Správa z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene

V piatok 19. mája 2017 sa zišli členovia Akademického senátu (AS) TUZVO a mali pred sebou bohatý program. V úvode rokovania sa zaoberali kontrolou uznesení. Rektor TUZVO prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., informoval členov AS o novom web-sídle univerzity. „Nový web bude z hľadiska atraktívnosti, dizajnu a marketingu pre uchádzačov o štúdium veľmi zaujímavý,“ zhodnotil. Podľa jeho slov by TUZVO mala začať nový akademický rok s novou web stránkou.

V ďalšom bode rokovania predstavila bývalá prorektorka pre rozvoj prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD., Výročnú správu o činnosti Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2016. Zhrnula dôležité fakty a činnosti TUZVO. V správe sú odpočtované jednotlivé strategické ciele. Vyzdvihla najdôležitejšie udalosti v roku 2016, ktorými boli napríklad vymenovanie prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., za rektora TUZVO na druhé funkčné obdobie, jeho znovuzvolenie za prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie alebo 20. výročie Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky a 25. výročie Fakulty ekológie a environmentalistiky. Rok 2016 bol zároveň posledným rokom plnenia Dlhodobého zámeru rozvoja TUZVO na roky 2011 – 2016. Rektor zdôraznil, že našim dlhodobým zámerom je udržať si postavenie medzi najlepšími univerzitami na Slovensku. V súčasnosti prebieha zveľaďovanie univerzitného areálu – realizuje sa projekt zadržiavania a využitia dažďovej vody; bol dokončený projekt rozšírenia parkovísk či prvá etapa rekonštrukcie auly. Akademický senát TUZVO schválil Výročnú správu o činnosti Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2016 jednomyseľne.

Výročnú správu o hospodárení Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2016 predstavil kvestor TUZVO doc. Ing. Josef Drábek, CSc. Výsledok hospodárenia za rok 2016 možno hodnotiť pozitívne, napriek jeho zníženiu oproti roku 2015. „Aj keď hospodárime na veľmi slušnej úrovni, je potrebné identifikovať rezervy,“ povedal kvestor, ktorý sa 18. mája zúčastnil rokovania Klubu kvestorov, kde bolo konštatované, že objem kapitálových výdavkov sa znižuje každým rokom. „Správa o hospodárení dokumentuje, že sme splnili ciele, ktoré sme mali a plnili sme ich v zmysle platnej legislatívy,“ poznamenal rektor. „Nie je jednoduché dobre hospodáriť. Som hrdý na našu univerzitu, na našich pracovníkov aj na všetkých členov akademickej obce univerzity, že sa nám darí dlhodobo tieto ciele napĺňať,“ zhodnotil rektor. Mnohé univerzity na Slovensku majú problémy v oblasti hospodárenia a rektor verí, že TUZVO bude v pozitívnom vývoji hospodárenia naďalej pokračovať. Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene schválil Výročnú správu o hospodárení Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2016 jednomyseľne.

V ďalšom bode rokovania sa AS zaoberal návrhom na vymenovanie prorektora pre rozvoj Technickej univerzity vo Zvolene. Rektor v súvislosti s uplynutím druhého funkčného obdobia prorektorky pre rozvoj prof. RNDr. Danice Kačíkovej, PhD., predložil senátu na schválenie návrh na vymenovanie doc. Ing. Josefa Drábeka, CSc., za prorektora pre rozvoj TUZVO s účinnosťou od 1. júna 2017 na štvorročné funkčné obdobie. „Pri zohľadnení toho, že určitá časť kompetencií, ktoré vykonáva momentálne v pozícii kvestora našej univerzity, prejde pod správu prorektora pre rozvoj,“ doplnil svoj návrh rektor. Akademický senát schválil návrh rektora na vymenovanie doc. Ing. Josefa Drábeka, CSc., za prorektora pre rozvoj väčšinou hlasov.

Akademický senát TUZVO hlasoval o návrhu na člena Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene, ktorého na vymenovanie navrhuje študentská časť AS TUZVO. Z dvoch návrhov kandidátov – Bc. Klára Báliková a Bc. Martin Trautenberger, AS schválil väčšinou hlasov návrh na vymenovanie Bc. Kláry Bálikovej, študentky Univerzitného študijného programu, za členku Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene.

Ďalším bodom rokovania bol návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“ Technickej univerzity vo Zvolene prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. Profesor Karol Mičieta je rektorom Univerzity Komenského v Bratislave a vedúcim Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty UK. Je profesorom v odbore Všeobecná ekológia, ekológia jedinca a ekológia populácií. Tiež je garantom študijného programu Botanika na Prírodovedeckej fakulte UK pre 2. a 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania. Výskumne aktivity sú orientované na oblasť environmentálnej botaniky a ekogenotoxikológie. „Profesor Mičieta je vyhranená vedecká osobnosť, ktorá úzko spolupracuje s našou univerzitou, a to najmä v oblasti botaniky a ekológie. Predovšetkým s Lesníckou fakultou a Fakultou ekológie a environmentalistiky,“ skonštatoval rektor. Návrh podporila aj Vedecká rada TUZVO a tiež dekani fakúlt, ktoré spolupracujú s profesorom Mičietom. Akademický senát vyjadril súhlas s návrhom na udelenie titulu „doctor honoris causa (Dr.h.c.)“ Technickej univerzity vo Zvolene prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD.

Akademický senát schválil právny úkon na odpredaj majetku Technickej univerzity vo Zvolene z dôvodu jeho nevyužívania. Išlo o prístupovú cestu k pozemkom v časti Lanice, ktorých časť univerzita predala už v roku 2016.

Senát rokoval aj o návrhu Dodatku č. 3 k Študijnému poriadku TUZVO, ktorý predstavil prorektor pre pedagogickú prácu TUZVO RNDr. Andrej Jankech, PhD. Návrh pozostáva z dvoch bodov. Jeden sa týka kontroly plnenia študijných povinností vo vzťahu k pokračovaniu v štúdiu. „Po komplexnej akreditácii sú priradené kredity štátnej skúške aj obhajobe v rozsahu 20 kreditov. Študenti v poslednom roku štúdia sa tým dostávajú do nevýhodnej situácie, keď aj jedna chýbajúca skúška môže zapríčiniť ich vylúčenie zo štúdia. Týmto by sa navrhovaná podmienka nevzťahovala na posledný rok v štandardnej dĺžke štúdia študijného programu,“ zdôvodnil prorektor. Druhý bod sa týka doktorandov. V článku 31 ods. (1) sa v prvej vete doterajší text „a dokladoval zaslanie vedeckej publikácie do recenzného procesu v časopise databázy Web of Science s impakt faktorom alebo prijatú prihlášku práva priemyselného vlastníctva.“ nahrádza novým textom v znení: „a dokladoval: a) úspešné ukončenie recenzného procesu publikácie evidovanej v databázach Web of Science alebo Scopus alebo b) prijatú prihlášku práva priemyselného vlastníctva alebo c) uvedenie alebo realizáciu závažného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu v zahraničí alebo domácom prostredí alebo ich prezentovanie v renomovaných zahraničných alebo medzinárodne uznávaných domácich inštitúciách a podujatiach.“ „Zvyšujeme náročnosť, čo je nevyhnutné, ak chceme udržať krok s ostatnými univerzitami,“ povedal rektor a zdôraznil, že budeme musieť byť produktívnejší aj vo vedeckých výstupoch, ak sa budeme chcieť udržať medzi kvalitnými univerzitami. Akademický senát schválil Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku TUZVO všetkými hlasmi.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430