Rokovanie Kolégia rektora TU

Kolégium rektora TU sa stretlo 20. februára 2017. Prvé zasadnutie v roku 2017 začalo kontrolou plnenia úloh. V plní ostalo uznesenie o systemizácii pracovných miest. Rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. zhodnotil, že je potrebné sociálne citlivo zefektívniť činnosť našej univerzity v oblasti ľudských zdrojov.

Ďalším bodom rokovania boli výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2016. Dosiahnuté výsledky hospodárenia možno hodnotiť pozitívne. Rektor sa poďakoval všetkým pracovníkom, ktorí sa na tom podieľali. „Hospodársky výsledok na úrovni 816 998 eur považujem za veľmi solídny,“ povedal rektor aj vzhľadom na okolnosti vonkajších podmienok, a to najmä poklesu počtu študentov v externej forme štúdia. Kvestor TU vo Zvolene doc. Ing. Josef Drábek, CSc., hovoril o investíciách, ktoré sa odzrkadlili na úspore energií. Členom kolégia priblížil zmeny v Metodike rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2017. Riaditeľ Arboréta Borová Hora doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc., sa obáva, že naplánované výnosy arboréta z podnikateľskej činnosti budú z dôsledku tuhej zimy ohrozené. V arboréte zaznamenali úbytok rastlinného materiálu minimálne 50 percent, čo môže ovplyvniť výšku výnosov.

Hlavná kontrolórka TU Mgr. Darina Švingálová vyhodnotila kontrolnú činnosť TU a podala informáciu o vybavovaní podaní, oznámení a petícií občanov. Celkový počet sťažností vybavených v roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol. V roku 2016 boli prešetrené dve sťažnosti s výsledkom neopodstatnené.

Na rokovanie kolégia bola prizvaná aj Ing. Božena Sliacka, PhD., ktorá vyhodnotila previerky BOZP na TU v roku 2016. Opätovne poukázala na nedodržiavanie zákazu fajčenia. Dekan Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliam Pichler hovoril aj o potrebe kontrol dodržiavania zákazu používania psychotropných a návykových látok u zamestnancov. Podľa rektora by takéto kontroly mali prebiehať na každom pracovisku každý mesiac. Všetci členovia Kolégia rektora TU vo Zvolene sa cez prestávku rokovania podrobili dychovej skúške na zistenie požitia alkoholu. Riaditeľka Študentského domova a jedálne Ing. Zuzana Zelemová naznačila, že problémy s alkoholom a fajčením vo vzťahu k študentom riešia na internátoch denne.

V ďalšom bode rokovania sa kolégium zaoberalo činnosťou organizačných súčastí. Prorektorka pre rozvoj prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD., vyhodnotila Dlhodobý zámer TU na roky 2011 – 2016 a predstavila návrh Dlhodobého zámeru TU na roky 2017 – 2023 s víziou do roku 2030. Vzhľadom na vonkajšie podmienky bol návrh koncipovaný všeobecnejšie a strategické ciele sú zadefinované v jednotlivých oblastiach rozvoja. Na rok 2017 je vypracovaný Plán zabezpečenia plnenia tohto dlhodobého zámeru, v ktorom sú zdôraznené tie opatrenia, ktorých plnenie sa bude zabezpečovať práve v roku 2017. Sú presne definované prioritné úlohy, termíny, zodpovednosť a indikátory, ktorými sa budú kontrolovať a hodnotiť.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430