Vedecká rada TU vo Zvolene sa zišla na svojom jarnom zasadnutí v utorok 26. apríla 2016 pod vedením jej predsedu prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., rektora univerzity

V úvode rokovania predseda VR odovzdal dekréty novým docentkám - doc. Ing. Ivete Čabalovej, PhD. z Katedry chémie a chemických technológií Drevárskej fakulty a doc. RNDr. Zuzane Melichovej, PhD. z Katedry chémie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.
Pani Iveta Čabalová bola vymenovaná za docentku v odbore Technológia spracovania dreva s účinnosťou od 17. marca 2016. Habilitačnú prácu s názvom „Degradácia plošných materiálov na báze lignocelulózových polymérov“ obhájila 17. februára 2016 na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene.
Pani Zuzana Melichová bola vymenovaná za docentku v odbore Environmentálne inžinierstvo s účinnosťou od 12. apríla 2016. Habilitačnú prácu s názvom „Štúdium kontaminácie životného prostredia ťažkými kovmi a jeho ochrana“ obhájila 31. marca 2016 na Fakulte ekológie environmentalistiky TU vo Zvolene.
Vedecká rada TU v ďalšom programe prerokovala a jednomyseľne schválila dva dokumenty - Správu o vedeckovýskumnej činnosti TU vo Zvolene za rok 2015 a Hodnotenie vonkajších vzťahov TU vo Zvolene za rok 2015.
Vedeckovýskumnú prácu a publikačnú činnosť svojich pracovníkov považuje univerzita za jednu z priorít svojej činnosti, od ktorej sa odvíja aj jej medzinárodná akceptácia. Vedecká rada TU konštatovala, že predložená správa podáva ucelený pohľad na stav vedeckovýskumnej činnosti TU za hodnotený rok, a to aj v nadväznosti na stratégiu dlhodobého zámeru rozvoja TU vo Zvolene v rokoch 2011 – 2016. Opatrenia prijaté pre ďalšie obdobe sú smerované na širšiu internacionalizáciu vedy prostredníctvom zahraničných výskumných a nevýskumných projektov, zvýšenie publikačných výstupov s vysokou scientometrickou hodnotou, odstránenie nerovnomernosti zapojenia tvorivých pracovníkov vo vedeckovýskumných projektoch, zvýšenie kvality publikácií študentov a absolventov doktorandského štúdia, udržanie motivačného systému na podporu vedeckovýskumných aktivít tvorivých zamestnancov, ai.
V hodnotení vonkajších vzťahov za uplynulý rok vedecká rada konštatovala pozitívne trendy vývoja v oblasti zmluvnej spolupráce, v programe Erasmus+ a ďalších mobilitných programoch, ako aj v oblasti prepojenia univerzity s praxou. V komunikácii a vzťahoch s verejnosťou si TU vo Zvolene dlhodobo udržuje postavenie spoločensky a environmentálne zodpovedného aktéra v národnom aj nadnárodnom priestore.
Vedecká rada ďalej zobrala na vedomie Informáciu o projektoch operačných programov EÚ riešených aktuálne na TU vo Zvolene. V hodnotenom období (od marca 2015 do marca 2016) prebiehala vecná realizácia aktivít projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ v operačných programoch – Výskum a vývoj 3 projekty, Vzdelávanie 3 projekty a v Programe rozvoja vidieka 1 projekt. K 31. decembru 2015 bola ukončená vecná realizácia aktivít všetkých projektov, ktoré TU vo Zvolene implementovala v programovom období 2007 – 2013. V ďalšom období je potrebné venovať pozornosť zabezpečeniu udržateľnosti výstupov ukončených projektov.
Vzhľadom na to, že išlo o posledné stretnutie vedeckej rady vo funkčnom období 2012 – 2016 rektor TU na záver rokovania poďakoval všetkým členom za prácu, ktorú vykonali v orgáne akademickej samosprávy a prispeli tak ku skvalitňovaniu činnosti a rozvoju univerzity.

Rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. a doc. Ing. Iveta Čabalá, PhD. z Katedry chémie a chemických technológií Drevárskej fakulty TU vo Zvolene.

Rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. a doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD. z Katedry chémie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 19. Septembra 2017.
Meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57585