Poslanie a profil univerzity

Technická univerzita vo Zvolene je v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejnou vysokou školou a na základe výsledku procesu komplexnej akreditácie v roku 2009 bola zaradená medzi univerzitné vysoké školy.

V súlade so zásadami demokracie a humanizmu a v súlade s platnými zákonmi univerzita vykonáva vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, ktorá nadväzuje na dlhodobú tradíciu lesníckeho a drevárskeho vzdelávania a výskumu na Slovensku. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečné postavenie so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných oblastí, ktorými sú najmä prírodné a technické vedy, ekonómia, manažment a umenie.

Poslaním Technickej univerzity vo Zvolene je rozvíjať tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytovať vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch v slovenskom a európskom výskumnom a vzdelávacom priestore.
V oblasti výskumu napĺňa svoje poslanie riešením výskumných projektov a programov národného a medzinárodného charakteru najmä v oblastiach poľnohospodárskych a lesníckych vied, inžinierstva a technológie, environmentalistiky a ekológie, strojárstva, umenia, ekonómie a manažmentu, ochrany osôb a integrovanej bezpečnosti, ako aj ďalších príbuzných a aplikačných oblastí.

V oblasti vzdelávania napĺňa svoje poslanie v študijných odboroch lesníctvo, drevárstvo, ekológia a environmentalistika, výrobná technika, ale aj v príbuzných umeleckých, ekonomických, prírodovedeckých a technických odboroch so zvýšeným dôrazom na zastúpenie programov druhého a tretieho stupňa štúdia a akreditáciu a uskutočňovanie programov v cudzích jazykoch.

Strategickým zámerom univerzity na obdobie najbližších 6 rokov, ktorý je definovaný v dokumente Dlhodobý zámer TU vo Zvolene na roky 2011 – 2016, je internacionalizácia vzdelávania, vedeckého bádania a využitia poznatkov, ako aj ďalší rozvoj statusu univerzitnej vysokej školy, zvýraznenie postavenia Technickej univerzity vo Zvolene v rámci európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru a zapojenie sa do budovania európskej vedomostnej spoločnosti v rámci svojej profilácie s posilnením svojej jedinečnosti v systéme vysokého školstva SR.

Víziou Technickej univerzity vo Zvolene po roku 2016 je byť univerzitnou vysokou školou s významným postavením v Európskom a vzdelávacom a výskumnom priestore najmä v tradičných oblastiach svojho pôsobenia. V doplnkových a aplikačných oblastiach bude plniť najmä slovenské a regionálne potreby.
Technická univerzita vo Zvolene bude jedinečnou inštitúciou zameranou ťažiskovo na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných oblastí.
Technická univerzita vo Zvolene bude poskytovať vyváženú kombináciu vedecko-výskumných, vzdelávacích a profesijne zameraných aktivít v rozvíjanom spektre vied na úrovni základného a aplikovaného výskumu, ako aj jeho inžinierskeho, technologického a technického využitia.

Od akademického roka 2005/2006 sa na Technickej univerzite vo Zvolene uplatňuje trojstupňový model vysokoškolského štúdia, t.j. štúdium v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni.

Bakalárske štúdium je obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia a trvá najmenej tri roky. Absolvent po vykonaní štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce získava titul "bakalár" (v skratke "Bc."). Inžinierske štúdium je hlavná oblasť vysokoškolského vzdelávania na TU a trvá v dennej forme štúdia 5 rokov, v externej forme štúdia 6 rokov. Absolvent po vykonaní štátnej skúšky a obhajobe diplomovej práce získava akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing."). Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania a trvá v dennej forme štúdia spravidla 3 až 4 roky, v externej forme štúdia spravidla 5 rokov. Absolventom doktorandského štúdia po obhajobe dizertačnej práce sa udeľuje vedecko-akademická hodnosť "philosophiae doctor" (v skratke "PhD.").
Na základe výsledkov komplexnej akreditácie, ktorá bola ukončená v roku 2009, univerzita a jej štyri fakulty (Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky) ponúkajú v súčasnosti 107 študijných programov v dennej a externej forme štúdia, z toho v bakalárskom stupni 40, v inžinierskom stupni 39 a v doktorandskom štúdiu 28 programov. Všetky študijné programy prebiehajú v systéme ECTS, ktorý bol postupne zavádzaný na fakultách TU vo Zvolene od akademického roka 2002/2003.

Okrem toho univerzita ponúka kurzy celoživotného vzdelávania a štúdium v rámci Univerzity tretieho veku, ktoré je určené predovšetkým ľuďom poproduktívneho veku.

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430