Zasadal Akademický senát TU vo Zvolene

V pondelok 27. februára 2017 zasadal Akademický senát TU vo Zvolene. V úvodnom bode rokovania prorektorka pre rozvoj TU prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD., predstavila vyhodnotenie Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene na roky 2011 – 2016. „Hlavné ciele dlhodobého zámeru sa podarilo naplniť,“ povedal rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. Skonštatoval, že zamestnanci svojou prácou vytvorili podmienky pre zabezpečenie stability, jedinečného postavenia, konkurencieschopnosti a trvalého rozvoja TU vo Zvolene. Neboli splnené úlohy, ktoré nemali definované reálne dosiahnuteľné ciele, v ktorých neboli správne odhadnuté vplyvy vonkajších podmienok a odraz celospoločenskej reality na postavenie a rozvoj vysokého školstva. AS TU schválil Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene 2011 – 2016 bez pripomienok.

Prorektorka pre rozvoj predstavila aj návrh Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene na roky 2017 – 2023 s víziou do roku 2030. Dlhodobý zámer je otvoreným dokumentom. „K návrhu sme pristúpili reálne a realisticky,“ povedal rektor TU. Plnenie strategických cieľov bude každoročne vyhodnocované na základe definovaných indikátorov a opatrenia budú v prípade potreby aktualizované v súlade so zmenou vnútorných a vonkajších podmienok jeho realizácie. V plánoch budú uvedené prioritné úlohy, termíny, zodpovednosť, silné a slabé stránky, riziká a možnosti riešenia. K návrhu mal pripomienku študent Fakulty ekológie a environmentalistiky Bc. Martin Trauntenberger, ktorý navrhol, aby indikátory jednotlivých opatrení boli kvantitatívne aj kvalitatívne. AS TU vo Zvolene schválil Návrh Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene na roky 2017 – 2023 s pripomienkou.

Ďalším bodom rokovania boli výsledky hospodárenia TU za rok 2016. Pracoviská prevažne hospodárili vo vysoko kladných číslach. Predseda Ekonomickej komisie AS Ing. Erik Selecký, PhD., informoval o zasadnutí komisie, ktorá navrhla schváliť materiál bez pripomienok. V diskusii sa doktorand Ing. Ondrej Bajza zaujímal o plány modernizácie Vývojových dielní a laboratórií (VDL). Podpredseda AS a zároveň predseda poradného orgánu rektora pre VDL doc. Ing. Ivan Klement, CSc., hovoril o pôvodných plánoch vstupu podnikateľskej sféry do VDL, ako aj o dôvodoch pre ktoré sa viaceré zámery doteraz nepodarilo naplniť. Rektor očakáva aktivitu aj zo strany vedenia Drevárskej fakulty a vie si predstaviť, že by VDL fungovali ako vzorový drevársky podnik. AS TU vo Zvolene schválil Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2016 jednomyseľne.

Ďalším bodom rokovania bol návrh Metodiky rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2017. Rektor v úvodnom slove konštatoval, že univerzite bola pridelená dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 11 834 689 €, čo je pokles o 354 625 € oproti celoročnému objemu dotácie v roku 2016 (v ktorej bolo v priebehu roka zohľadnené navýšenie rozpočtu vysokých škôl o 20 mil. € na základe rokovaní SRK s vládou SR z decembra 2015 a februára 2016). Ocenil konštruktívny prístup dekanov fakúlt pri precizovaní metodiky a tvorbe návrhu rozpočtu. Zopakoval, že rok 2017 sa bude niesť v znamení systemizácie pracovných miest, čo je potrebné z dôvodu zefektívnenia niektorých činností univerzity. Kvestor TU doc. Ing. Josef Drábek, CSc., informoval členov senátu o schválenom projekte Ministerstva životného prostredia na zateplenie Študentského domova Bariny, kde bude potrebné spolufinancovanie zo strany univerzity. Výsledok hospodárenia za rok 2017 je naplánovaný vo výške minimálne 689 tisíc eur. AS TU vo Zvolene schválil návrh Metodiky rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2017 väčšinou hlasov.

Senát sa ďalej zaoberal „Správou návrhov, pripomienok a opatrení“ vybraných piatich delegátov študentskej časti Akademického senátu TU vo Zvolene, ktorú predstavil zástupca študentov v predsedníctve AS Bc. Ján Supuka. Na správu zareagoval predseda Legislatívnej komisie AS prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., ktorý odporučil AS, aby návrh zobral na vedomie, pretože AS nemá právomoc legislatívnej iniciatívy a nemá v tomto smere žiadne kompetencie. Rektor prisľúbil, že vedenie sa bude zaoberať iniciatívnymi návrhmi študentov. AS TU zobral na vedomie Správu návrhov, pripomienok a opatrení delegátov študentskej časti Akademického senátu TU vo Zvolene. AS TU uložil vedeniu TU zaoberať sa predloženým materiálom a o výsledku riešenia informovať na najbližšom zasadnutí Akademickej obce TU.

AS TU schválil volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do AS – študenti FEVT v zložení: Ing. Ján Turis, PhD. – predseda, Ing. Romuald Mozdík a Bc. Tomáš Sojka. Senát schváli aj nových dvoch členov Ekonomickej komisie AS – prof. Ing. Ivetu Hajdúchovú, PhD., a Ing. Ondreja Bajzu.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430