Zahraniční hostia vďaka CEEPUS-u spoznali aj krásy Slovenska

V dňoch 28. 5. – 2. 6. 2017 navštívilo FEVT-ku 36 hostí z troch zahraničných univerzít: Koszalin University of Technology, Poľsko, Vysoká škola báňská TU – Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, ČR, a Vysoké učení technické Brno, Fakulta strojní, ČR.

Z každej univerzity prišli 2 učitelia a 10 študentov, celkovo 36 ľudí. Hostia sa na našu univerzitu dostali vďaka projektu - exkurzie CEEPUS v sieti CIII-PL-0701-05-1617 Engineering as Communication Language in Europe. Autorkou a organizátorkou projektu „História a súčasnosť spracovania kovov v regióne stredného Slovenska“ bola Ing. Erika Sujová, PhD., lokálna koordinátorka siete CEEPUS na FEVT, odbornú garanciu nad projektom prevzala doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD., obidve zamestnankyne Katedry výrobnej techniky a manažmentu kvality (KVTMK). Pre zahraničných hostí pripravili zaujímavý odborný a náučný program, počas ktorého navštívili a spoznali mnoho zaujímavých miest nášho regiónu.

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) predstavuje stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá, ktorý podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl v rámci existujúcich akademických sietí. Technická univerzita vo Zvolene je aktuálne zapojená do piatich sietí, 4 z nich sú na FEVT a jedna na LF. Aktivity projektu exkurzie zahŕňali množstvo exkurzií v rámci TUZVO aj mimo nej. Hlavným cieľom projektu bolo nadviazanie a rozvinutie spolupráce domácej a troch zahraničných univerzít technického zamerania. Tento cieľ bol zrealizovaný v troch čiastkových aktivitách:

  • zoznámenie zahraničných hostí s navštívenou univerzitou a s univerzitným vzdelávacím systémom v SR,
  • zrealizovanie workshopu „Surface Engineering“ zameraného na špecifickú oblasť úprav povrchu kovových materiálov pre účastníkov projektu,
  • uskutočnenie odborných exkurzií a odborných prednášok zameraných na ťažbu, spracovanie a využitie kovov v našom regióne.

Náplňou prvej aktivity projektu bolo predstavenie hosťujúcej fakulty a poskytovaných študijných programov, prehliadka laboratórií a špecializovaných pracovísk. Úvodná diskusia bola zameraná na porovnanie vzdelávacích systémov v zahraničí a v SR. Účastníci si mohli následne pozrieť unikátne pracovisko univerzity – virtuálnu 3D jaskyňu, čo sa stretlo s mimoriadnou odozvou. V rámci workshopu „Surface Engineering“ vystúpili vybraní prednášajúci a pre účastníkov prezentovali vedecké výsledky jednotlivých pracovísk.

V rámci tretej aktivity sa účastníci projektu zúčastnili exkurzií a odborných prednášok, na ktorých sa zoznámili s históriou a súčasným stavom v oblasti ťažby, spracovania a využitia kovov v regióne stredného Slovenska. Obsah aktivít bol orientovaný na ťažbu drahých kovov v historických banských mestách regiónu: Banská Štiavnica a Kremnica. Predstavené boli tradičné technológie spracovania rudy a historické technológie spracovania kovov, ktoré boli prezentované v múzeách ako Banské múzeum v prírode a Kammerhoff v Banskej Štiavnici; výroba mincí a medailí – Mincovňa Kremnica, š.p. Exkurzie zamerané na moderné technológie spracovania kovov boli uskutočnené v spoločnostiach HTS, s.r.o., Vlkanová a GEVORKYAN, s.r.o., Banská Bystrica, kde boli predstavené moderné metódy tepelného spracovania kovov a výroba súčiastok práškovou metalurgiou. Súčasťou aktivity bola aj prehliadka Zvolena s jeho väzbami na lesnícky, drevársky a strojársky priemysel. Obohatením uvedených aktivít boli prehliadky historických pamiatok významných banských miest stredného Slovenska. Záverečnou aktivitou v rámci team-buildingu bol výstup na Pustý hrad spojený s prednáškou PhDr. Jána Beljaka, PhD., ktorý prítomným zaujímavo porozprával o histórii nášho najväčšieho hradného komplexu a výsledkoch archeologického výskumu. Na záver akcie organizátori pripravili výdatný piknikom, ktorí všetci prítomní s radosťou privítali.

Cieľom uskutočnených vzdelávacích a poznávacích aktivít bolo sprostredkovať zahraničným hosťom zoznámenie sa s naším systémom vzdelávania a s našou fakultou a univerzitou, ako aj prezentácia zaujímavostí a krás nášho regiónu. Pridanou hodnotou exkurzií pre zahraničných účastníkov bolo získanie vedomostí a poznatkov z oblasti histórie a súčasnosti ťažby, spracovania a využitia kovov v regióne stredného Slovenska, návšteva významných banských miest a múzeí, ako aj bonus v podobe turisticko-športových aktivít v našej krásnej prírode.

Aj keď organizačné zvládnutie množstva aktivít a uspokojenie potrieb a požiadaviek účastníkov bolo náročné, napokon sa na základe pozitívnych reakcií od našich hostí dostavil pocit dobre vykonanej práce a aj celkového zvýšenia kreditu našej alma mater v zahraničí. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu uskutočnených aktivít a spolu s organizátormi sa venovali naším zahraničným hosťom.

Ing. Erika Sujová, PhD.

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57430