Výučba telesnej výchovy

 

ÚTVŠ TU vo Zvolene má svoje miesto vo výchove a vzdelávaní študentov TU na svoje budúce povolanie. Cieľom hodín telesnej výchovy je zvyšovanie telesnej zdatnosti a rozvoj pohybových schopností študenta.
Telesná výchova ako predmet všeobecne rozvíjajúceho základu plní funkciu:
- rozvoja pohybových návykov a zručností
- rozvoj kondičných a koordinačných pohybových schopností
- kompenzácia študijného zaťaženia a zdravotného oslabenia študentov TU
- rozvoj schopností relaxovať v záujme vytvárania celoživotného pohybového režimu študenta a absolventa TU
Obsahom cvičení na hodinách telesnej výchovy je:
a) Kolektívne športy
- zvládnutie základných motorických zručností, herných činností jednotlivca a hry kolektívu
- zvládnutie základných pojmov a pravidiel v jednotlivých športoch
- zvládnutie vedenia zápasu
b) Pálkovacie športy
- zvládnutie základných motorických zručností a herných činností jednotlivca
- zvládnutie základných pojmov z pravidiel v jednotlivých športoch
- zvládnutie vedenia zápasu
c) Individuálne športy
- zvládnutie základných motorických zručností, pravidiel, zásad bežpečnosti
- vytvorenie dynamického stereotypu
- vytvorenie vzťahu k hudbe a rytmike
d) Dobrovoľné výberové aktivity (kurzy)
- lyžiarske kurzy – v trvaní 4 dni
- letné kurzy – (aerobic, cykloturistika, turistika) – 3 dni

Obsahom týchto dobrovoľných kurzov je zdokonaľovanie činností a návykov získavaných v priebehu výučby telesnej výchovy.

Lyžiarske kurzy:
- zamerané na výučbu zjazdového a bežeckého lyžovania pre začiatočníkov a pokročilých
- súčasťou kurzu je aj rozšírenie teoretických poznatkov dvoch oblastí teórie a metodiky lyžovania, nebezpečenstva hôr v zime a úrazovej prevencie a zábrany.
Kurz aerobicu – rozsah 3 dni
- tvorba cvičebných celkov a programov
- cvičenia na hudbu
- cvičenia s fitloptami
Kurz cykloturistiky – rozsah 3 dni
- hviezdicové cyklotúry v oblasti Veľkej Fatry
- zvládnutie jazdy v neupravenom teréne
- rozšírenie teoretických poznatkov z pravidiel cestnej premávky, oblasti turistiky a pobytu v prírode
Turistika – rozsah 3 dni
- nenáročné túry v oblasti Veľkej Fatry
- presun v neznámom teréne
- osvojenie si teoretických poznatkov v oblasti turistiky a pobytu v prírode
- práca s mapou a turistickými značkami
- stravovanie počas pobytu v prírode

Ponuka športovania nad rámec telesnej výchovy

Študenti TU sa môžu prihlásiť do VŠTJ Slávia TU Zvolen, kde sa môžu pravidelne zúčastňovať v súťažiach riadených jednotlivými športovými zväzkami.
ÚTVŠ ponúka študentom TU možnosť športovať v záujmových športových kluboch – badminton, stolný tenis, streetbasketbal, aerobik vo večerných hodinách v priestoroch ÚTVŠ.

 

Ústav telesnej výchovy a športu na Technickej univerzite vo Zvolene, ako jedno z pedagogických pracovísk, ponúka predmet "Telesná výchova" pre štúdium všetkých študijných programov na TU vo Zvolene nasledovne :

LESNÍCKA FAKULTA

 

DREVÁRSKA FAKULTA

 

FAKULTA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

 

FAKULTA ENVIRONMENTÁLNEJ A VÝROBNEJ TECHNIKY

 

CELOUNIVERZITNÝ PROGRAM

 

Systém štúdia TV na TU

  • Telesná výchova je zaradená v rámci TU vo Zvolene, ako výberový predmet.
  • Je hodnotená 1 kreditom / semester.
  • Časová dotácia - 1 dvojhodinovka / týždeň - 0 / 2.
  • Študent si ju môže zapísať počas celého štúdia na TU vo Zvolene  - odporúčame telesnú výchovu absolvovať v prvom ročníku štúdia ( v zimnom a letnom semestri ) formou dvoch samostatných výberových predmetov:

Telesná a športová výchova - TŠV

Výberový šport a zdravie - VŠZ

 

 

Poznámka - u študijného programu Ochrana osôb a majetku je Telesná výchova v 1. ročníku zimného semestra predmetom POVINNÝM

 

Hodnotenie telesnej výchovy

 

Študent, ktorý si zapíše telesnú výchovu musí pre získanie kreditu splniť nasledovné podmienky :

  • aktívna účasť na cvičeniach,
  • zvládanie základných herných činností jednotlivca vo vybranom športe,
  • zvládnutie pravidiel vybraného športu,
  • aktívne zapojenie aspoň do jednej z univerzitných súťaží v rámci TU,
  • zvládnutie problematiky vypracovania tréningového plánu (táto časť nie je povinná, je len pre študentov, ktorí majú hlbší záujem o uvedenú problematiku - individuálne s pedagógom).

Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 28. Júla 2017.
Meniny má Krištof, zajtra Marta.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57333