Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Zloženie disciplinárnej komisie

Predseda: RNDr. Andrej Jankech, PhD. prorektor TU vo Zvolene
Členovia: prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc. prodekanka LF
doc. Ing. Ján Sedliačik, PhD. prodekan DF
Ing. Juraj Modranský, PhD. prodekan FEE
doc. Ing. Branislav Danko, PhD. prodekan FEVT
Bc. Lucia Polahárová študentka UŠP
Bc. Zuzana Allmanová študent LF
Jozef Muráň študent DF
Ivana Knapcová študent FEE
Eliška Belisová študent FEVT

 

Disciplinárna komisia pre študentov TU je v zmysle § 7 písm. d) zákona o VŠ orgánom akademickej samosprávy TU. Pre potreby riešenia disciplinárnych priestupkov študentov univerzity vymenúva rektor TU disciplinárnu komisiu ad hoc. Členov disciplinárnej komisie TU a jej predsedu vymenúva a odvoláva rektor po predchádzajúcom schválení AS TU z členov akademickej obce TU. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti. Činnosť disciplinárnej komisie TU a postup pri prerokovaní disciplinárneho priestupku ustanovuje „Rokovací poriadok disciplinárnej komisie TU, ktorý schvaľuje na návrh rektora AS TU.“ Komisia prerokúva disciplinárne priestupky tých študentov TU, ktorí sú zapísaní v študijných programoch uskutočňovaných na univerzite a celouniverzitných ústavoch a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi. .

Návrh na disciplinárny postih študenta môže podať rektorovi každý člen akademickej obce TU alebo jej zamestnanec, a to písomnou formou. Písomný návrh musí obsahovať dôvody, pre ktoré sa návrh podáva a nesmie byť anonymný.

Disciplinárne konanie začne disciplinárna komisia TU na podnet rektora. Podnet na disciplinárne konanie podáva rektor písomnou formou predsedovi disciplinárnej komisie TU.

Predseda disciplinárnej komisie TU je povinný do 14 dní od doručenia podnetu na disciplinárne konanie zvolať zasadnutie disciplinárnej komisie TU.

Na zasadnutie musí byť prizvaný aj študent, ktorého disciplinárny priestupok bude prerokúvaný. Predseda disciplinárnej komisie TU je preto povinný riadne a včas písomnou formou prizvať študenta na zasadnutie disciplinárnej komisie.

Disciplinárny priestupok nemožno prerokovať, ak uplynula doba jedného roku od jeho spáchania alebo bol v tejto veci vydaný právoplatný rozsudok v trestnej veci.

Prerokovanie disciplinárneho priestupku pred disciplinárnou komisiou TU je vždy neverejné a ústne za prítomnosti študenta, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku. Ak sa študent nedostaví na prerokovanie disciplinárneho priestupku pred disciplinárnu komisiu TU bez riadneho písomného ospravedlnenia, doručeného predsedovi disciplinárnej komisie, môže disciplinárna komisia konať aj bez jeho prítomnosti Predseda komisie môže na celé alebo na časť zasadnutia podľa potreby pozvať aj ďalšie osoby.

Rozhodnutie o disciplinárnom opatrení (ďalej len rozhodnutie) vydáva rektor na návrh disciplinárnej komisie TU, a to najneskôr do 7 dní od obdržania návrhu.

Rozhodnutie musí byť vydané písomnou formou. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť študentovi doručené do vlastných rúk. Výsledok rozhodnutia sa vyznačuje do osobnej dokumentácie študenta.

Na rozhodovanie vo veci ukladania disciplinárnych opatrení sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona o VŠ ( § 72 ) a všeobecné predpisy o správnom konaní ( zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov – úplné znenie zák. č. 138/2004 Z. z. ).

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 28. Júla 2017.
Meniny má Krištof, zajtra Marta.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57333