Z rokovania Správnej rady TU vo Zvolene

V pondelok 25. mája 2015 sa zišla na svojom zasadnutí Správna rada TU vo Zvolene pod vedením jej predsedu Ing. Miroslava Kuseina a za účasti rektora TUZVO prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., prorektorky pre rozvoj prof. RNDr. Danice Kačíkovej, PhD. a prorektora pre vonkajšie vzťahy doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD.

V úvode rokovania rektor TUZVO privítal a predstavil nových členov Správnej rady TU vo Zvolene (SpR), ktorých minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenoval do funkcie s účinnosťou od 27. apríla 2015:
- Drhc. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. – prorektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, na prvé šesťročné funkčné obdobie;
- Ing. Ľuboša Németha – generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra vo Zvolene, na druhé šesťročné funkčné obdobie;
- Ing. Dušana Mráza – prezidenta a. s. Doprastav, Bratislava, na tretie šesťročné funkčné obdobie;
- doc. Ing. Josefa Drábeka, CSc. – kvestora TU vo Zvolene, na prvé štvorročné funkčné obdobie;
- Ing. Igora Viszlaia – študenta doktorandského stupňa štúdia na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene, na prvé dvojročné funkčné obdobie.

V súvislosti s ukončením funkčného obdobia doterajšieho podpredsedu správnej rady SpR TU vo Zvolene v tajnom hlasovaní jednomyseľne zvolila za podpredsedu správnej rady doc. Ing. Josefa Drábeka, CSc. na 4-ročné funkčné obdobie.

Hlavnými bodmi programu v súlade s kompetenciami správnej rady podľa zákona o vysokých školách bolo prerokovanie Výročnej správy o činnosti TU vo Zvolene za rok 2014, Výročnej správy o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2014 a schválenie rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2015. V diskusii viacerí členovia správnej rady ocenili výsledky dosiahnuté v oblasti vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, ako aj rozvojové aktivity univerzity v roku 2014. Osobitne vyzdvihli, že univerzita napriek zložitým objektívnym podmienkam (znižovanie dotácie zo štátneho rozpočtu, pokračujúci trend poklesu počtu študentov v dôsledku populačného vývoja na Slovensku) dosiahla za posledné tri roky mimoriadne dobré výsledky. Na záver Správna rada TU vo Zvolene jednomyseľne zobrala so súhlasom na vedomie Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2014 aj Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2014 a jednomyseľne schválila rozpočet TU vo Zvolene na rok 2015.

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 19. Septembra 2017.
Meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57585