor v nadväznosti na uznesenie univerzitného akademického senátu zo 16. marca 2006 rozhodnutie o opätovnej zmene sídla Fakulty ekológie a environmentalistiky z Banskej Štiavnice na Zvolen s účinnosťou od 1. septembra toho istého roku.

4) Súčasnosť (od 2007)

Po zavŕšení prechodu na trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie sa počet študijných programov vyučovaných na Fakulte ekológie a environmentalistiky v bakalárskom a inžinierskom stupni postupne stabilizoval na štyri, a síce ekológia a ochrana biodiverzity, ochrana a využívanie krajiny (ekológia a využívanie krajiny - do novembra 2015), environmentálne inžinierstvo a environmentálny manažment. Ten sa uskutočňuje nielen v dennej prezenčnej, ale aj v externej kombinovanej forme. Tretí, doktorandský stupeň vysokoškolského vzdelávania, sa v súčasnosti realizuje v študijných programoch ekológia a ochrana biodiverzity a environmentálne inžinierstvo, v obidvoch prípadoch tak v dennej prezenčnej ako aj v externej kombinovanej forme. Práva na uskutočňovanie habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov má naša fakulta v súčasnosti priznané v odboroch 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo a 4.3.4 Všeobecná ekológia e ekológia jedinca a populácií.

 

Kde nás nájdete dnes?

Online mapa tu

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420