Zhromaždenie akademickej obce Technickej univerzity vo Zvolene

Header

Zhromaždenie Akademickej obce TU vo Zvolene

Vo štvrtok 12. decembra 2013 sa na svoje pravidelné koncoročné zhromaždenie zišla akademická obec Technickej univerzity vo Zvolene. Stretnutie otvoril podpredseda Akademického senátu TU vo Zvolene prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc., ktorý privítal prítomných členov AO a tiež rektora TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. a predsedu AS TU vo Zvolene prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc., ktorý stručne zhodnotil činnosť akademického senátu univerzity v roku 2013. Profesor M. Saniga v krátkych tematických blokoch informoval o základných aktivitách AS, vyplývajúcich z platnej legislatívy, ktoré spočívajú najmä v prerokúvaní a schvaľovaní ekonomických, právnych a personálnych aspektov života univerzity. Prof. Ing. M. Saniga, DrSc., odporučil členom univerzitnej akademickej obce, aby sledovali web stránky AS, na ktorých sú, v rámci prijatej zásady transparentnosti činnosti AS, vždy zverejňované podrobné zápisnice z rokovaní senátu aj s textami prerokúvaných dokumentov a materiálov. 

Prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc., otvára zhromaždenie akademickej obce TU vo Zvolene 12. 12. 2013

 

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., prednáša koncentrovanú informáciu o aktivitách Akademického senátu TU vo Zvolene v roku 2013

Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., predniesol zásadnú správu o činnosti a stave Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2013

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., vo svojej správe analyzoval vonkajšie vplyvy determinujúce činnosť i perspektívy ďalšieho rozvoja univerzity a podrobne sa venoval aktuálnej situácii vo vnútri, možnostiam, dispozíciám, silným i slabým stránkam TU vo Zvolene. Pripomenul, že globálna kríza sa ešte neskončila a rezort, ktorý korešponduje s profilom univerzity je v recesii a sú tu aj významné problémy s financovaním vysokých škôl zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V úvode vystúpenia spomenul strategický cieľ univerzity, ktorým je internacionalizácia vzdelávania i vedy a výskumu, na dosiahnutie ktorého sú predpoklady, vo forme zmlúv, pripravovaných študijných programov a zapojenia do medzinárodných programov. Rektor R. Kropil analyzoval pokles počtu záujemcov o štúdium, ktorý súvisí najmä s klesajúcou demografickou krivkou a tiež so spoplatnením externého štúdia. Najnižší pokles záujmu o štúdium v percentuálnom vyjadrení je na Drevárskej fakulte, najvyšší na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky. Pri analýze štruktúry zamestnancov uviedol, že pomer tvorivých pracovníkov ku počtu ostatných je na najúspešnejších zahraničných univerzitách cca 1:1. V našom prípade je tento pomer cca 1:3,5. Je potrebné s týmito číslami pracovať, pričom je možné použiť viacero postupov, vrátane možnosti zvyšovania počtu tvorivých pracovníkov, a tým aj výkonu univerzity. Podľa dostupných informácií má TU vo Zvolene piatu najlepšiu kvalifikačnú štruktúru na Slovensku, napriek tomu rektor R. Kropil zdôraznil potrebu koncepčne pracovať so zamestnancami, podporovať kvalifikačný rast a zvyšovať počet profesorov a docentov najmä vo vekovej hladine okolo 40 rokov. Vystúpenie profesora R. Kropila sa z väčšej časti nieslo najmä v kontexte nadchádzajúcej komplexnej akreditácie, preto sa dôkladne, doplňujúc množstvo faktov a údajov o grafy, ktoré veľmi zreteľne demonštrovali a dokumentovali situáciu a trendy, zaoberal akreditačnými kritériami, jednotlivými ukazovateľmi a našou konkrétnou situáciou. Z jeho hodnotenia vyznelo, že sa na akreditáciu môžeme dívať síce optimisticky, ale nie so založenými rukami a je potrebné ešte urobiť veľa práce. R. Kropil vyzdvihol našu úspešnosť v projektoch APVV (TUZVO - 6 projektov, SPU - 1), marketingovo vydarené otvorenie HVEP, aktivity Centier excelentnosti a tiež úspešnosť pri získavaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Rektor R. Kropil tiež ocenil VŚLP, ktorého činnosť pozitívne vplýva na hospodárenie univerzity. Ako uviedol aj v tomto roku môžeme očakávať dobrý hospodársky výsledok, približne na úrovni vlaňajška, čo vytvára predpoklady pre úspešnú projektovú činnosť. Prof. Ing. R. Kropil, CSc., informoval prítomných členov AO o tom, že vedenie schválilo nové kritériá pre osobné príplatky, ktoré by mali pôsobiť motivačne na tvorivých pracovníkov, a ktoré reflektujú priority univerzity. V závere svojho vystúpenia poďakoval rektor R. Kropil členom obce za nasadenie a vykonanú prácu a zaželal všetkým  pokojné a príjemné Vianoce v kruhu blízkych.

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 25. Júla 2017.
Meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57318