Projekt Vytvorenie študijných programov pokračuje

 

Projekt pokračuje

 

V súlade so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pokračuje Technická univerzita vo Zvolene v realizácii projektu podporeného EÚ - Európskym sociálnym fondom s názvom: Vytvorenie študijných programov vo svetovom jazyku a podpora výučby cudzích jazykov na Technickej univerzite vo Zvolene. Univerzita realizuje projekt s ITMS kódom 26110230037 od júna 2010 a jeho ukončenie bolo plánované na 31. máj 2013. Hlavnými aktivitami projektu sú vytvorenia nových študijných programov. Ide o študijné programy, ktoré vychádzajú zo študijných programov, ktoré sú už na Technickej univerzite uskutočňované, v podstate sú to však úplne nové študijné programy, ktoré si vyžadujú novú študijnú dokumentáciu a vzhľadom na to, že ide o cudzojazyčné študijné programy aj novú študijnú literatúru v anglickom jazyku. Náročnosť prác pri príprave a tvorbe týchto učebných textov si vyžiadala posunutie termínu ukončenia projektu. Na základe dodatku k zmluve číslo 004/2010/1.2/OPV podpísaného medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a Agentúrou MŠVVŠ SR pre štrukturálne fondy bol termín ukončenia realizácie projektu stanovený na 31. december 2013.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie, ktorá naň poskytla zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu nenávratný finančný príspevok vo výške 894 654,89 €. Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú sumu 1 052 535,16 €. Predmetný projekt je realizovaný v rámci Operačného programu: Vzdelávanie, v prioritnej osi: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy a opatrenia: 1. 2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Cieľom projektu je zvyšovanie kvality a internacionalizácia vzdelávania na Technickej univerzite vo Zvolene za účelom adaptácie vzdelávacieho procesu potrebám budovania a rozvoja vedomostnej spoločnosti. Na univerzite postupne pokračuje realizácia hlavných aktivít projektu, ktorými sú príprava troch študijných programov v II. inžinierskom stupni vysokoškolského štúdia (Furniture and Interior Design, Production and Utilisation of Wood Products a Forestry and Wildlife Management) a jedného v III. doktorandskom stupni (Adaptive Forestry and Wildlife Management).  V rámci realizácie aktivity projektu 2. 1 – Vytvorenie samovzdelávacieho centra so zameraním na individuálne štúdium cudzích jazykov už od polovice novembra 2011 funguje na pôde Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice (SLDK) Samovzdelávacie jazykové centrum, ktoré je plne k dispozícii študentom, doktorandom i zamestnancom TU vo Zvolene. Samovzdelávacie jazykové centrum SLDK aktuálne disponuje viac ako 1 000 rozličnými cudzojazyčnými titulmi.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430