Technická univerzita vo Zvolene

Skoč na obsah
vyhľadávanie
ŠVOČ

 

57. ročník

Študentskej vedeckej a odbornej činnosti

termín konania konferencie: 3. máj 2016

57th Annual

Student Scientific International Conference (ŠVOČ)

3 May 2016 Technical University in Zvolen

  

Registračný formulár

Registration form

  Odporúčaná štruktúra práce 

The project ŠVOČ strukture 

PREDBEŽNÝ PROGRAM KONFERENCIE

Termín pre prihlášky a elektronickej verzie práce:   

Deadline for application forms and electronic versions:

   15. april 2016

Poplatky (Fees):

doktorandi (PhD. students)- 25 €

študenti bez účasti na konferencii (Students not participating at the conference)- 25 €   

študenti (mimo TUZVO), ktorí sa zúčastnia konferencie (Students (except TUZVO) participating at the conference)- 10 €

(úhrada poplatkov študentov pri registrácii účastníkov v deň konania konferencie)

(Fees are to be paid at the conference registration desk)

 

úhrada poplatkov doktorandov a študentov bez účasti na konferencii:

názov účtu: Drevársky kongres, T.G.Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen

IČO: 00623806

DIČ: 2021495685

IBAN: SK36 0900 0000 0000 71643070 GIBASKBX

VS: 47

BIC/SWIFT kód: GIBASKBX
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s. Zvolen

Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno !

 

Aj tento rok ponúkame študentom možnosť overiť si svoje znalosti anglického jazyka.  Majú možnosť zúčastniť sa rokovania v ponúkaných sekciách, kde sa budú prezentovať v slovenskom (českom, poľskom) jazyku, pričom  sa bude hodnotiť štruktúra práce a taktiež môžu prezentovať výsledky práce v "jazykovej podsekcii", kde sa bude hodnotiť  jazyková úroveň študenta. Každá sekcia, či podsekcia sa bude hodnotiť oddelene (študent má možnosť získať zaujímavé ceny v každej sekcii, či posekcii).

  

Also this year we also offer students a possibility to check their English skills.This way you have a chance to present in Slovak, Czech and Polish language where evaluation will focus on structure, but at the same time you can present your results in foreign language sub-section where focus of evaluation will be mostly foreign language level, accuracy and fluency. Each section and sub-section is evaluated individually (best works are awarded in each section and sub-section). 

      

kontakt na organizátora (Contact information):

predsedníčka Rady ŠVOČ (Head of the ŠVOČ Comitee): Ing. Iveta Čabalová, PhD.  (KCHCHT- č.d. A-303),

tel:  +421 45 5206 375, kl. 6375

cabalova@tuzvo.sk

Sekcie (Sections):

SEKCIA PRE DOKTORANDOV -  PhD. STUDENTS SECTION

Informácie pre doktorandov: príspevky, ktoré  pošlete na adresu cabalova@tuzvo.sk a ktoré prejdú recenznými posudkami budú uverejnené  v zborníku (CD s ISBN) v máji tohto roku. 

Information for PhD. Students: works to be presented send to the following e-mail: cabalova@tuzvo.sk. Reviewed works will be published in the conference book (CD with ISBN) in May 2016.

KONTAKT 

predsedníčka Rady ŠVOČ: Ing. Iveta Čabalová, PhD.  (KCHCHT- č.d. A-303),

tel: +421 45 5206 375, kl. 6375

cabalova@tuzvo.sk 

TECHNOLOGICKO - TECHNICKÁ SEKCIA -  TECHNOLOGICAL- TECHNICAL SECTION

štruktúra a vlastnosti dreva a drevných kompozitných materiálov, technológie: sušenia, ochrany dreva, piliarskej výroby, výroby aglomerovaných materiálov, chemického spracovania dreva, výroby nábytku a drevárskych výrobkov

interakcia obrobok – nástroj - stroj

Structure and properties of wood and wood composite materials, drying technologies, wood protection, sawing manufacture, manufacture of agglomerated materials, chemical wood processing, furniture production and wood products.
Interaction of work-piece – tool - machine

