Súťaž o vytvorenie „Loga k 255., 210. a 65. výročiu“

Súťaž o vytvorenie návrhu príležitostného „Loga venovaného 255. výročiu vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 210. výročiu vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku a 65. výročiu založenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej, dnešnej Technickej univerzity vo Zvolene“ je verejná.

Predmetom súťaže je vytvorenie pôvodného návrhu loga, ktoré bude Technická univerzita vo Zvolene používať v spojitosti s aktivitami venovanými výročiam a logo by svojou formou malo úzko súvisieť s uvedenými výročiami.

Hodnotená bude originalita, kreativita, adekvátnosť, atraktívnosť a aktuálnosť predložených návrhov, celková umelecká úroveň riešenia a obsahová relevantnosť vo vzťahu ku spomínaným výročiam. Logo bude aplikované na rôznych propagačných a informačných materiáloch, darčekových a spomienkových predmetoch použitých pri prezentácii a propagácii Technickej univerzity vo Zvolene v roku 2017.

Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci i kolektívy.
Autor víťazného loga získa finančnú odmenu vo výške 500,- eur.
Súťaž trvá do 16. 12. 2016.

Prihlásenie do súťaže je možné vykonať iba oficiálnou písomnou prihláškou doručenou osobne alebo poštou na adresu: Referát vonkajších vzťahov, Technická univerzita vo Zvolene, ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen. Prihláška musí obsahovať základné identifikačné údaje o autorovi aj s uvedením presnej kontaktnej adresy, ako aj údaje o prihlasovaných prácach. Práce musia byť doručené v uzavretom obale s výrazným označením Súťaž – Logo 2017“.

Každý návrh prihlásený do súťaže musí byť vypracovaný osobitne na papieri vo formáte A4 s presným definovaním použitých farieb a ich odtieňov, podľa štandardne používaných škál. V prípade, že v návrhu bude použitý aj text, je potrebné uviesť aj použitý font. Súčasne je potrebné súťažné návrhy predložiť aj v elektronickej podobe vo formáte tiff, jpg alebo pdf s minimálnym rozlíšením 300 dpi v čiernobielom a farebnom prevedení. Vyhlasovateľ súťaže žiada, aby každý návrh bol, popri označení, doplnený aj stručným vysvetlením zámeru autora.

Každý súťažiaci jednotlivec či kolektív môže predložiť maximálne 3 súťažné návrhy. K prihláške musí byť pripojený vlastnoručne podpísaný „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ a „Súhlas so súťažnými podmienkami“.
Štatút súťaže o vytvorenie logaSúhlas so spracovaním osobných údajovSúhlas so súťažnými podmienkami

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420