Dekan

Header

 

 

 

 

prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.
Dekan
Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene
Telefón: 045/5206 341
e-mail: sedliacik@tuzvo.sk

 

 

Prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. sa narodil 10. januára 1968 v Novej Bani. Vysokoškolské vzdelanie získal na Drevárskej fakulte, vtedajšej Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, ktorú ukončil v roku 1991 v odbore „Technológia dreva“. V roku 1995 nastúpil ako vedecko-výskumný pracovník na Katedru chemickej technológie dreva a od roku 1998 pôsobil ako odborný asistent na Katedre nábytku a drevárskych výrobkov (KNDV) Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. V rokoch 1999-2000 absolvoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici kurz postgraduálneho štúdia vysokoškolskej pedagogiky. Akademický titul PhD. získal v roku 2000 po obhájení dizertačnej práce vo vednom odbore „Technológia spracovania dreva“. Habilitoval sa v roku 2004 na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene a v roku 2013 bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za profesora. V roku 2015 sa stal vedúcim KNDV, kde doteraz pôsobí ako profesor, garant študijného programu Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby v odbore Drevárstvo. V rokoch 2009-2017 vykonával funkciu prodekana DF pre vedeckovýskumnú činnosť.

Svoju vedecko-výskumnú a vzdelávaciu činnosť zameriava najmä na oblasť technológií lepenia dreva a hygienických vlastností lepených výrobkov. Je autorom vysokoškolskej učebnice „Procesy lepenia dreva, plastov a kovov“, viacerých učebných textov a návodov na cvičenia. Doposiaľ je spoluautorom pätnástich pôvodných vedeckých prác publikovaných v karentovaných časopisoch databázy Web of Science a taktiež štrnástich patentov a úžitkových vzorov. Intenzívne sa zapája do výskumu v rámci programov Ministerstva školstva VEGA a APVV. Aktuálne je zodpovedným riešiteľom projektu APVV: „Zníženie emisie formaldehydu z dosiek na báze dreva environmentálnou progresívnou modifikáciou polykondenzačných lepidiel biopolymérmi z kožiarskych odpadov, prírodnými nanoplnivami, aditívami a aktivátormi.“ Bol zodpovedným riešiteľom za SR medzinárodného projektu 7. rámcového programu Európskej komisie „ECONANOSORB“, ktorý bol úspešne ukončený v r. 2016. Absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov, napríklad na Washington State University v Pullmane v USA, SGGW vo Varšave, Voronežskej Štátnej Lestotechnickej Univerzite v ruskej Voroneži a viackrát na Uniwersytete Przyrodnicznom v Poznani.

Prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. je členom viacerých vedeckých a odborných orgánov a taktiež redakčných rád vedeckých časopisov. Je členom American Leather Chemists Association, kde sa pravidelne zúčastňuje výročných mítingov, je členom odborovej komisie „Procesy tvorby nábytku“ pre obhajobu dizertačných prác na Lesníckej a drevárskej fakulte Mendelovej univerzity v Brne, členom odborovej rady „Technika a mechanizace v lesním hospodářství“ na Českej zemědělskej univerzite v Prahe. Je expertom Slovenskej národnej akreditačnej služby a tiež členom štátnej technickej normalizačnej komisie č. 16 „Drevárske výrobky, náterové látky a lepidlá“ pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Na základe výsledku volieb v Akademickom senáte Drevárskej fakulty zo dňa 8. marca 2017 vymenoval rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. za dekana Drevárskej fakulty prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD. na prvé funkčné obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 1. mája 2017.

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 28. Júla 2017.
Meniny má Krištof, zajtra Marta.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57333