Odborný seminár „Ekosystémové služby a podpora rozhodovania pri obhospodarovaní lesov: Medzinárodné výskumné projekty INTEGRAL a ALTERFOR“

Požiadavky na skladbu a úroveň plnenia ekosystémových služieb v lese sa v súčasnosti menia tak s ohľadom na riziko hospodárenia a rastúcu zraniteľnosť lesných ekosystémov (podmienenú najmä klimatickou zmenou), ako aj meniacu sa vlastnícku štruktúru a požiadavky na využívanie lesa a krajiny. Z týchto dôvodov je veľmi dôležité poznať aktuálne požiadavky rôznych cieľových skupín kladených na les v spojení so znalosťou nových multikriteriálnych prístupov pri strategickom plánovaní hospodárenia v lese. Zároveň je potrebné ekonomicky ohodnotiť aplikáciu rozličných alternatívnych prístupov k obhospodarovaniu a objektivizovať rozhodovanie pri výbere finálnej alternatívy.
Dňa 30. 6. 2016 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil odborný seminár s názvom „Ekosystémové služby a podpora rozhodovania pri obhospodarovaní lesov: Medzinárodné výskumné projekty INTEGRAL a ALTERFOR“. Seminára sa zúčastnilo 47 účastníkov z odbornej a akademickej sféry. Išlo o zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva, Národného lesníckeho centra, Lesov SR, š.p. z rôznych úrovní riadenia, Vojenských lesov a majetkov SR, š.p., pracovníkov štátnej správy - Okresných úradov, Pozemkových a lesných odborov, pracovníko ochrany prírody z CHKO, zástupcovia z radov OLH, vlastníkov lesov a taxačných kancelárií. Svojich zástupcov tu mala aj hosťujúca univerzita a dve univerzity z Českej republiky, Mendelova univerzita v Brne a Česká zemědělská univerzita v Praze.
Seminár začal príhovorom zodpovedného riešiteľa prof. Ing. Jána Tučeka, CSc., ktorý privítal účastníkov seminára na pôde Technickej univerzity a predstavil program seminára. Účastníkov seminára privítal aj dekan Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliam Pichler. Prvá časť seminára bola venovaná ukončenému projektu INTEGRAL, v rámci výzvy 7 rámcového programu. Ing. Róbert Sedmák, PhD., Dr. Ing. Yvonne Brodrechtová a Ing. Rudolf Navrátil v rámci dvoch prezentácií predstavili metodiku riešenia a dosiahnuté výsledky. Zároveň bola účastníkom predstavená a distribuovaná súborná publikácia, ktorá dokumentuje výsledky riešenia slovenskej časti projektu. Druhá časť seminára bola venovaná projektu ALTERFOR. V úvodnej prezentácii predstavil prof. Ing. Ján Tuček, CSc. projekt, jeho ciele a načrtol metodiku riešenia projektu. Možnosť využitia cieľov projektu ALTERFOR pre potreby slovenského rámcového plánovania predstavil v prezentácii Ing. Róbert Sedmák, PhD.
Po diskusii prof. Ing. Ján Tuček, CSc. poďakoval účastníkom za účasť a seminár ukončil. Konštatoval, že jeho ciele ktorými bolo (i) prezentovať výsledky riešenia projektu 7FP INTEGRAL (Na budúcnosť zamerané a integrované obhospodarovanie európskych lesov), (ii) informovať o zámeroch a obsahu projektu H2020 ALTERFOR (Alternatívne modely a robustná podpora rozhodovania pre obhospodarovanie lesov v budúcnosti), (iii) vytvoriť odbornú platformu a iniciovať diskusiu zainteresovanej odbornej verejnosti na Slovensku potrebnú pre riešenie načrtnutej problematiky zastrešenej bežiacim projektom ALTERFOR, boli v plnej miere splnené.

 

Ing. Róbert Smreček, PhD., prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Dr. Ing. Yvonne Brodrechtová, Ing. Róbert Sedmák, PhD., Ing. Ján Bahýľ, PhD., Ing. Michal Bošeľa, PhD.
Fotografie: Ing. Róbert Smreček, PhD.

Príspevok vznikol vďaka projektu ALTERFOR, financovaného Európskou úniou v rámci programu HORIZONT 2020 „Výskum a inovácie“ (projekt č. 676754).

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420