25. výročie Fakulty ekológie a environmentalistiky

Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene bola založená v roku 1991. V začiatkoch svojho pôsobenia fungovala len ako Fakulta ekológie, na Fakultu ekológie a environmentalistiky sa premenovala až v roku 1995. Sformovala sa ako prvá integrovaná vysokoškolská inštitúcia na Slovensku, ktorá začala poskytovať úplné vysokoškolské vzdelanie v oblastiach starostlivosti o jednotlivé typy ekosystémov, ochrany prírodného prostredia, tvorby krajiny, ako aj v oblasti ochrany všetkých zložiek životného prostredia. V roku 1997 Akademický senát TU vo Zvolene rozhodol o presťahovaní Fakulty ekológie a environmentalistiky zo Zvolena do Banskej Štiavnice. Toto rozhodnutie podporovalo snahu vtedajších vládnych orgánov o revitalizáciu Banskej Štiavnice a tiež o návrat vysokoškolského vzdelávania do historického mesta. Fakulta pôsobila v Banskej Štiavnici do roku 2006, keď sa vzhľadom na vysoké prevádzkové náklady a geografickú odlúčenosť fakulty od zvyšku univerzity rozhodlo o jej návrate do Zvolena.
Pri príležitosti 25. výročia vzniku fakulty sa 22. septembra 2016 najprv uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia“. Jej cieľom bolo zhodnotenie procesu rozvoja integrovaného manažmentu životného prostredia na Slovensku a v Európskej únii, s dôrazom na ochranu životného prostredia a hospodársky rozvoj. Obsahom konferencie, priamo nadväzujúcej na Svetový týždeň vody (World Water Week: Water and Growth), bolo prepojenie vedeckého chápania, edukácie, politiky a rozhodovania smerom ku konkrétnym riešeniam v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja, pretože tieto sú najdôležitejším hnacím motorom zeleného a sociálno-ekonomického rastu.
Ako dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene vyslovujem jednoznačnú spokojnosť so súčasnou relatívne priaznivou ekonomickou situáciou fakulty a predovšetkým s dosiahnutými výsledkami počas ostatnej komplexnej akreditácie z rokov 2014 − 2015. Som rád, že tvoríme integrovanú súčasť jednej zo siedmich slovenských univerzít, ktoré svoje postavenie medzi univerzitnými vysokými školami obhájili medzi prvými. Pri hodnotení samotnej zvolenskej Technickej univerzity sa však rozhodne nestratila ani naša fakulta,“ povedal pri príležitosti slávnostného zasadnutia Vedeckej rady Fakulty ekológie a environmentalistiky jej predseda a dekan doc. Ing. Branko Slobodník, PhD. Na slávnostnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo po skončení vedeckej konferencie, sa zúčastnil aj prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť TU vo Zvolene doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka. Prítomných pozdravil v mene prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a rektora TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., ktorý sa slávnosti nemohol zúčastniť pre neodkladné pracovné povinnosti, súvisiace s jeho účasťou na zasadnutí Európskej komisie v Bruseli. „Prajem Fakulte ekológie a environmentalistiky, aby sa aj naďalej rozvíjala v súlade s poslaním skvalitňovania ochrany životného prostredia, prehlbovania ekologického vedomia a ekologickej výchovy, a aby prispievala k rozvoju vysokoškolského vzdelávania, vedy, výskumu a inováciám na Slovensku,“ tlmočil rektorove slová prorektor doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 16. Augusta 2017.
Meniny má Leonard, zajtra Milica.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57400