58. ročník

Študentskej vedeckej a odbornej činnosti

termín konania konferencie: 11. máj 2017

58th Annual

Student Scientific International Conference (ŠVOČ)

11 May 2017 Technical University in Zvolen

Registračný formulár

Registration form

  Odporúčaná štruktúra práce 

The project ŠVOČ strukture 

PREDBEŽNÝ PROGRAM KONFERENCIE

Termín pre prihlášky a elektronickej verzie práce:   

Deadline for application forms and electronic versions:

   21. april 2017

GALLERY of PAST CONFERENCES

Poplatky (Fees):

doktorandi (PhD. students)- 25 €

študenti bez účasti na konferencii (Students not participating at the conference)- 25 €   

študenti (mimo TUZVO), ktorí sa zúčastnia konferencie (Students (except TUZVO) participating at the conference)- 10 €

(úhrada poplatkov študentov pri registrácii účastníkov v deň konania konferencie)

(Fees are to be paid at the conference registration desk)

 

úhrada poplatkov doktorandov a študentov bez účasti na konferencii:

názov účtu: Drevársky kongres, T.G.Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen

IČO: 00623806

DIČ: 2021495685

IBAN: SK36 0900 0000 0000 71643070 GIBASKBX

VS: 47

BIC/SWIFT kód: GIBASKBX
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s. Zvolen

Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno !

 

kontakt na organizátora (Contact information):

predsedníčka Rady ŠVOČ (Head of the ŠVOČ Comitee): doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD.  (KCHCHT- č.d. A-303),

tel:  +421 45 5206 375, kl. 6375

cabalova@tuzvo.sk

Sekcie (Sections):

SEKCIA PRE DOKTORANDOV -  PhD. STUDENTS SECTION

Informácie pre doktorandov: príspevky, ktoré  pošlete na adresu cabalova@tuzvo.sk a ktoré prejdú recenznými posudkami budú uverejnené  v zborníku (CD s ISBN) v máji tohto roku. 

Information for PhD. Students: works to be presented send to the following e-mail: cabalova@tuzvo.sk. Reviewed works will be published in the conference book (CD with ISBN) in May 2017.

Programme
KONTAKT 

predsedníčka Rady ŠVOČ: doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD.  (KCHCHT- č.d. A-303),

tel: +421 45 5206 375, kl. 6375, cabalova@tuzvo.sk 

TECHNOLOGICKO - TECHNICKÁ SEKCIA -  TECHNOLOGICAL- TECHNICAL SECTION

štruktúra a vlastnosti dreva a drevných kompozitných materiálov, technológie: sušenia, ochrany dreva, piliarskej výroby, výroby aglomerovaných materiálov, chemického spracovania dreva, výroby nábytku a drevárskych výrobkov

interakcia obrobok – nástroj - stroj

Structure and properties of wood and wood composite materials, drying technologies, wood protection, sawing manufacture, manufacture of agglomerated materials, chemical wood processing, furniture production and wood products.
Interaction of work-piece – tool - machine

KONTAKT

gestor: Ing. Gabriela Slabejová, PhD. (KNDV – č.d. A-731)
kl. 6804, slabejova@tuzvo.sk

člen:

SEKCIA EKONOMIKY A MANAŽMENTU PODNIKOV -  ENTERPRISE BUSINESS MANAGEMENT SECTION

riadenie podnikov a personalistika, podnikové plánovanie a kalkulácie, podnikové financie a investície, kontroling a kvalita

Company and business management and human resources management, business planning and calculations, business finance, controlling and quality

KONTAKT

gestor: Ing. Martina Merková, PhD. (KPH – č.d. A-508)

kl. 6429,merkova@tuzvo.sk

člen: 

SEKCIA MARKETINGU, OBCHODU A INOVAČNÉHO MANAŽMENTU -  MARKETING, TRADE AND INOVATIVE MANAGEMENT SECTION

Marketing (marketingový manažment, marketingový mix, výskum trhu, medzinárodný marketing), Obchod (domáci a medzinárodný, obchodné vzťahy a operácie, trhové analýzy, teritoriálna a tovarová štruktúra obchodu krajín), Inovačný manažment (inovácie produktov a procesov, inovačné centrá), Spotrebiteľské, obchodné a pracovné právo, Medzinárodný manažment (medzinárodné prostredie a jeho kultúrne špecifiká, pôsobenie nadnárodných spoločností a ich organizačná kultúra, multikulturalizmus),
Podniková komunikácia, Podnikateľská etika.

