História

Header

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, ako súčasť verejných vysokých škôl, nadväzuje na bohaté tradície lesníckeho vysokoškolského štúdia, ktoré sa začalo na území dnešného Slovenska, medzi prvými na svete, na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici v rámci baníckeho štúdia už v roku 1770. Snahy o osamostatnenie lesníckeho štúdia vyústili v zriadenie samostatného Lesníckeho ústavu v roku 1807. Už tu boli vytvorené aj základy drevárskych vied. Vývoj pokračoval ku vzniku Baníckej  a lesníckej akadémie v roku 1846 a Vysokej školy baníckej a lesníckej v Banskej Štiavnici v roku 1904. Jej presťahovaním v roku 1919 do Budapešti a neskôr do Šoprone sa dočasne prerušilo lesnícke vysokoškolské štúdium na Slovensku. Záujemci študovali na lesníckych fakultách v Prahe a v Brne. Predpoklady pre vznik vysokoškolského štúdia sa vytvárali už na lesníckych fakultách. V roku 1939 bol zriadený na SVŠT v Bratislave odbor lesného a poľnohospodárskeho inžinierstva, kde vznikol Ústav mechanickej a chemickej technológie dreva ako prvý svojho druhu na svete, ktorý zabezpečoval výučbu drevárskych disciplín. V roku 1946 bola založená Vysoká škola poľnohospodárskeho a  lesníckeho inžinierstva v Košiciach, kde v rámci fakulty lesníckeho inžinierstva zriadili v roku 1949 Oddelenie drevárskeho inžinierstva, ako nový študijný odbor, jeden z prvých na svete.  V roku 1951 sa oddelenie stalo Drevárskou katedrou. Prví jedenásti drevárski inžinieri v Československu boli promovaní 25. júla 1952 v Košiciach. Na základe vládneho rozhodnutia číslo 30 Zb. 8. júla 1952 o zriadení Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene vzniká Drevárska fakulta s československou  pôsobnosťou.


Od roku 1992 sa fakulta stáva súčasťou Technickej univerzity vo Zvolene. Dlhé obdobie bola Drevárska fakulta jednoodborovou fakultou. Do roku 1955 sa vyučovalo v študijnom odbore Drevárske inžinierstvo, ktorý sa zmenil na odbor Mechanická technológia dreva a od roku 1975 na Technológiu dreva. Od roku 1990  sa opäť zavádza študijný odbor Drevárske inžinierstvo, ktorý  má 3-ročný spoločný základ a vo 4. a 5. ročníku študijné zamerania, otvárané podľa požiadaviek praxe, ponuky katedier a záujmu študentov. V roku 1978 vznikol na DF úplne nový študijný odbor Ekonomika a riadenie drevospracujúceho priemyslu a tým končí éra jednoodborovej fakulty. Tento študijný odbor sa od roku 1992 transformuje na odbor Podnikový manažment s tromi zameraniami  v 4. a 5. ročníku. V školskom roku  1992/93 sa zavádza nový študijný odbor Procesy spracovania dreva, kde sú vychovávaní odborníci pre vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť. Od 3. ročníka sa člení na zamerania – mechanické alebo chemické spracovanie dreva. V tomto období sa buduje aj medziodborové štúdium Stavba drevárskych a lesných strojov a zariadení spolu so Strojníckou fakultou TU v Košiciach a Lesníckou fakultou TU vo Zvolene. Odbor prerástol na samostatný odbor a po vzniku Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene  v roku 1996 prešiel na túto fakultu. V školskom roku 1987/88 vzniká medziodborové štúdium Priemyselný dizajn nábytku v spolupráci s Fakultou architektúry SVŠT v Bratislave. Od školského roka 1994/95 sa začala výučba v bakalárskom trojročnom štúdiu Interiérová tvorba a poradenstvo v spolupráci s Rakúskom. V roku 1998 bol zmenený názov na Dizajn interiéru a poradenstvo. V školskom roku 1998/99 sa po prvýkrát na území Slovenska začala na DF výučba v päťročnom inžinierskom štúdiu Požiarna ochrana. Okrem dennej formy štúdia ponúka drevárska fakulta štúdium v externej forme. Ako prvá fakulta v SR od 2. novembra 1998 otvorila v spolupráci s Lokálnym strediskom dištančného vzdelávania pri TU vo Zvolene výučbu dištančnou metódou v inžinierskom študijnom odbore Podnikový manažment.


