Zhromaždenie akademickej obce

Header

Zhromaždenie akademickej obce Technickej univerzity vo Zvolene
28. 11. 2012

Rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. a predseda Akademického senátu TU vo Zvolene prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. zvolali zhromaždenie Akademickej obce Technickej univerzity vo Zvolene, ktoré sa uskutočnilo v stredu 28. novembra 2012 v aule univerzity so začiatkom o 10:00
a nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti AS TU vo Zvolene v roku 2012
3. Technická univerzita vo Zvolene v roku 2012 - výsledky a perspektívy
4. Diskusia
5. Záver

 • 1. Zhromaždenie Akademickej obce TU vo Zvolene (AO TUZVO) otvoril a rokovanie viedol
  prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc. - podpredseda AS TUZVO.
 • 2. Predseda Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.
  vo svojom vystúpení informoval o činnosti AS TUZVO za obdobie od 10. marca 2011 do 11. októbra 2012, kedy sa konalo posledné zasadnutie AS, pred zhromaždením AO TUZVO. Predseda AS informoval o programe rokovaní, prerokúvaných materiáloch, personálnych zmenách v zložení senátu, prijatých uzneseniach.
 • 3. Rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. predniesol členom AO TUZVO prítomným na zhromaždení správu o stave Technickej univerzity vo Zvolene v roku 2012
  o výsledkoch činnosti a ďalších perspektívach.
  Vo svojom vystúpení pripomenul strategický zámer TU vo Zvolene, ktorým je internacionalizácia vzdelávania ako aj vedy a výskumu. V úvode prezentácie sa venoval aj významným jubileám Technickej univerzity vo Zvolene, ktoré si pripomíname v tomot roku a vrátil sa aj k Dňom univerzity, ktoré zaznamenali veľmi pozitívnu odozvu doma i v zahraničí a spomenul tiež úspech publikácie Universitas Technica in Zvolen, ktorej krstným otcom sa stal prezident SR Ivan Gašparovič a ktorá získala II. miesto v celoslovenskej enviro súťaži. Rektor TU vo Zvolene prof. Ing. R. Kropil, CSc. potom na základe čísel a údajov, dokumentovaných rôznymi grafmi, analyzoval vonkajšie
  a najmä vnútorné podmienky, riziká a perspektívy ďalšieho rozvoja univerzity. Zdôraznil potrebu zvýšenia aktivity vo vede a výskume, kde okrem LF pracoviská zaostávajú za svojimi možnosťami. Spomenul, že je dôležitý systematický prístup a zvyšovanie počtu grantov s výrazným dôrazom na medzinárodné projekty. Pripomenul mimoriadny význam realizácie vzdelávacieho procesu na základe najnovších vedeckých poznatkov, ktoré súvisia aj s publikačnou činnosťou a vplývajú na dobré meno univerzity, a tým aj na uplatniteľnosť absolventov. Analyzoval vekovú štruktúru profesorov TUZVO
  a konštatoval, že ju potrebujeme zlepšiť, že potrebujeme mladých ambicióznych vedecko-pedagogických pracovníkov a uviedol, že sa bude snažiť vytvoriť také podmienky, vrátane platových, aby sa tým najlepším oplatilo zostať na alma mater, prípadne aby k nám prišli absolventi kvalitných zahraničných univerzít. Popri pripomenutí prípravy univerzity na komplexnú akreditáciu
  v roku 2014, kde kvitoval, že všetky slovenské vysoké školy budú mať rovnakú štartovaciu čiaru, zdôraznil nutnosť zintenzívnenia kooperácie tak vo vnúrnom prostredí prostredníctvom medzikatedrálnej a madzifakultnej, ako aj spolupráce medziinštitucionálnej.
  Veľký priestor vo svojom vystúpení venoval profesor R. Kropil hospodáreniu univerzity. Skonštatoval, že dotácia z MŠVVŠ SR na počet študentov klesá, ale zvyšuje sa dotácia rozpisovaná podľa úrovne vedeckovýskumnej činnosti. Pri porovnaní s inými VŠ na Slovensku pripomenul, že TUZVO pripadá len 2,74% z celkového objemu dotácie MŠVVŠ SR a strácame najmä na medzinárodných grantoch. Uviedol tiež, že popri dobrých výsledkoch DF a LF sa zlepšilo aj hospodárenie FEVT. Opakovane zdôraznil, že musíme hospodáriť tak, aby sme dokázali vytvárať rezervy.
  V závere prezentácie rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. pripomenul, že univerzita stojí na 4 základných pilieroch fakúlt a podporných štuktúrach organizačných súčastí a uviedol, že vedenie univerzity neplánuje organizačné zmeny, či vytváranie nových ústavov, ale trvá na zlepšení spolupráce a vzájomnej kooperácie. Zdôraznil, že cieľom je úspešná, doma i medzinárodne akceptovaná, silná univerzita.
 • 4. Diskusia priniesla viacero podnetných návrhov a názorov akademickej verejnosti TU vo Zvolene. Diskutujúci sa zaoberali ďalšou internacionalizáciou štúdia a prípravy bakalárskych študijných programov v anglickom jazyku, zlepšením a zjednodušením prípravy medzinárodných aktivít, úlohami komplexnej akreditácie, zefektívnením prípravy projektov financovaných APVV, zastaranosťou technického parku vo VDL a možnosťami jeho modernizácie, ako aj otázkami starostlivosti
  o zamestnancov s dôrazom na  rekreáciu a regeneráciu pracovnej sily.
 • 5. Na záver poďakovali prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc.  a prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. prítomným členom AO TUZVO za účasť a zaželali im veľa úspechov.
 • Obrázková galéria zo zhromaždenia AO TUZVO 28. novembra 2012 (ppt)

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 19. Septembra 2017.
Meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57585