Spojenie moderných technológií a zelenej infraštruktúry

Mesto Zvolen a Technická univerzita vo Zvolene v spolupráci s partnermi Blue Alternative Nadácia a Norwegian Forest and Landscape Institute vypracovali projekt „Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen“. Projekt je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, štátneho rozpočtu (85%) a vlastných zdrojov partnerov projektu v celkovej výške 1 188 235 eur. Rozpočet TU vo Zvolene predstavuje hodnotu 567 894 eur.

Výborná lokalita mesta Zvolen uprostred Slovenska predurčuje mesto na propagáciu a demonštráciu nových inovatívnych medzinárodných riešení pre adaptáciu na klimatické zmeny. Mesto Zvolen sa hrdí titulom „mesto lesníctva“. Veľký počet škôl všetkých úrovní v meste Zvolen zaručuje, že veľa mladých ľudí pochopí moderné trendy a potrebu implementovať opatrenia na zadržanie a využitie dažďovej vody a rozšírenie zelených adaptačných opatrení. Aj vo Zvolene a okolí možno pozorovať klimatické zmeny. Prejavujú sa nestabilným počasím, striedaním obdobia sucha s obdobím prudkých prívalových dažďov. V letných mesiacoch dochádza k prehrievaniu centra mesta, vzniká väčší počet prašných parciel a kumuluje sa väčší počet alergénov vo vzduchu. Partneri projektu majú záujem realizáciou konkrétnych aktivít priblížiť občanom mesta a študujúcej mládeži, ako sa dá zadržať a využiť dažďová voda pre praktické účely.

Zasakovacie objekty a bioklimatické retenčné vodné prvky
V rámci projektu sa na TU vo Zvolene realizujú stavebné objekty: 6 dažďových záhrad, 14 podzemných zásobníkov, 2 bioklimatické rezervoáre, 1 fontána s kaskádami, 1 vodná stena a 5 vsakovacích blokov.

Pred Aulou TU bude vybudovaná fontána trojuholníkového tvaru o výmere cca 64 m², s dnom z kamennej dlažby, s 3 tryskami striekajúcimi do výšky 3-4 metrov a 10 tryskami do výšky cca 2 metre, a 5 podzemných zásobníkov na dažďovú vodu v objeme minimálne 25 m3 a s filtráciou. Objekty budú poskytovať závlahu pre polievanie okolitého trávnika a okrasných drevín na ploche približne 1 000 m2.

Pozdĺž chodníka k ŠD Bariny bude realizovaná vodná stena dĺžky cca 30 metrov pozostávajúca z 10 trysiek striekajúcich vodu do výšky 1,4 metra, uzavretým okruhom zberu vody, filtrácie a čerpania vody a dočerpávania vody zo studne. Ďalším objektmi budú otvorený bioklimatický rezervoár ľadvinkovitého tvaru s výmerou vodnej plochy cca 64 m², osvetlením, s izolovaným dnom, studňou pre dopĺňanie vody do rezervoáru čerpadlami v čase sucha, obvodovým štrkovým chodníkom a lavičkami, a podzemné zásobníky v počte 6 ks a objeme 32 m3 na zachytávanie dažďovej vody zo spevnených plôch (strechy). Dažďová voda z podzemných zásobníkov bude využívaná na splachovanie WC a pre potreby študentskej práčovne.
Pri telocvični budú umiestnené 3 podzemné zásobníky na dažďovú vodu v objeme 15 m3. Na spomalenie odtoku dažďovej vody z okolia SLDK bude vybudovaných 5 zasakovacích blokov (ekodrénov) v objeme 240 m³.

Všetky objekty budú mať vegetačné a sadovnícke úpravy, samostatné ostrovné systémy výroby, úpravy, regulácie, akumulácie a vedenia elektrickej energie z fotovoltaických panelov pre pohon čerpadiel, osvetlenia, meracej a regulačnej techniky.

Viac zelene
Počas realizácie projektu v novembri 2015 bolo vysadených 210 nových stromov. V parku Adolfa Priesola, v okolí hlavnej budovy a pri vodnom kanáli bolo vysadených 30 ks Acer campestre, 30 ks Acer ginnala, 30 ks Acer platanoides, 30 ks Acer pseudoplatanus, 20 ks Alnus glutinosa, 20 ks Malus Royalti“, 20 ks Populus tremula, 14 ks Quercus robur “Fastigiata“ a 16 ks Tilia cordata “Rancho“.

Realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na spotrebu pitnej vody na TUZVO, pretože na polievanie zelene, umývanie podláh, pranie, splachovanie WC v niektorých objektoch bude slúžiť dažďová voda. Predpokladá sa zníženie poplatkov TU za odvedenie dažďovej vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie. V rámci technických riešení sa v projekte predstavia moderné inovatívne riešenia, moderné technické možnosti prepojenia obnoviteľných zdrojov energie a zelenej infraštruktúry.


Bioklimatický otvorený rezervoár so solárnym čerpadlom a vodnou stenou v lokalite ŠD Bariny


Fontána s využitím dažďovej vody a solárnym čerpadlom pri Aule TUZVO

Aktuality TUZVO v rámci projektu sú pravidelne zverejňované na: http://www.tuzvo.sk/sk/veda_a_vyskum/granty-ehp/

Web projektu: http://www.zelenyzvolen.eu/

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Nedeľa, 20. Augusta 2017.
Meniny má Anabela, zajtra Jana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57418