História

Technická univerzita vo Zvolene, pôvodným názvom Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene, bola zriadená vládnym nariadením č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl.

Technická univerzita vo Zvolene ( ďalej aj „TU“) sa hrdo hlási k jednému z prvých technických vysokoškolských vzdelávaní na svete, ktorého počiatky sú spojené so vznikom Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici v roku 1762, kde sa od roku 1770 začalo s výučbou lesníckych disciplín. Vytvorením Lesníckeho ústavu v roku 1807 v Banskej Štiavnici vzniklo prvé samostatné lesnícke vysokoškolské štúdium na Slovensku. Banícka akadémia, od roku 1846 Banícka a lesnícka akadémia, zmenila v roku 1904 názov na Vysokú školu banícku a lesnícku a stala sa tak vysokou školou jedinou svojho druhu v Rakúsko - Uhorsku. Zanikla v roku 1919.

Vysokoškolské lesnícke štúdium od roku 1939 pokračovalo na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a od roku 1946 na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, kde v roku 1949 ako jedno z prvých na svete vzniklo samostatné drevárske inžinierske štúdium. Už citovaným vládnym nariadením č. 30/1952 Zb. bola táto vysoká škola zrušená a z jednej z jej fakúlt vznikla Vysoká škola lesnícka a drevárska (ďalej aj „VŠLD“) vo Zvolene s dvomi fakultami: Lesníckou fakultou a Drevárskou fakultou.

V súlade s celosvetovým trendom ekologizácie vedomia obyvateľstva a budovania ekologického školstva, VŠLD ako prvá na Slovensku zachytila pozitívny trend prispievajúci k intenzívnejšiemu záujmu o životné prostredie a jeho ochranu a od 1. októbra 1991 odčlenením časti katedier z Lesníckej fakulty a Drevárskej fakulty vznikla Fakulta ekológie, od roku 1995 s názvom Fakulta ekológie a environmentalistiky (ďalej aj „FEE“). Uznesením vlády SR č. 520 z 5. 8. 1998, v záujme revitalizácie mesta Banská Štiavnica ako jediného mesta SR zapísaného na Listine svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a s cieľom prinavrátenia vysokoškolských študentských tradícií do B. Štiavnice, bola schválená zmena sídla FEE zo Zvolena do Banskej Štiavnice. V nadväznosti na to, po splnení legislatívnych podmienok, rektor TU vydal rozhodnutie o zmene sídla FEE s účinnosťou od 16. 9. 1998. Proces premiestnenia FEE zo Zvolena do Banskej Štiavnice bol ukončený v roku 2000. Po ôsmich rokoch pôsobenia FEE v Banskej Štiavnici došlo rozhodnutím rektora TU s účinnosťou od 1. septembra 2006 opäť k zmene sídla FEE, a to presunom z Banskej Štiavnice naspäť do Zvolena. Cieľom tejto zmeny z dlhodobého hľadiska bolo zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu a výkonnosti fakulty, odstránenie duplicít v dôsledku geografickej odlúčenosti pracovísk, posilnenie univerzitného prístupu k štúdiu (samoprofilácia študenta v rámci ECTS), upevnenie integrity TU a zníženie objemu fixných nákladov na prevádzku univerzity.

Rozhodnutím Národnej rady SR bol dňa 17. decembra 1991 prijatý zákon č. 26/1992 Zb. o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene na Technickú univerzitu vo Zvolene s účinnosťou od 23. januára 1992. V septembri 1996 v kontexte s procesom transformácie a integrácie slovenských vysokých škôl do európskeho priestoru vznikla Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky s orientáciou na vzdelávanie vysokoškolských odborníkov pre zabezpečovanie ekologicky prijateľnej techniky a technológií v súlade so svetovým trendom a ekologickými normami Európskej únie.