Marketing (marketing management, marketing mix, market research, international marketing);Business and Trade (national and international, trade relations and operations, trade analyses, territorial and commodity structure of a country);Innovative Management (product and process innovation, innovation centres);
Customer, Business and Labour law; International Management (international environment and cultural specifics, MNC’s and TNC’s and their organizational culture, multiculturalism); Enterprise Communication; Business Ethics.

KONTAKT

gestor: Ing. Vladislav Kaputa, PhD.  (KMOSL – č.d. A-705)
kl. 6590, kaputa@tuzvo.sk

člen: Ing. Miriam Olšiaková, PhD.

SEKCIA PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY A BEZPEČNOSTI - SECTION OF FIRE PROTECTION AND SAFETY

Protipožiarna bezpečnosť stavieb a technologických procesov, horenie a hasenie, dobrovoľná požiarna ochrana, ochrana pred výbuchom a haváriami, zisťovanie príčin vzniku požiarov

Fire protection of buildings and technological processes, burning and fire-fighting, voluntary fire protection, protection against explosions and accidents, fire investigation

KONTAKTY

gestor: Ing. Martin Zachar, PhD. (KPO)
kl. 6480,  zachar@tuzvo.sk

UMELECKO-DIZAJNÉRSKA SEKCIA -  ART-DESIGN SECTION

výtvarné práce voľného a úžitkového umenia, interiérový dizajn, dizajn nábytku

Art works of free and household utility art, interior design, furniture design

KONTAKTY

gestor: Mgr. art. Katarína Boborová, ArtD. (KDNDV – D-blok)

kl. 6594, katarina.boborova@gmail.com

STREDOŠKOLSKÁ SEKCIA - HIGH SCHOOL SECTION

Je určená študentom stredných odborných škôl a gymnázií. Účelom je poskytnúť študentom možnosť vopred sa zoznámiť s vysokoškolským prostredím. Študenti si vyskúšajú prezentáciu svojej práce pred odbornou komisiou a vypočujú si spätnú väzbu  na jej kvalitu. Taktiež budú mať možnosť získať zaujímavé ceny.

Prihláška do sekcie a podmienky:

Podmienkou prihlásenia je odovzdanie abstraktu prezentovaného príspevku v anglickom jazyku (poprípade celý príspevok) v elektronickej podobe a registračného formulára prostredníctvom e-mailu do 21.4.2017. Práca má byť zameraná na oblasti: drevárstvo, nábytkárstvo, drevené stavby a konštrukcie, design, chemické spracovanie dreva, protipožiarna ochrana, záchranárstvo, ekonomika a manažment, marketing, obchod a pod.

Obhajoba príspevku bude prebiehať v časovom rozmedzí 10-15 min formou posterov alebo pomocou dataprojektoru. Súčasťou prezentácie môže byť model alebo iná pomôcka, či názorná ukážka súvisiaca s témou. Rokovacím jazykom bude slovenčina alebo angličtina.

Účasť pre stredoškolských študentov a ich pedagogický doprovod je bez vložného.

gestor: Ing. Ondrej Bajza (KDS, A- 725)

kl. 6386, bajza.ondrej@gmail.com

Sponzori konferencie ŠVOČ 2017  (2017 ŠVOČ Conference sponsors):

 DREVSTAV DOBŠINÁ

      

mesto Zvolen

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 28. Júla 2017.
Meniny má Krištof, zajtra Marta.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57333