Kandidátom na funkciu rektora profesor Rudolf Kropil

Header

Technickú univerzitu vo Zvolene povedie v rokoch 2012 - 2016 profesor Rudolf Kropil 

V duchu nedotknuteľných akademických slobôd a kompetencií zvolil Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene na svojom zasadnutí v utorok 15. novembra 2011 za kandidáta na funkciu rektora Technickej univerzity vo Zvolene na funkčné obdobie rokov 2012 - 2016 prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., ktorý hneď v prvom kole tajných volieb získal potrebnú trojpätinovú väčšinu 21 hlasov. Jeho protikandidát prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc. získal 12 hlasov. Tretí z kandidátov, ktorí pôvodne prijali navrhovanú nomináciu  prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc., z Fakulty ekológie a environmentalistiky sa svojej kandidatúry vzdal.
Profesor Rudolf Kropil je súčasným dekanom Lesníckej fakulty (LF), ktorá je najúspešnejšou fakultou celej univerzity, produkujúcou vynikajúce výsledky v oblastiach vedy, výskumu a publikačnej činnosti, ktoré sú, podľa údajov ARRA, porovnateľné aj na medzinárodnej úrovni. Táto skutočnosť zrejme mala významný vplyv na rozhodovanie členov senátu. Prof. Ing. R. Kropil, CSc. je absolventom odboru lesné inžinierstvo na LF, ktorú ukončil v roku 1987. Do praxe nastúpil na Správu Národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici kde pracoval do roku 1989. V tomto roku začal pôsobiť na Katedre ochrany lesa a poľovníctva LF vo Zvolene, najprv ako vedeckovýskumný pracovník a interný ašpirant, od roku 1994 ako odborný asistent. Habilitoval v roku 2002 a za vysokoškolského profesora v odbore aplikovaná zoológia a poľovníctvo bol vymenovaný v roku 2005. Absolvoval viaceré dlhodobé stáže a študijné pobyty v zahraničí ako napríklad na Lesníckom výskumnom ústave v Hannoversch Münden v SRN (1985), na Univerzite v Berne vo Švajčiarsku (1992 – 1993), na Univerzite v Kodani v Dánsku (1996) a na Oxford University vo Veľkej Británii (2001). V rokoch 2001-2007 vykonával funkciu prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. V októbri 2O07 bol zvolený do funkcie dekana LF na svoje prvé a v októbri 2011 aj na druhé funkčné obdobie. Od roku 2000 je členom a od roku 2007 predsedom Vedeckej rady LF TU vo Zvolene. Je garantom bakalárskeho študijného programu aplikovaná zoológia a poľovníctvo (AZP) a spolu garantom inžinierskeho a doktorandského študijného programu AZP na LF TU vo Zvolene. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa špecializuje na riešenie problematiky aplikovanej zoológie a ekológie lesa v prepojení na ďalšie lesnícke, poľovnícke, ekologické a environmentálne disciplíny. Je vedúcim viacerých projektov, medzi nimi i Centra excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy a ako národný koordinátor riešil aj viacero medzinárodných projektov. Na svetovom kongrese Medzinárodnej únie lesníckych výskumných organizácií (IUFRO) v Kuala Lumpur v Malajzii v roku 2000 prevzal doktorskú cenu a zlatú medailu za významný vedecký prínos vo výskume v oblastiach sledovaných IUFRO.
Vo svojej vízii ďalšieho rozvoja Technickej univerzity vo Zvolene konštatoval, že univerzita musí pevne stáť na 4 pilieroch silných fakúlt, podporovaných ďalšími odbornými a špecializovanými pracoviskami a akcentoval osobnú zodpovednosť všetkých zamestnancov za napredovanie univerzity a zdôrazňoval potrebu pozitívnej, optimisticky ladenej atmosféry na pracoviskách i nutnosť cieľavedomého, odborného, sofistikovaného prístupu k rozhodovaniu vo všetkých oblastiach života univerzity. 

Osvedčenie o priebehu volieb bude predložené, prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi, ktorý má ústavnú právomoc menovať rektorov vysokých škôl  SR.

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 19. Septembra 2017.
Meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57585