Technická univerzita vo Zvolene

Skoč na obsah
vyhľadávanie
Výučba telesnej výchovy

 

ÚTVŠ TU vo Zvolene má svoje miesto vo výchove a vzdelávaní študentov TU na svoje budúce povolanie. Cieľom hodín telesnej výchovy je zvyšovanie telesnej zdatnosti a rozvoj pohybových schopností študenta.
Telesná výchova ako predmet všeobecne rozvíjajúceho základu plní funkciu:
- rozvoja pohybových návykov a zručností
- rozvoj kondičných a koordinačných pohybových schopností
- kompenzácia študijného zaťaženia a zdravotného oslabenia študentov TU
- rozvoj schopností relaxovať v záujme vytvárania celoživotného pohybového režimu študenta a absolventa TU
Obsahom cvičení na hodinách telesnej výchovy je:
a) Kolektívne športy
- zvládnutie základných motorických zručností, herných činností jednotlivca a hry kolektívu
- zvládnutie základných pojmov a pravidiel v jednotlivých športoch
- zvládnutie vedenia zápasu
b) Pálkovacie športy
- zvládnutie základných motorických zručností a herných činností jednotlivca
- zvládnutie základných pojmov z pravidiel v jednotlivých športoch
- zvládnutie vedenia zápasu
c) Individuálne športy
- zvládnutie základných motorických zručností, pravidiel, zásad bežpečnosti
- vytvorenie dynamického stereotypu
- vytvorenie vzťahu k hudbe a rytmike
d) Dobrovoľné výberové aktivity (kurzy)
- lyžiarske kurzy – v trvaní 4 dni
- letné kurzy – (aerobic, cykloturistika, turistika) – 3 dni

Obsahom týchto dobrovoľných kurzov je zdokonaľovanie činností a návykov získavaných v priebehu výučby telesnej výchovy.

Lyžiarske kurzy:
- zamerané na výučbu zjazdového a bežeckého lyžovania pre začiatočníkov a pokročilých
- súčasťou kurzu je aj rozšírenie teoretických poznatkov dvoch oblastí teórie a metodiky lyžovania, nebezpečenstva hôr v zime a úrazovej prevencie a zábrany.
Kurz aerobicu – rozsah 3 dni
- tvorba cvičebných celkov a programov
- cvičenia na hudbu
- cvičenia s fitloptami
Kurz cykloturistiky – rozsah 3 dni
- hviezdicové cyklotúry v oblasti Veľkej Fatry
- zvládnutie jazdy v neupravenom teréne
- rozšírenie teoretických poznatkov z pravidiel cestnej premávky, oblasti turistiky a pobytu v prírode
Turistika – rozsah 3 dni
- nenáročné túry v oblasti Veľkej Fatry
- presun v neznámom teréne
- osvojenie si teoretických poznatkov v oblasti turistiky a pobytu v prírode
- práca s mapou a turistickými značkami
- stravovanie počas pobytu v prírode

Ponuka športovania nad rámec telesnej výchovy

Študenti TU sa môžu prihlásiť do VŠTJ Slávia TU Zvolen, kde sa môžu pravidelne zúčastňovať v súťažiach riadených jednotlivými športovými zväzkami.
ÚTVŠ ponúka študentom TU možnosť športovať v záujmových športových kluboch – badminton, stolný tenis, streetbasketbal, aerobik vo večerných hodinách v priestoroch ÚTVŠ.

 

Ústav telesnej výchovy a športu na Technickej univerzite vo Zvolene, ako jedno z pedagogických pracovísk, ponúka predmet "Telesná výchova" pre štúdium všetkých študijných programov na TU vo Zvolene nasledovne :

LESNÍCKA FAKULTA

 

DREVÁRSKA FAKULTA

 

FAKULTA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

 

FAKULTA ENVIRONMENTÁLNEJ A VÝROBNEJ TECHNIKY

 

CELOUNIVERZITNÝ PROGRAM

 

Systém štúdia TV na TU

  • Telesná výchova je zaradená v rámci TU vo Zvolene, ako výberový predmet.
  • Je hodnotená 1 kreditom / semester.
  • Časová dotácia - 1 dvojhodinovka / týždeň - 0 / 2.
  • Študent si ju môže zapísať počas celého štúdia na TU vo Zvolene  - odporúčame telesnú výchovu absolvovať v prvom ročníku štúdia ( v zimnom a letnom semestri ) formou dvoch samostatných výberových predmetov:

Telesná a športová výchova - TŠV

Výberový šport a zdravie - VŠZ

 

 

Poznámka - u študijného programu Ochrana osôb a majetku je Telesná výchova v 1. ročníku zimného semestra predmetom POVINNÝM

 

Hodnotenie telesnej výchovy

 

Študent, ktorý si zapíše telesnú výchovu musí pre získanie kreditu splniť nasledovné podmienky :

  • aktívna účasť na cvičeniach,
  • zvládanie základných herných činností jednotlivca vo vybranom športe,
  • zvládnutie pravidiel vybraného športu,
  • aktívne zapojenie aspoň do jednej z univerzitných súťaží v rámci TU,
  • zvládnutie problematiky vypracovania tréningového plánu (táto časť nie je povinná, je len pre študentov, ktorí majú hlbší záujem o uvedenú problematiku - individuálne s pedagógom).

Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Štvrtok, 23. Februára 2017.
Meniny má Romana, Roman, zajtra Matej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 56270