Závery z konferencie

Na konferencii Financovanie 2014 Lesy – Drevo odzneli vyžiadané príspevky, ktoré sa zaoberali nasledovnou problematikou:
- riešenie otázok financovania podnikov v sektore lesného hospodárstva vrátane financovania verejnoprospešných funkcií lesov a financovania lesov v chránených územiach vo väzbe na financovanie náhrady ujmy vznikajúcej v dôsledku ochrany prírody, a to aj z prostriedkov EÚ,
- vplyv externých faktorov na financovanie lesných podnikov, s dôrazom na faktory fiškálnej politiky a klimatické riziká,
- efektívne fungovanie trhu s drevom, ktoré bude viesť k vytvoreniu transparentného trhového prostredia a následnému dosiahnutiu dlhodobej ekonomickej prosperity a konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho komplexu
- možnosti energetického využitia dreva v aktuálnych podmienkach slovenského energetického priemyslu,
- ekonomické aspekty inovatívnych technológií využívaných v lesnom hospodárstve.


Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že konferencia splnila cieľ. Z diskusie a prednesených príspevkov vyplývajú predovšetkým nasledovné neodkladné úlohy:
1. Zodpovedné obhospodarovanie lesných zdrojov, ktoré:
a. bude viesť k ekonomickej prosperite producentov a spracovateľov drevnej suroviny,
b. naplní celospoločenský, resp. verejný záujem vyplývajúci z využívania lesných ekosystémov širokou verejnosťou,
c. naplní ciele zodpovednej rozpočtovej politiky na miestnej i národnej úrovni.
2. Zabezpečenie efektívnych obchodných vzťahov na trhu s drevom v SR s cieľom účinného fungovania lesnícko-drevárskeho komplexu.
3. Harmonizácia legislatívnych podmienok obhospodarovania lesov v chránených územiach a inovácia legislatívnych podmienok odstraňovania následkov pôsobenia škodlivých činiteľov.


Načrtnuté problémy je potrebné hlbšie analyzovať, rozpracovať s odborníkmi vo všetkých oblastiach. Takto vypracované dokumenty sa musia alebo by sa mali stať súčasťou vládnej politiky, tak aby producenti aj spracovatelia prispievali k rozvoju slovenskej ekonomiky.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420