Rozvoj pedagogickej a vedeckej práce TU podporujú pracoviská s celouniverzitnou pôsobnosťou.
Ústav cudzích jazykov je pedagogické a výskumné pracovisko TU. ÚCJ vznikol s účinnosťou od 1. 1. 1999 organizačnou zmenou – odčlenením Katedry jazykov z Drevárskej fakulty.
Ústav telesnej výchovy a športu je pedagogické a výskumné pracovisko TU. ÚTVŠ vznikol s účinnosťou od 1. 1. 1999 organizačnou zmenou – odčlenením Katedry telesnej výchovy z Lesníckej fakulty ako Ústav telesnej výchovy.
Arborétum Borová Hora je výskumné, vývojové a hospodársko-správne pracovisko TU, ktoré v súlade s koncepciou budovania zbierok sa zapája do programu ochrany a záchrany genofondu dendroflóry Slovenska, vytvára podmienky pre pedagogickú prácu a spolupracuje pri riešení vedeckovýskumných úloh fakúlt TU. Začalo sa budovať v roku 1965 ako demonštračný objekt pre potrebu praktickej výučby študentov VŠLD.
Centrum ďalšieho vzdelávania je hospodársko-správne a informačné pracovisko TU. CĎV vzniklo ako organizačná súčasť TU 18. júna 2004 a nadviazalo na činnosť Lokálneho strediska pre distančné vzdelávanie.
Centrum informačných technológií je vývojové, hospodársko-správne a informačné pracovisko TU. Vzniklo 14. apríla 1972, keď z vtedajšieho Výpočtového strediska VŠLD založeného v roku 1969 pri Katedre hospodárskej úpravy lesov LF, vznikol Ústav výpočtovej techniky. S účinnosťou od 1. novembra 2004 sa názov pracoviska zmenil na Centrum informačných technológií.
Rektorát je riadiace, koordinačné a výkonné pracovisko TU. Rektor, prorektori a kvestor prostredníctvom Rektorátu a jeho útvarov riadia a zabezpečujú chod univerzity v rozsahu určenom platnými právnymi predpismi.
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica je informačné a hospodársko-správne pracovisko TU. Vznikla v roku 1952 ako Štátna študijná knižnica vo Zvolene, v roku 1954 bola premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu. V roku 1978 bola delimitovaná z priamej pôsobnosti Ministerstva kultúry do rezortu Ministerstva školstva a pričlenená k VŠLD s názvom Ústredná lesnícka a drevárska knižnica SSR. Od roku 1990 nesie názov Slovenská lesnícka a drevárska knižnica.
Vývojové dielne a laboratóriá sú vývojové a hospodársko-správne pracovisko TU. Vznikli v roku 1971, keď skončila výstavba komplexu hál, laboratórií a administratívnych priestorov s celkovou plochou 8 100 m2.
Študentský domov a jedáleň je účelové zariadenie TU. V súčasnosti ho tvoria tri samostatné objekty. ŠD Ľ. Štúra so súčasnou kapacitou 711 lôžok bol vybudovaný v rokoch 1958 – 1962. V roku 1983 bol daný do prevádzky študentský domov na Záhonku s kapacitou 204 lôžok. V roku 1993 bolo ukončené ubytovacie a stravovacie zariadenie na Barinách s kapacitou 608 lôžok.
Vydavateľstvo TU je účelové zariadenie TU. V roku 1968 bolo na základe rozhodnutia ministerstva školstva vytvorené Edičné stredisko VŠLD na vydávanie vysokoškolských učebných textov. V roku 1995 došlo k zlúčeniu Edičného strediska s pracoviskom Desktop publishing vtedajšieho Ústavu výpočtovej techniky VŠLD a vzniklo samostatné pracovisko Rektorátu s názvom Vydavateľstvo TU. Od roku 2004 je Vydavateľstvo TU vyčlenené ako účelové zariadenie univerzity.

Vysokoškolský lesnícky podnik je špecializovaným zariadením TU pre praktickú výučbu študentov, realizáciu výskumnej a vývojovej činnosti zamestnancov univerzity a prevádzku demonštračných objektov. Vznikol v roku 1958 na základe rozhodnutia Povereníctva školstva a kultúry v roku 1958 ako účelové zariadenie VŠLD pod názvom Fakultné lesné hospodárstvo. V roku 1961 sa jeho názov zmenil na Školský lesný závod a nadobudol charakter samostatného subjektu. V roku 1969 sa zmenil jeho názov na Školský lesný podnik.

Po nadobudnutí účinnosti nového zákona o vysokých školách sa s účinnosťou od 1. apríla 2002 stal organizačnou súčasťou TU s názvom Vysokoškolský lesnícky podnik.

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Technická univerzita vo Zvolene je verejnou vysokou školou a na základe výsledku procesu komplexnej akreditácie v roku 2009 bola v zmysle zákona o VŠ zaradená medzi univerzitné vysoké školy.

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 18. Augusta 2017.
Meniny má Helena, Elena, zajtra Lýdia.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57410