Od svojho vzniku prechádzala Drevárska fakulta zložitým vývojovým procesom ktorý vyústil do súčasného stavu, ktorý je charakterizovaný prestavbou vysokoškolského štúdia na trojstupňové štúdium – bakalársky stupeň, inžiniersky stupeň a doktorandský stupeň. Od školského roku 2005/2006 boli v rámci komplexnej akreditácie zakreditované študijné programy v nasledovnej štruktúre:


Bakalárske študijné programy (1. stupeň štúdia) – bakalárske štúdium

·   Študijný odbor: 5.2.42 Drevárstvo

-    Prevádzka strojov a zariadení

-    Chemické spracovanie dreva

-    Drevárske technológie

-    Konštrukcia drevených stavieb a nábytku

-    Výroba nábytku

-    Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby

-    Technická  produkcia a prvostupňové spracovanie dreva

 

·   Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

-    Podnikový manažment v DSP

 

·   Študijný odbor: 2.2.6 Dizajn

-    Interiérový dizajn

-    Dizajn nábytku

 

·   Študijný odbor: 8.3.1 Ochrana osôb a majetku

-    Ochrana osôb a majetku pred požiarom

 

Inžinierske študijné programy (2. stupeň štúdia) – inžinierske štúdium

·   Študijný odbor: 5.2.42 Drevárstvo

-    Konštrukcia drevárskych výrobkov

-    Materiálové inžinierstvo

-    Nábytok a výrobky z dreva

-    Drevárske inžinierstvo

-    Chemické spracovanie dreva

 

·   Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

-    Podnikový manažment v DSP

 

·   Študijný odbor: 2.2.6 Dizajn

-    Dizajn nábytku

 

·   Študijný odbor: 8.3.1 Ochrana osôb a majetku

-    Hasičské a záchranárske služby

-    Technická bezpečnosť osôb a majetku

 

Doktorandské študijné programy (3. stupeň  štúdia) – doktorandské štúdium

·   Študijný odbor: 5.2.45 Konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov

-    Konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov

 

·   Študijný odbor: 5.2.43 Technológia spracovania dreva

-    Technológia spracovania dreva

 

·   Študijný odbor: 5.2.44 Štruktúra a vlastnosti dreva

-    Štruktúra a vlastnosti dreva

 

·   Študijný odbor: 8.3.1 Ochrana osôb a majetku

-    Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

 

Väčšinu študijných programov bolo možné absolvovať v externej forme. Pre študentov Vyššej odbornej školy v českej Volyni bol vytvorený samostatný študijný program Konštrukcie drevených stavieb a nábytku a bolo zriadené detašované pracovisko zvolenskej Technickej univerzity. Vzhľadom na príbuznosť odborov a podobných náplní štúdia majú tamojší študenti možnosť popri dennom štúdiu na VOŠ doplniť si vysokoškolské vzdelanie externou formou na Drevárskej fakulte a získať titul bakalára. Drevárska fakulta zriadila tiež konzultačné stredisko vo Vranove nad Topľou, ktoré viac sprístupní štúdium externou formou v regióne Východného Slovenska.

Spoločenské požiadavky na kvalitu vysokoškolského vzdelávania a vývoj spoločenských a ekonomických podmienok vyústili do prirodzených zmien v organizačnej štruktúre Drevárskej fakulty. Od roku 1.1.2015 vznikla na Drevárskej fakulte Katedra drevených stavieb ako nástupca Oddelenia drevených stavebných konštrukcií, ktoré dovtedy fungovalo ako súčasť Katedry nábytku a drevárskych výrobkov. Nové pracovisko sa orientuje na stavebnú oblasť zameranú na drevené konštrukcie, vrátane navrhovania stavebných konštrukcií, technológie výroby, statiky, stavebnej fyziky, vlastnosti konštrukčných materiálov, exteriérové a interiérové stavebné výrobky a pod. Komplexná akreditácia, ktorá prebiehala v rokoch 2014-2015 priniesla zmeny i do štruktúry ponúkaných študijných programov. Od školského roku 2016/2017 ponúka fakulta štúdium v nasledovných študijných odboroch a programoch vo všetkých troch stupňoch vzdelávania:


Bakalárske študijné programy (1. stupeň štúdia) – bakalárske štúdium

·   Študijný odbor: Drevárstvo

-    Spracovanie dreva

-    Tvorba a konštrukcia nábytku

-    Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby

 

·   Študijný odbor: Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov

-    Drevené stavby

 

·   Študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku

-    Ekonomika a manažment podnikov DSP

 

·   Študijný odbor: Dizajn

-    Dizajn nábytku a interiéru

 

·   Študijný odbor: Záchranné služby

-    Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

 

Inžinierske študijné programy (2. stupeň štúdia) – inžinierske štúdium

·   Študijný odbor: Drevárstvo

-    Spracovanie dreva

-    Tvorba a konštrukcia nábytku

-    Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby

-    Production and Utilisation of Wood Products

 

·   Študijný odbor: Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov

-    Drevené stavby

 

·   Študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku

-    Ekonomika a manažment podnikov DSP

 

·   Študijný odbor: Dizajn

-    Dizajn nábytku a interiéru

 

·   Študijný odbor: Záchranné služby

-    Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

 

Doktorandské študijné programy (3. stupeň  štúdia) – doktorandské štúdium

·   Študijný odbor: Technológia spracovania dreva

-    Technológia spracovania dreva

-     

·   Študijný odbor: Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov

-    Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov

 

·   Študijný odbor: Štruktúra a vlastnosti dreva

-    Štruktúra a vlastnosti dreva

 

·   Študijný odbor: Záchranné služby

-    Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420