Rektor TU odovzdal Plakety J. A. Komenského

Na mimoriadnom zasadnutí vedenia TU 30. marca 2016 rektor TU prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. pri príležitosti Dňa učiteľov udelil Plakety J. A. Komenského ako vyjadrenie uznania pedagogickej práce:

1. doc. Ing. Margite Jančovej, CSc. z Lesníckej fakulty
v za dlhoročnú pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti ochrany prírody, profesionálny a ľudský prístup pri vyučovaní predmetov starostlivosť o krajinu a ochrana prírody a krajiny. Za vedenie bakalárskych a diplomových prác na LF a FEE TU vo Zvolene. Svojou aktívnou pôsobnosťou zabezpečila nielen odborné vedomosti študentov, ale tiež vzbudila u nich zanietenie pre ochranu prírody a krajiny, ktoré sú nevyhnutné pre život a prácu absolventov univerzity.

2. prof. Ing. Ladislavovi Paulemu, PhD. z Lesníckej fakulty
v za dlhoročnú vedeckú a pedagogickú činnosť v oblasti genetiky. Za mimoriadny prínos pri riešení vedeckého výskumu a projektovej činnosti, ako aj zahraničnej spolupráce v problematike lesníckej genetiky, v oblasti vyšších rastlín a živočíchov. Prof. Paule sa významným spôsobom podieľal na výchove študentov vo všetkých stupňoch štúdia, čím zodpovedne prispieval k rozvoju pedagogického procesu v danej oblasti, ako aj garantujúceho pracoviska.

3. prof. Ing. Ladislavovi Dzurendovi, PhD. z Drevárskej fakulty
v za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu, tvorivú vedeckovýskumnú činnosť, podnetnú činnosť vedeckého redaktora časopisu Acta Facultatis Xylologiae a reprezentáciu Drevárskej fakulty na domácich a zahraničných fórach.

4. doc. Ing. Vojtěchovi Navrátilovi, CSc. z Drevárskej fakulty
v za viac ako 40-ročnú pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť na Drevárskej fakulte v oblasti čalúnenia nábytku, počas ktorej sa podieľal na výchove novej generácie drevárskych odborníkov.

5. doc. PhDr. Petrovi Krchnákovi, CSc. z Fakulty ekológie a environmentalistiky
v za dlhoročnú pedagogickú činnosť, zanietený a vysoko odborný prístup pri vyučovaní filozoficky zameraných predmetov. Spoločenskovedné disciplíny sú významnou súčasťou výučby nielen na Fakulte ekológie a environmentalistiky, ale aj v rámci celej univerzity. V rozhodujúcej miere ich odborne a kapacitne zabezpečuje Katedra spoločenských vied, ktorú doc. Krchnák zakladal a dlhé obdobie úspešne viedol.

6. JUDr. Emilovi Čerkalovi, PhD. z Fakulty ekológie a environmentalistiky
v za dlhoročnú úspešnú pedagogickú prácu pri výučbe predmetov, týkajúcich sa environmentálneho práva. Takto zamerané predmety sú na Fakulte ekológie a environmentalistiky neoddeliteľnou súčasťou všetkých vyučovaných študijných programov, predovšetkým však študijného programu environmentálny manažment. JUDr. Čerkala sa významnou mierou zaslúžil o existenciu a rozvoj tohto študijného programu, ako aj o rozvoj garantujúceho pracoviska - Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj.

7. prof. Ing. Štefanovi Barcíkovi, CSc. z Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky
v za aktívny prínos a dlhodobú prácu v prospech Technickej univerzity vo Zvolene a Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky v pedagogickom a vedecko-výskumnom procese.

8. doc. Ing. Daniele Kalincovej, PhD. z Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky
v za aktívnu spoluprácu s hospodárskou praxou v prospech Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene.

9. Dr. phil. Mgr. Veronike Deákovej z Ústavu cudzích jazykov
v za dlhoročný svedomitý a zodpovedný prístup k študentom a práci, tak v pedagogickej, ako aj vedecko-výskumnej oblasti. Na Ústave cudzích jazykov pracuje od roku 1999 a od roku 2007 zastáva funkciu tajomníčky ústavu.

Vedenie univerzity vyjadruje srdečné blahoželanie všetkým oceneným učiteľom.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Nedeľa, 20. Augusta 2017.
Meniny má Anabela, zajtra Jana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57418