Spoločné zasadnutie SRK a ČKR 8. – 9. 6. 2017 v Prahe

Rektori slovenských a českých vysokých škôl sa stretli v dňoch 8. a 9. júna 2017 na spoločnom zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a Českej konferencie rektorov (ČKR) v Prahe. Na rokovaní sa oboznámili so súčasnou situáciou vo vysokoškolských sektoroch Slovenska a Českej republiky. Vzájomne sa informovali o vysokoškolskej legislatíve, vede a výskume na vysokých školách a o financovaní oboch vysokoškolských sektorov. Na záver prijali spoločné uznesenie.

Obr. 1 Predsednícky stôl zľava: Marek Šmid – viceprezident SRK, Karel Melzoch – podpredseda ČKR, Rudolf Kropil – prezident SRK, Mikuláš Bek – podpredseda ČKR, Karol Mičieta – viceprezident SRK, Zdeněk Kůs – podpredseda ČKR. Foto: VŠCHT v Prahe

SRK a ČKR považujú za dôležitú vzájomnú informovanosť o stave a vývoji slovenských a českých vysokých škôl, ktorá je základným predpokladom možnej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania a tvorivej činnosti.

Spoločným cieľom SRK a ČKR je plnohodnotné zastúpenie vysokých škôl v Európskom vysokoškolskom priestore a Európskom výskumnom priestore. Vysoké školy oboch krajín chcú byť súčasťou diskusie o postavení univerzít v budúcej Európe a vyzývajú politikov, aby pri definovaní európskej budúcnosti začlenili do svojich vízií aj postavenie a poslanie vysokých škôl. Vysoké školy sú výnimočné tým, že spájajú tzv. vedomostný trojuholník - vzdelávanie, výskum a inovácie.

SRK a ČKR sa zhodli, že pokiaľ ide o legislatívu, najmä o zákon o vysokých školách, považujú v oboch krajinách za najdôležitejší princíp autonómie vysokých škôl, vrátane riadenia finančných tokov a prístupu k prostriedkom na vedu, výskum a umenie. Za nemenej dôležité považujú hodnotenie kvality vysokých škôl v súlade s európskymi normami a internacionalizáciu vysokých škôl.

SRK a ČKR konštatovali, že medzi spoločné problémy oboch krajín patrí dlhodobá podfinancovanosť vzdelávania, výskumu a vývoja. SRK a ČKR vidia veľké problémy v hodnotení výsledkov vedy a výskumu, pretože ani v jednej z oboch krajín zatiaľ neexistuje kvalitná metodika hodnotenia výskumných organizácií. Vysokoškolské sektory SR a ČR spoločne zdieľajú aj nové výzvy ako sú globalizácia, demografický vývoj a technologický pokrok a sú si vedomé toho, že treba vzdelávať študentov, ktorí budú adaptabilní počas celého svojho pracovného života. To všetko pri efektívnom využívaní verejných a súkromných zdrojov, ktoré sú však nižšie ako je priemer krajín EÚ alebo OECD.

Obr. 2 Spoločné zasadnutie SRK a ČKR v Prahe 8. a 9. júna 2017. Foto: VŠCHT v Prahe

SRK a ČKR spoločne zdieľajú návrh Európskej asociácie univerzít a partnerských univerzít formulovaný v dokumente „Ambitious funding fo excellent research in Europe post-2020“, aby sa zvýšilo financovanie výskumu v Európe po roku 2020 v 9. rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie. Hlavným kritériom výberu projektov musí byť naďalej excelentnosť a zohľadnená by mala byť aj geografická diverzita.

Predkladá: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prezident SRK

Uznesenie prijaté na spoločnom zasadnutí SRK a ČKR 8. a 9. júna 2017 v Prahe - slovenský preklad


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430