Študentka TUZVO víťazka ŠVA

Dňa 9. 4. 2015 sa na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konal 21. ročník Študentskej vedeckej aktivity (ŠVA) s medzinárodnou účasťou študentov z Čiech, Francúzska, Poľska, Ruska a Ukrajiny. Jej cieľom bolo zapojiť talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB a iných vysokých škôl do výskumnej činnosti, podnietiť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vied a aplikovať výsledky prác v praxi. ŠVA 2015 bola rozdelená do 7 sekcií: cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, financie, bankovníctvo a investovanie, kvantitatívne metódy a informatika, verejná ekonomika a regionálny rozvoj, spoločenské vedy a manažérske systémy.
Do sekcie Kvantitatívne metódy a informatika sa prihlásila aj študentka Podnikového manažmentu Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene Bc. Diana Gurová pod odborným vedením školiteľky Ing. Mariany Sedliačikovej, PhD. s prácou na tému Kontrolingový informačný systém na báze Excelu pre malé a stredné podniky. Cieľom práce bolo navrhnúť kontrolingový informačný systém pre malé a stredné podniky (MSP) v prostredí programu Excel. Uvedený návrh umožňuje MSP pružne reagovať na zmeny, ponúka promptné alternatívne riešenia problému, ako aj dokáže simulovať dopady každej zmeny v pláne na podnikové hospodárenie. Podnik tak môže v rámci taktického a strategického riadenia pohotovo reagovať a prispôsobovať plány novým trhovým podmienkam. Táto práca podnietila rozsiahlu plodnú akademickú diskusiu z hľadiska jej vysokej úrovne reálneho praktického využitia a aplikovateľnosti pre MSP a bola komisiou jednohlasne určená za víťaza ŠVA oblasti Kvantitatívnych metód a informatiky.
Vedúca práce Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.: „Navrhovaný kontrolingový informačný systém v programe Excel je výsledkom dlhodobej vedecko-výskumnej práce a je plne využiteľný pre potreby praxe MSP, ako efektívne softvérové riešenie na podporu manažérskych rozhodnutí. Je unikátny svojho druhu, umožňujúci prípravu variantných riešení a simuláciu ich dopadov na výkonnosť MSP. Výsledné softvérové riešenie plánujeme patentovať a realizovať ho v podmienkach firemnej praxe MSP, z ktorej sme už dostali niekoľko zaujímavých ponúk. Veľmi ma teší, že vedecko-výskumné výsledky v oblasti ekonomiky a manažmentu, ktoré dosahujeme na Drevárskej fakulte sú konkurencieschopné s výsledkami univerzít a fakúlt, ktoré sú čisto profilované do oblasti výskumu ekonomika a manažment.“


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420