KONTAKT

gestor: Ing. Gabriela Slabejová, PhD. (KNDV – č.d. A-731)
kl. 6804, slabejova@tuzvo.sk

člen:

SEKCIA EKONOMIKY A MANAŽMENTU PODNIKOV -  ENTERPRISE BUSINESS MANAGEMENT SECTION

riadenie podnikov a personalistika, podnikové plánovanie a kalkulácie, podnikové financie a investície, kontroling a kvalita

Company and business management and human resources management, business planning and calculations, business finance, controlling and quality

KONTAKT

gestor: Ing. Ľubica Simanova, PhD. (KPH – č.d. A-508)

kl. 6429, simanova@tuzvo.sk

člen:  Ing. Katarína Marcineková

SEKCIA MARKETINGU, OBCHODU A INOVAČNÉHO MANAŽMENTU -  MARKETING, TRADE AND INOVATIVE MANAGEMENT SECTION

Marketing (marketingový manažment, marketingový mix, výskum trhu, medzinárodný marketing), Obchod (domáci a medzinárodný, obchodné vzťahy a operácie, trhové analýzy, teritoriálna a tovarová štruktúra obchodu krajín), Inovačný manažment (inovácie produktov a procesov, inovačné centrá), Spotrebiteľské, obchodné a pracovné právo, Medzinárodný manažment (medzinárodné prostredie a jeho kultúrne špecifiká, pôsobenie nadnárodných spoločností a ich organizačná kultúra, multikulturalizmus),
Podniková komunikácia, Podnikateľská etika.

Marketing (marketing management, marketing mix, market research, international marketing);Business and Trade (national and international, trade relations and operations, trade analyses, territorial and commodity structure of a country);Innovative Management (product and process innovation, innovation centres);
Customer, Business and Labour law; International Management (international environment and cultural specifics, MNC’s and TNC’s and their organizational culture, multiculturalism); Enterprise Communication; Business Ethics.

KONTAKT

gestor: Ing. Vladislav Kaputa, PhD.  (KMOSL – č.d. A-705)
kl. 6590, kaputa@tuzvo.sk

člen: Ing. Miriam Olšiaková, PhD.

SEKCIA OCHRANY OSÔB A MAJETKU PRED POŽIAROM -  FIRE PROTECTION OF PEOPLE AND PROPERTY SECTION

protipožiarna bezpečnosť stavieb a technologických procesov, horenie a hasenie, dobrovoľná požiarna ochrana, ochrana pred výbuchom a haváriami

Fire protection of buildings and technological processes, burning and fire-fighting, voluntary fire protection, protection against explosions and accidents

KONTAKTY

gestor: Ing. Martin Zachar, PhD- (KPO)
kl. 6480,  zachar@tuzvo.sk

člen: 

UMELECKO-DIZAJNÉRSKA SEKCIA -  ART-DESIGN SECTION

výtvarné práce voľného a úžitkového umenia, interiérový dizajn, dizajn nábytku

Art works of free and household utility art, interior design, furniture design

KONTAKTY

gestor: Mgr. art. Katarína Boborová, ArtD. (KDNDV – D-blok)

kl. 6594, katarina.boborova@gmail.com

člen: 

JAZYKOVÁ PODSEKCIA -  FOREIGN LANGUAGE SUB-SECTION

poskytuje možnosť prezentácie prác v cudzom jazyku (anglický)

Offers possibility to present works in a foreign language (English)

gestor: PaeDr. Martina Babiaková (ústav cudzích jazykov)

martina.babiakova@tuzvo.sk

 

Sponzori konferencie ŠVOČ 2015  (2015 ŠVOČ Conference sponsors):

 

      

mesto Zvolen

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Štvrtok, 23. Februára 2017.
Meniny má Romana, Roman, zajtra Matej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 56270