Dekan

Header

 

prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.
Dekan
Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene
Telefón: 045/5206 341045/5206 341
Fax: 045/5321 811
e-mail: siklienka@tuzvo.sk 

 

prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.

Prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. sa narodil 4. decembra 1952 v Topoľčiankach. Vysokoškolské vzdelanie nadobudol na Drevárskej fakulte vtedajšej Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (VŠLD), ktorú ukončil v roku 1977 v odbore „Mechanická technológia dreva“. Od roku 1978 pôsobil ako odborný asistent na Katedre drevárskych strojov a automatizácie a od roku 1991 na Katedre výrobných strojov a zariadení. V rokoch 1987 a 1988 pracoval ako samostatný technik v Preglejke n. p. Žarnovica. V roku 1996 nastúpil na novo zriaďovanú Fakultu environmentálnej a výrobnej techniky, z ktorej sa v roku 1997 vracia späť na Drevársku fakultu, na Katedru obrábania dreva, kde pôsobí ako profesor, garant študijného programu v odbore Drevárstvo, doteraz. V rokoch 1980 – 1985 absolvoval vedeckú ašpirantúru vo vednom odbore „Stavba výrobných strojov a zariadení“ na Drevárskej fakulte VŠLD. Vedecký titul CSc. (PhD.) získal v roku 1985. V rokoch 1981-1982 absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave kurz postgraduálneho štúdia pedagogiky vysokých škôl a v rokoch 1986 až 1987 absolvoval na Lesníckej fakulte VŠLD postgraduálne štúdium „Príprava kádrov pre expertíznu činnosť“. Na základe úspešného ukončenia štúdia na Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline sa v roku 1998 stal súdnym znalcom vo vednom odbore 390400 – Stroje a strojové zariadenia.
Habilitoval sa v roku 1998 na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene vo vednom odbore „Technológia spracovania dreva“ a v tom istom vednom odbore bol v roku 2005 vymenovaný za profesora. Svoju vedeckovýskumnú a vzdelávaciu činnosť zameriava najmä do oblasti techniky a technológie obrábania drevnej hmoty. Je spoluautorom celoštátnej učebnice „Teória a technika spracovania dreva“, viacerých učebných textov a návodov na cvičenia. Doposiaľ je autorom vyše stovky pôvodných vedeckých prác publikovaných doma i v zahraničí. Realizoval 10 technologických projektov a má jedno autorské osvedčenie. Počas bohatej expertíznej činnosti vyhotovil 113 expertíz a znaleckých posudkov. Podieľal sa na vybudovaní unikátneho pracoviska v rámci projektu „Inovácia a dobudovanie pracoviska na analýzu podmienok optimalizácie prvostupňového spracovania drevnej hmoty.“ Okrem úloh technického základného rozvoja sa zapája do inštitucionálneho výskumu i programov VEGA a KEGA. Aktuálne je vedúcim projektu VEGA: „Výskum fyzikálnych a mechanických javov v špecifických podmienkach prvotného a druhotného spracovania dreva a drevných materiálov.“ Absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov, napríklad na Technickej univerzite v Drážďanoch, v Lesotechnickom inštitúte v Sofii, Lestotechnickej akadémii v Petrohrade, na Akadémii Rolniczej v Poznani, na Univerzite v Epinale a viackrát v Šumarskom fakultete v chorvátskom Záhrebe. Prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. je členom štátnej technickej normalizačnej komisie č. 70 „Drevospracujúce stroje a zariadenia“ pri Slovenskom ústave technickej normalizácie, je členom štátnej skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačných prác na Mendelovej zemědělskej a lesníckej univerzite v Brne, členom odborovej rady „Lesní inženýrství, Technika a mechanizace v lesním hospodářství“ na Českej zemědělskej univerzite v Prahe ako aj ďalších odborných orgánov.

Na základe výsledku volieb v Akademickom senáte Drevárskej fakulty zo dňa 27. februára 2013 vymenoval rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. za dekana Drevárskej fakulty prof. Ing. Mikuláša Siklienku, PhD. na druhé funkčné obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 1. mája 2013.

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Štvrtok, 30. Marca 2017.
Meniny má Vieroslava, zajtra Benjamin.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 56590